To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Arbeidsongeschiktheid> 1. Rechten en verplichtingen van de werkgever en van de werknemer

Tweede verplichting: de werkgever een medisch getuigschrift overhandigen

Principes

Het medisch getuigschrift dient om de arbeidsongeschiktheid van de werknemer te bewijzen.

Wettelijk gezien is de werknemer niet verplicht om een medisch getuigschrift aan de werkgever te overhandigen [1]. Hij moet dit echter wel doen als deze verplichting in het arbeidsreglement [2] opgenomen werd of in een collectieve arbeidsovereenkomst en ook indien de werkgever dit uitdrukkelijk vraagt. In deze gevallen mag de werknemer enkel in geval van overmacht van deze verplichting afwijken.

Het getuigschrift is enkel geldig als het door een beoefenaar van de geneeskunde opgemaakt werd, dat wil zeggen de behandelende geneesheer, een andere geneesheer, of zelfs een tandarts of een vroedvrouw binnen de grenzen van hun bevoegdheden [3]. Het medisch getuigschrift mag ook door een buitenlandse geneesheer opgemaakt worden. Dit getuigschrift geeft de werknemer recht op het gewaarborgd loon voor zover het alle verplichte vermeldingen bevat die door de Belgische wetgeving over de arbeidsongeschiktheid opgelegd zijn. 

Vermeldingen in het medisch getuigschrift

Het medisch getuigschrift moet het volgende vermelden [4]:

  • het principe van de arbeidsongeschiktheid;
  • de vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid;
  • of de werknemer zich in de mogelijkheid bevindt om zich naar een andere plaats te begeven om zich aan de controle te onderwerpen (met name of de werknemer in staat is om zich te verplaatsen);
  • de datum waarop het medisch getuigschrift opgemaakt werd;
  • de naam, het adres en de handtekening van de geneesheer;
  • de identiteit van de werknemer.

De aard van de ziekte wordt nooit vermeld vermits dat onder het medisch geheim valt.

Het arbeidsreglement kan de werknemer verplichten om een medisch getuigschrift te overhandigen dat bijkomende gegevens bevat:

  • de aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid;
  • het type arbeidsongeschiktheid (ziekte, ongeval in het privéleven, arbeidsongeval, bevallingsrust, enz.);
  • de vermelding dat het om een eerste getuigschrift, een verlenging of een hernieuwde arbeidsongeschiktheid gaat.  

Verzendtermijn van het medisch getuigschrift

De werknemer moet het medisch getuigschrift versturen binnen twee werkdagen te rekenen vanaf de dag van de arbeidsongeschiktheid of de dag van de ontvangst van de aanvraag, behalve indien er bij collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement in een andere termijn voorzien werd.

Het gaat hier om werkdagen, dat wil zeggen alle dagen van de week, met uitsluiting van de zondag en de feestdagen. Indien de werknemer het getuigschrift via de post verstuurt, is het de verzending en niet de ontvangst die zich binnen deze twee werkdagen moet situeren. De poststempel geldt als bewijs. 

Verlenging of hernieuwing van de arbeidsongeschiktheid

De wet legt geen formaliteiten op wanneer de ongeschiktheid na de aanvankelijk voorziene termijn voortduurt. Doorgaans baseert men zich hier dan ook op de regels voorzien bij de aanvang van de arbeidsongeschiktheid. 

Sancties in geval van laattijdige overhandiging van het getuigschrift of van overhandiging van een onvolledig getuigschrift

In geval van laattijdige overhandiging van het getuigschrift stelt de wet dat de werkgever mag weigeren om het gewaarborgd loon te betalen voor de dagen die de voorlegging van het getuigschrift voorafgaan. Deze sanctie wordt niet toegepast wanneer de werknemer kan aantonen dat de vertraging aan overmacht te wijten is.

De werknemer die zijn werkgever verwittigt (bijvoorbeeld per telefoon), maar geen medisch getuigschrift overhandigt terwijl hij daar wel toe verplicht was, is niet onwettig afwezig. Hij kan evenwel geen aanspraak maken op de betaling van het gewaarborgd loon zolang dit medisch getuigschrift niet aan de werkgever overgemaakt is.

Indien de overtreding zich herhaalt en de werknemer, via een aangetekend schrijven, reeds meerdere verwittigingen wegens nalatigheid ontvangen heeft, mag de werkgever, welsiwaar met de nodige voorzichtigheid, overwegen om hem wegens onwettige afwezigheid om een dringende reden te ontslaan.

De wet legt geen specifieke sanctie op wanneer het medisch getuigschrift niet alle verplichte vermeldingen bevat. De werkgever kan wel een specifieke sanctie in het arbeidsreglement inlassen. Een deel van de rechtspraak en van de rechtsleer oordeelt overigens dat de werknemer zijn recht op het gewaarborgd loon verliest als hij niet binnen de gestelde termijn een medisch getuigschrift opstuurt dat aan de wettelijke bepalingen voldoet.


[1] Deze verplichting staat enkel in de wet voor de thuisarbeider.

[2] Daarom is het zo belangrijk dat de werknemer een kopie van het arbeidsreglement ontvangt.

[3] Het mag evenwel niet gaan om een apotheker of een verpleger.

[4] Art. 31, §2 van de wet van 3 juli 1978.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021