To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> PAB of PVB - Tewerkstelling via een persoonlijk assistentiebudget of een persoonsvolgend budget

Welke vermeldingen moeten in de overeenkomst opgenomen worden?

Principe

Zowel in de arbeidsovereenkomst als in de takenovereenkomst moeten minstens de volgende vermeldingen voorkomen[1]:

  • de identiteit van de ondertekenende partijen;
  • de duur van de overeenkomst;
  • de categorieën van handelingen van de persoonlijke assistent (de taken die hij uitvoert);
  • de gemiddelde wekelijkse prestatieduur (de werkregeling);
  • de kostprijs van de persoonlijke assistentie en de betalingsbepalingen (het loon).

De arbeidsovereenkomst

Wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst, is de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten van toepassing. De budgethouder-werkgever zal dus de bepalingen van deze wet dienen na te leven.

Dit houdt ondermeer in dat er bijkomende verplichte vermeldingen in de overeenkomst opgenomen zullen moeten worden in geval de arbeidsovereenkomst gesloten wordt met bijvoorbeeld een student of indien het een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid betreft. Voor meer informatie over welke soort arbeidsovereenkomst gesloten kan worden, verwijzen we u naar de fiche “Arbeidsovereenkomsten – Algemene bepalingen”.

U kan een model van een PA-arbeidsovereenkomst in bijlage vinden.

Opgelet, het gaat hier om een basisdocument, dat enkel gebruikt kan worden indien u een meerderjarige PA aanwerft voor een voltijdse tewerkstelling of een deeltijdse tewerkstelling met een vast uurrooster. Wilt u een variabel uurrooster voorzien of een minderjarige PA tewerkstellen, dan moeten bijkomende vermeldingen in het contract opgenomen worden. Uw Legal advisor kan u hierbij helpen.

De takenovereenkomst

De takenovereenkomst valt niet onder de arbeidsovereenkomstenwet. De budgethouder moet de bepalingen van deze wet dan ook niet naleven. Niets belet hem echter om zich op deze wet te baseren om bijkomende zaken in de takenovereenkomst op te nemen. We raden evenwel aan om ervoor te zorgen dat de takenovereenkomst niet te veel op een arbeidsovereenkomst zou gaan lijken, dit om te vermijden dat de takenovereenkomst in geval van betwisting alsnog als een arbeidsovereenkomst gekwalificeerd zou worden.

We raden ook ten zeerste aan om te bepalen in welke gevallen en op welke wijze de overeenkomst wordt beëindigd. Zo kan de budgethouder bijvoorbeeld bepalen dat de takenovereenkomst wordt beëindigd wanneer hij geen PAB of PVB meer toegekend krijgt. 

U kan een model van takenovereenkomst in bijlage vinden. Wenst u bijkomende bepalingen op te nemen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw Legal advisor.

 


[1] Artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/09/2021