To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek

Welke voordelen worden toegekend aan de werkgever?

Principe: 400 euro per kwartaal

De werkgever die aan alle voorwaarden voldoet, geniet gedurende een aantal kwartalen een trimestriële forfaitaire vermindering van de patronale basisbijdragen van 400 euro[1] en dit vanaf het kwartaal volgend op dat waarin de arbeidsduurvermindering of de vierdagenweek ingevoerd werd. Het aantal kwartalen varieert in functie van de omvang van de arbeidsduurvermindering. De exacte vermindering van de werkgeversbijdragen vindt u terug in de "Overzichtstabel van de voordelen".

De doelgroepvermindering wordt steeds voorlopig toegekend, tot wanneer vaststaat dat de werkgever aan alle wettelijke voorwaarden voldaan heeft.

Deeltijds werk of onvolledige kwartaalprestaties: gecorrigeerde pro rata

Het bedrag van 400 euro (of 1000 euro) geldt per kwartaal en voor volledige kwartaalprestaties, dat wil zeggen, voor een voltijdse werknemer die gedurende het volledige kwartaal prestaties of gelijkgestelde prestaties levert. In geval van deeltijdse tewerkstelling of onvolledige kwartaalprestaties worden deze bedragen geproportionaliseerd, evenwel met een correctie die varieert naargelang de prestaties hoger of lager zijn dan 80%, 55 % of 27,5% van volledige kwartaalprestaties van een voltijder. meer informatie over deze proportionalisering, klik hier.[1] Of van 1000 euro indien bij de werkgever tijdens hetzelfde kwartaal zowel een arbeidsduurvermindering als een vierdagenweek in voege zijn.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021