To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Can be sorted ascending or descending
Hide details for Algemeen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=50~~20&Lang=NL" target="blank">][<img class="priAlgemeen
Hide details for Schoolstage [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=50~~20~~3&Lang=NL" target="blank">][<img clasSchoolstage
Wat is een schoolstage?
Hide details for Werkplekleerplaatsen - Verbintenis om werkplekleerplaatsen voor jongeren ter beschikking te stellen [<a href="Werkplekleerplaatsen - Verbintenis om werkplekleerplaatsen voor jongeren ter beschikking te stellen
Werkplekleerplaatsen - Waarover gaat het?
Waaruit bestaat de verplichting om werkplekleerplaatsen ter beschikking te stellen?
Wat moet worden verstaan onder werkplekleerplaats?
Over welke werkgevers gaat het?
Welke werknemers worden in aanmerking genomen voor de naleving van de verbintenis om werkplekleerplaatsen ter beschikking te stellen?
Wat moet onder personeelsbestand worden verstaan en hoe wordt het berekend? Hoe berekent men de werkplekleerplaatsen?
Wat zijn de toepasselijke sancties?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Alternerende opleiding [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=50~~8&Lang=NL" target="blank">][<iAlternerende opleiding
Hide details for Beroepsinlevingsstage (BIS) in het Vlaams Gewest en het Nederlandstalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest [<a hreBeroepsinlevingsstage (BIS) in het Vlaams Gewest en het Nederlandstalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Lees eerst even dit…
Wanneer moet men een beroepsinlevingsstage sluiten?
Mag er een beroepsinlevingsstage gesloten worden in het kader van een alternerende opleiding?
Welke bepalingen moet de beroepsinlevingsstage minimum bevatten?
Waar en hoe lang dient u deze overeenkomst te bewaren?
Welke vergoeding moet er betaald worden?
Hoe stelt de werkgever een opleidingsplan op?
Hoe wordt het opleidingsplan goedgekeurd door de VDAB?
Hoe wordt deze vergoeding op sociaal vlak behandeld? Wat met de Dimona?
Wat is de fiscale behandeling van deze vergoeding?
Welke andere financiële voordelen zijn er?
Wat zijn de verplichtingen van de werkgever?
Heeft de stagiair recht op jaarlijkse vakantie?
Wat zijn de schorsingsoorzaken van de beroepsinlevingsstage?
Hoe kan een overeenkomst beroepsinlevingsstage worden beëindigd?
Wat zijn de toepasselijke sancties?
Overzichtstabel
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Jongeren in opleiding - Algemene principes  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=50~~8~~1&LangJongeren in opleiding - Algemene principes
Algemene bepalingen van toepassing op alle stage- en leerovereenkomsten
Welke voordelen heeft het sluiten van een leer- of stageopleidingsovereenkomst?
Wat zijn de start- en stagebonus in Vlaanderen en in de Duitstalige gemeenschap?
Wat zijn de Waalse premies voor ondernemingen, zelfstandigen en leerlingen?
Wat zijn de Brusselse premies voor jongeren en mentors?
Hoe wordt de opleidingsvergoeding op sociaal vlak behandeld?
Moet er bedrijfsvoorheffing ingehouden worden en moet het loon in de personenbelasting aangegeven worden?
Moet er een Dimona-aangifte gebeuren voor de jongeren in opleiding?
Mogen de jongeren in opleiding als student werken?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Jongeren in opleiding - Eenvormig socialezekerheidsstatuut  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&CaJongeren in opleiding - Eenvormig socialezekerheidsstatuut
Eenvormig socialezekerheidsstatuut voor jongeren in opleiding
Wat zijn de definities van leerling en van alternerende opleiding?
Waaruit bestaat het eenvormig socialezekerheidsstatuut?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Premie voor jongere in alternerende opleiding en mentorpremie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest [<a href="Premie voor jongere in alternerende opleiding en mentorpremie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Lees eerst even dit
Premie jongere in alternerende opleiding
Mentorpremie
Kunnen de premies met andere voordelen worden gecumuleerd?
Opheffing van de vermindering voor mentors en van de start- en stagebonus
Wat zijn de belangrijkste referenties naar de wetgeving?
Hide details for Stageovereenkomst in het kader van een ondernemerschapstraject (stagiairs ondernemingshoofd) [<a href="/lex-goStageovereenkomst in het kader van een ondernemerschapstraject (stagiairs ondernemingshoofd)
Lees eerst even dit…
Welke wetgeving toepassen?
Waarom een stageovereenkomst ?
Voor welke stagiair?
In welke onderneming?
Wat is de rol van de Syntra vzw?
Welke stageovereenkomst sluiten?
