To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Can be sorted ascending or descending
Hide details for Consumptiecheque (coronapremie) - 1. Algemene principes [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=6Consumptiecheque (coronapremie) - 1. Algemene principes
Consumptiecheques van de “eerste generatie” en coronapremie
Wat is de coronapremie?
Welke termijnen moet worden nageleefd? Hoe lang is de coronapremie geldig?
Welke producten en diensten kunnen aangekocht worden?
Komen bedrijfsleiders ook in aanmerking?
Wie kan consumptiecheques (coronapremie) op de markt brengen?
Moet de coronapremie als loon worden beschouwd?
Wat zijn de verplichte vermeldingen voor de papieren cheques?
Toekenning via collectieve arbeidsovereenkomst of schriftelijke individuele overeenkomst
Aflevering op naam van de consumptiecheques
Mogelijkheid om het saldo van de elektronische consumptiecheques te kunnen nagaan
Kosteloos voor de werknemer
Welke sanctie wordt opgelegd als deze voorwaarden niet zijn nageleefd?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Consumptiecheques (coronapremie) - 2. Praktische vragen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=6Consumptiecheques (coronapremie) - 2. Praktische vragen
Lees eerst even dit…
Kan een coronapremie toegekend in de vorm van consumptiecheques enkel aan bepaalde werknemers worden toegekend?
Mag men een coronapremie toegekend in de vorm van consumptiecheques enkel aan bepaalde werknemerscategorieën toekennen?
Moet de coronapremie toegekend in de vorm van consumptiecheques voor de berekening van het vakantiegeld in acht genomen worden?
Moet de coronapremie toegekend in de vorm van consumptiecheques worden opgenomen in de verbrekingsvergoeding?
Is de coronapremie toegekend in de vorm van consumptiecheques vatbaar voor beslag?
Wat moet de werknemer doen in geval van diefstal of verlies van de drager van zijn elektronische consumptiecheques?
Hide details for De telewerkvergoedingen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~41&Lang=NL" target="blank">][De telewerkvergoedingen
Lees eerst even dit
Op wie is de circulaire van toepassing?
Wat is telewerk volgens deze circulaire?
Wat is structureel en regelmatig telewerk?
Welke forfaitaire vergoeding kunt u toekennen?
Kunt u ook nog bureaumateriaal terugbetalen?
Kan de forfaitaire telewerkvergoeding met andere forfaits gecombineerd worden?
Wat doet Securex voor u?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Ecocheques [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~2&Lang=NL" target="blank">][<img class="prEcocheques
Hide details for 1. Algemene principes [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=66~~2~~3&Lang=NL" target="blank">][1. Algemene principes
Lees eerst even dit…
Over welke producten en diensten gaat het?
Welke informatie moeten de werknemers verplicht krijgen?
Wat zijn de voorwaarden om de sociale vrijstelling bekomen?
Hoe worden de ecocheques op fiscaal vlak behandeld?
Wat is er voorzien voor deeltijdse werknemers?
Hoe wordt het aantal cheques berekend?
Welke keuze heeft de werkgever die een ecocheques moet toekennen van minder dan 10 euro?
Wat moet er op de loonbrief en op de individuele rekening staan?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 2. Fiscale behandeling [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=66~~2~~4&Lang=NL" target="blank">]2. Fiscale behandeling
Lees eerst even dit...
Hoe worden de ecocheques fiscaal behandeld?
Hoe moeten de ecocheques behandeld worden als ze niet als sociale voordelen beschouwd worden?
Hide details for Eindejaarspremie [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~10&Lang=NL" target="blank">][<img clEindejaarspremie
Lees eerst even dit...
Wie bepaalt de voorwaarden en de toekenningsmodaliteiten van de eindejaarspremie?
Welke rechten hebben de werknemers bij onvolledige prestaties tijdens het jaar of bij verbreking van de arbeidsovereenkomst?
Moet de eindejaarspremie in de berekeningsbasis van de verbrekingsvergoeding opgenomen worden?
Kan de werknemer aan zijn eindejaarspremie verzaken?
Kan de werknemer zijn eindejaarspremie inbrengen in een cafetariaplan?
