To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Overige steunmaatregelen> Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers

Wat zijn de cumulregels?

Niet toegelaten cumuls

De VOP voor dezelfde werknemer is niet cumuleerbaar met:

  • 1° de vergoeding voor het inschakelingstraject van de doelgroepwerknemer, vermeld in artikel 25 van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie;
  • 2° de premie, vermeld in het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen;
  • 3° de tegemoetkoming, vermeld in hoofdstuk III van het koninklijk besluit nr. 25 van 24 maart 1982 tot opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector;
  • 4° de loonpremie voor de doelgroepwerknemer, vermeld in artikel 12 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling;
  • 5° het loon dat wordt uitbetaald aan de personen die tewerkgesteld zijn met toepassing van artikel 60, § 7, en artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's;
  • 6° de loonpremie voor de invoegwerknemers, vermeld in artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2005 betreffende de erkenning en financiering van de invoegbedrijven;
  • 7° de subsidie van loon en sociale lasten voor gehandicapte werknemers, vermeld in hoofdstuk II van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende de subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Departement Werk en Sociale Economie;
  • 8° de loonpremie voor een doelgroepwerknemer in een sociale werkplaats, vermeld in artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen.

Cumul met kortingen op de werkgeversbijdragen

Een cumul met verminderingen van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid zoals de structurele vermindering van de sociale lasten of de doelgroepverminderingen is toegelaten.

In dat geval wordt de VOP wel berekend op een lagere loonmassa (zie de definitie van het begrip loon).

Geen overschrijding van de maximale steun vastgelegd door Europa

Als de hoogste steunintensiteit of het hoogste steunbedrag, vermeld in de Europese wetgeving[1] wordt overschreden, m.a.w. als de toegekende premies samen meer bedragen van 100% van het loon van de werknemer, worden de vergoedingen die buiten het kader van de VOP zijn verworven, in mindering gebracht van de VOP.

 


[1] Het betreft de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021