Hoeveel bedraagt de stagevergoeding?
Wat zijn de verplichtingen van de werkgever?
Wat zijn de verplichtingen van de stagiair?
Kan de stageovereenkomst geschorst worden?
Heeft de stagiair recht op vakantie?
Wanneer eindigt de stageovereenkomst?
Overzichtstabel
Wat is de belangrijkste wettelijke referentie?
Hide details for (Stage)overeenkomst alternerende opleiding in de Vlaamse Gemeenschap [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?Ope(Stage)overeenkomst alternerende opleiding in de Vlaamse Gemeenschap
Lees eerst even dit…
Waarom een alternerende opleiding?
Welk soort overeenkomst sluiten?
Aan welke voorwaarden moet de (stage)overeenkomst voldoen?
Wat zijn de verplichtingen van de onderneming?
Wat zijn de verplichtingen van de leerling?
Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de leerling?
Hoeveel bedraagt de leervergoeding?
Kan de leerling aanspraak maken op andere vergoedingen dan de leervergoeding?
Worden de verplaatsingskosten van de leerling terugbetaald?
Kan de (stage)overeenkomst geschorst worden?
Heeft de leerling recht op vakantie?
Wanneer eindigt de (stage)overeenkomst?
Wat is een erkende onderneming?
Wat is de rol van de trajectbegeleider?
Overzichtstabel
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Werkzoekenden [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=50~~25&Lang=NL" target="blank">][<img classWerkzoekenden
Hide details for Brussel [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=50~~25~~2&Lang=NL" target="blank">][<img class="pBrussel
Hide details for Individuele beroepsopleiding (IBO) in het Brussels Hoofdstedelijk GewestIndividuele beroepsopleiding (IBO) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Lees eerst even dit…
Hide details for Stage eerste werkervaring (First stage)Stage eerste werkervaring (First stage)
Lees eerst even dit…
Wie kan stagegever zijn?
Wie kan stagiair zijn?
Wat zijn de kenmerken van een stage eerste werkervaring?
Op welke vergoedingen kan de stagiair aanspraak maken?
Hoe wordt een stageaanvraag ingediend?
Wat gebeurt er na afloop van de stage?
Wat in geval van voortijdige beëindiging van de stage?
Wat zijn de toepasselijke sancties?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Vlaanderen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=50~~25~~5&Lang=NL" target="blank">][<img classVlaanderen
Hide details for De werkervaringsstageDe werkervaringsstage
Lees eerst even dit…
Wat is een werkervaringsstage?
Wie kan stagegever zijn?
Wie kan stagiair zijn?
Hoe gaat de werkervaringsstage van start?
Welke arbeidsduur moet de stagiair naleven?
Wat bij ongevallen of schade tijdens de werkervaringsstage?
Hoeveel bedraagt de vergoeding ten laste van de VDAB?
Wanneer wordt een werkervaringsstage verlengd, geschorst of gestopt?
Aan welke voorwaarden moet de werkervaringsstage voldoen in het kader van een traject tijdelijke werkervaring?
Overzichtstabel
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Individuele beroepsopleiding in het Vlaamse GewestIndividuele beroepsopleiding in het Vlaamse Gewest
Wat is een individuele beroepsopleiding?
Welke werkgevers en werknemers komen in aanmerking voor een IBO?
Welke voordelen worden tijdens de opleiding toegekend aan de stagiair?
Welke vergoeding moet de onderneming waar de stagiair de opleiding volgt betalen?
Wat houdt de individuele beroepsopleiding in?
Wat gebeurt er in geval van schorsing van de opleidingsovereenkomst?
Heeft de stagiair recht op vakantie tijdens de opleidingsovereenkomst?
Wat gebeurt er als de stagiair een arbeidsongeval heeft?
Kan de werkgever beslissen over de stopzetting van de opleidingsovereenkomst?
Welke arbeidsovereenkomst moet er na de beroepsopleiding gesloten worden?
Welke verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen kunnen er tijdens de arbeidsovereenkomst genoten worden?
Hoe kan men de arbeidsovereenkomst verbreken?
Wat houdt de IBO voor kwetsbare werkzoekenden of K-IBO in?
Wat houdt de IBOT in?
Overzichtstabel
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Tijdelijke werkervaring in VlaanderenTijdelijke werkervaring in Vlaanderen
Lees eerst even dit…
Wat is het traject tijdelijke werkervaring?
Hoelang duurt dit traject?
Welke vergoeding ontvangt de persoon in een traject tijdelijke werkervaring?
Welke werkplekleerinstrumenten kan de VDAB inzetten in het TWE?
Is er sprake van een arbeidsovereenkomst?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?