To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Werknemer of zelfstandige? De aard van de arbeidsrelaties> 2. Het mechanisme van het vermoeden

Wat zijn de specifieke criteria voor de bewakingssector?

De bewakingssector heeft een eigen lijst van criteria opgesteld[1], die de wettelijke criteria vervangen voor de toepassing van het vermoeden.

In de bewakingssector zal er een vermoeden van een arbeidsovereenkomst zijn wanneer blijkt dat meer dan de helft van de volgende criteria zijn vervuld:

  • ontstentenis, in hoofde van de bewakingsagent, van enig financieel of economisch risico, zoals dit onder meer het geval is:
   • bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële investering in de onderneming met eigen middelen, of,
   • bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële deelname in de winsten en de verliezen van de onderneming;
  • ontstentenis, in hoofde van de bewakingsagent, van verantwoordelijkheid en beslissingsmacht aangaande de financiële middelen van de onderneming;
  • ontstentenis, in hoofde van de bewakingsagent, van enige beslissingsmacht over het aankoopbeleid van de onderneming;
  • ontstentenis, in hoofde van de bewakingsagent, van beslissingsmacht over het prijsbeleid van de onderneming, behoudens wanneer de prijzen wettelijk zijn vastgelegd, of van inspraak in identificeren van potentiële klanten en in onderhandelen en afsluiten van commerciële bewakingsopdrachten;
  • ontstentenis van resultaatsverbintenis betreffende de overeengekomen arbeid; OF:
   • afwezigheid, in hoofde van de bewakingsagent, van rechtstreekse toegang tot informatie aangaande de te bewaken site van de klant;
   • afwezigheid, in hoofde van de bewakingsagent, van opmaak van de eigen planning en van de eigen arbeidsorganisatie;
   • afwezigheid, in hoofde van de bewakingsagent, van bepaling van de plaats van tewerkstelling;
   • onderworpen zijn van de bewakingsagent aan een systeem van tijdsregistratie;
   • onderworpen zijn van de bewakingsagent aan controle door hiërarchische oversten;
  • de garantie op betaling van een vaste vergoeding, ongeacht de bedrijfsresultaten of de omvang van de prestaties geleverd door de bewakingsagent;
  • het zelf geen werkgever zijn van persoonlijk en vrij aangeworven personeel of het ontbreken van de mogelijkheid om voor de uitvoering van het overeengekomen werk personeel aan te werven of zich te laten vervangen zonder toestemming;
  • het zich niet voordoen als een onderneming ten overstaan van andere personen of hoofdzakelijk of gewoonlijk voor één medecontractant werken;
  • werken met materiaal dat ter beschikking wordt gesteld, gefinancierd of gewaarborgd door de medecontractant; OF:
   • werken met communicatiemiddelen waarvan de bewakingsagent geen eigenaar of huurder is;
   • werken met een uniform met het bedrijfslogo van de medecontractant;
   • werken met een identificatiekaart F.O.D. BIZA waarop de naam van de medecontractant vermeld is.

Indien minder dan de helft van de criteria vervuld zijn, wordt de arbeidsrelatie weerlegbaar vermoed een zelfstandigencontract te zijn.[1] Koninklijk besluit van 29 april 2013, Belgisch Staatsblad van 14 mei 2013, 2de editie.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2018