To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 2. Het vakantiegeld in dienst

Wat gebeurt er met het vakantiegeld in geval van wijziging van statuut?

Het vakantiegeld van arbeiders en bedienden verschilt danig van elkaar. De overgang van het ene statuut naar het andere zal dus de nodige gevolgen met zich meebrengen.

Van arbeider naar bediende

Een werknemer was in 2019 tewerkgesteld als arbeider. In 2020 gaat hij echter als bediende aan de slag. De werkgever zal op de dagen dat de werknemer vakantie neemt het enkel vakantiegeld moeten betalen en op het moment van de hoofdvakantie het dubbel vakantiegeld.

Daar de werknemer in mei of juni ook nog zijn vakantiecheque via de vakantiekas zal ontvangen en er geen dubbele betaling mag zijn, moet de werkgever deze situatie regulariseren. Hij doet dit door van de som van het maandloon en het dubbel vakantiegeld het bedrag van de vakantiecheque af te trekken.

Opgelet! De werkgever mag niet meer aftrekken dan wat hij aan de werknemer aan vertrekvakantiegeld verschuldigd geweest zou zijn op basis van zijn huidig loon. Het is immers niet de bedoeling van een regularisatie dat de werkgever er winst op maakt. Met andere woorden, indien het huidig loon van de bediende lager ligt dan het loon dat hij voordien als arbeider verdiende, moet de werkgever de aftrek van de vakantiecheque beperken tot het bedrag van het vertrekvakantiegeld dat volgens het huidig loon verschuldigd zou zijn geweest (= huidig loon x 12 x 15,34%). Voor meer informatie over deze begrenzing verwijzen we naar de fiche "Jaarlijkse vakantie – 3. Het vakantiegeld uit dienst of het vertrekvakantiegeld".

Van bediende naar arbeider

In de omgekeerde situatie, wanneer de werknemer eerst als bediende en nadien als arbeider aan de slag gaat, zal de werkgever op het moment van de overgang van het ene statuut naar het andere het vertrekvakantiegeld aan de bediende moeten uitbetalen. Op basis van zijn prestaties als bediende zal hij immers recht hebben op vakantiegeld, maar hij zal tijdens zijn eerste jaar als arbeider geen vakantiecheque krijgen, omdat hij hiervoor nog geen rechten opgebouwd heeft. De werkgever heeft hiervoor immers geen socialezekerheidsbijdragen betaald.

Voor meer informatie over de berekening van het vertrekvakantiegeld verwijzen we u naar de fiche "Jaarlijkse vakantie – 3. Het vakantiegeld uit dienst of het vertrekvakantiegeld".

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020