To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Activeringen> Werkzoekenden met verminderde arbeidsgeschiktheid - Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’

Welke werknemers komen in aanmerking ?

Voorwaarden

Om recht te hebben op een werkuitkering in het kader van de Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’, moet de werknemer over een Activa Brussels-attest beschikken. Om dit te kunnen krijgen, moet hij op het ogenblik van de aanvraag of op de dag vóór de indiensttreding gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • een verminderde arbeidsgeschiktheid genieten;
 • zijn hoofdverblijfplaats hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest[1] [2];
 • als niet-werkende werkzoekende[3] ingeschreven zijn bij Actiris;
 • in dienst genomen worden met een arbeidsovereenkomst[4];
 • niet meer voltijds of deeltijds leerplichtig zijn[5];
 • de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben[6].

Uitgesloten werknemers

 • de werkzoekenden die worden aangeworven, vanaf het ogenblik dat zij vastbenoemd zijn;
 • de werkzoekenden die worden aangeworven als leden van het academisch en wetenschappelijk personeel door de instellingen van universitair onderwijs of als leden van het onderwijzend personeel in de andere onderwijsinstellingen;
 • de werkzoekenden die worden aangeworven door;
  • a) het Rijk, met daarin begrepen de rechterlijke macht, de Raad van State, het leger en de federale politie;
  • b) de Gemeenschappen en de Gewesten met uitzondering van de onderwijsinstellingen voor de werknemers die niet bedoeld worden in de eerste twee streepjes;
  • c) de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
  • d) de instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen die onder het toezicht vallen van de onder a), b) en c) voornoemde instellingen, met uitzondering van:
   • de openbare kredietinstellingen,
   • de autonome overheidsbedrijven,
   • de openbare maatschappijen voor personenvervoer,
   • de onderwijsinstellingen voor de werknemers die niet bedoeld worden in de eerste twee streepjes.

 


[1] Om dit te bepalen, wordt er gekeken naar de plaats van inschrijving in het bevolkingsregister/de gegevens van de Kruispuntbank.

[2] Indien de werknemer verhuist naar een ander gewest, vervalt het recht op de werkuitkering. Er bestaat in Brussel wel de politieke wil om het recht op de activering te behouden bij verhuis naar een andere gewest. Om dit te realiseren dient er nog een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende regio's gesloten te worden worden (zie de vraag “Wat gebeurt er bij verhuis van de werknemer?").

[3] In het kader van activering van werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid is het niet vereist dat ze niet-werkende werkzoekenden zijn gedurende 12 maanden.

[4] In tegenstelling tot de Activa Brussels is er geen enkele specifieke voorwaarde verbonden aan de arbeidsovereenkomst.

[5] De werkzoekende moet dus minstens 18 jaar oud zijn.

[6] Concreet zal de werkuitkering niet meer worden toegekend vanaf de maand die volgt op de maand van de 65ste verjaardag.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021