Hide details for Geschenken en geschenkcheques [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~29&Lang=NL" target="blaGeschenken en geschenkcheques
Lees eerst even dit…
Welke voorwaarden moet u naleven om geen bijdragen te moeten betalen?
Onder welke voorwaarden zijn deze geschenken vrij van belasting voor de werknemer?
Zijn de geschenken fiscaal aftrekbaar voor de werkgever?
Moeten de geschenken op de fiscale fiches vermeld worden?
Een bijzonder geval: de huwelijkspremie
Een bijzonder geval: de anciënniteitspremie
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Het aanvullend pensioen voor werknemers  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~30&Lang=NL" Het aanvullend pensioen voor werknemers
Lees eerst even dit
Wat is een aanvullend pensioen?
Welke soorten aanvullende pensioenen bestaan er?
Waaruit bestaat een aanvullend pensioen?
Welke werknemers genieten van een sectoraal aanvullend pensioen?
Hoe kan de werkgever een ondernemingsplan invoeren?
Kan de werkgever weigeren bij te dragen aan een sectorpensioen?
Moeten alle werknemers deel uitmaken van het ondernemingsplan?
Hebben uitzendkrachten recht op een aanvullend pensioen?
Moeten alle werknemers kunnen genieten van hetzelfde voordeel?
Welke types aanvullende pensioentoezeggingen bestaan er?
Kan de werkgever hogere voordelen toekennen dan deze voorzien in het sectorpensioen?
Hoe weet de werknemer welk kapitaal opgebouwd werd?
Hoe worden de gestorte bijdragen behandeld op sociaal en fiscaal vlak?
Is er een gewaarborgd minimumrendement?
Hoe wordt de uiteindelijke uitkering behandeld op sociaal en fiscaal vlak?
Wanneer kan de werknemer het aanvullend pensioen opvragen?
Wat gebeurt er als de werknemer de onderneming verlaat?
Wat gebeurt er als de werknemer met SWT (brugpensioen) vertrekt?
Kan ik iemand individueel een aanvullend pensioen aanbieden?
Welke invloed heeft het eenheidsstatuut op het aanvullend pensioen?
Hide details for Kosten eigen aan de werkgever [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~40&Lang=NL" target="blaKosten eigen aan de werkgever
Lees eerst even dit
Wat zijn kosten eigen aan de werkgever? Moeten ze worden terugbetaald?
Zijn eigen kosten uitgesloten van het loonbegrip?
Wat zijn de terugbetalingsmodaliteiten?
Wat is de terugbetaling van werkelijke kosten?
Wat is de terugbetaling van werkelijke kosten op fiscaal vlak?
Wat is de terugbetaling van werkelijke kosten op sociaal vlak?
Hoe een veilige forfaitaire terugbetaling regelen?
Waarom een fiscale ruling aanvragen?
Moet het bedrag van de vergoeding voor de terugbetaling van kosten op de sociale documenten worden vermeld?
Op wie rust de bewijslast?
Enkele aandachtspunten
Vergelijkende tabel sociale en fiscale behandeling
Hide details for Loon [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~13&Lang=NL" target="blank">][<img class="printicLoon
Hide details for 1. Bescherming van het loon [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=66~~13~~1&Lang=NL" target="bl1. Bescherming van het loon
Lees eerst even dit...
Op wie is deze reglementering van toepassing?
Wat verstaat men onder loon?
Hoe wordt het loon vastgesteld?
Loon in geld ?
Loon in natura
Wat zijn de betalingsmodaliteiten?
Wanneer moet het loon betaald worden?
Welk risico loopt een werkgever die zijn werknemers te laat uitbetaalt?
Kan de werkgever inhoudingen op het loon uitvoeren?
Wat moet er gebeuren in geval van een niet-verschuldigde betaling?
Wat zijn de risico's indien uw medecontractant de barema's niet naleeft?
Wat zijn uw risico’s in geval van illegale tewerkstelling van een onderdaan uit een derde land?
Welke documenten zijn aan de betaling van het loon gelinkt?
Wat zijn de toepasselijke sancties?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 2. Het bedrag van het loon [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=66~~13~~2&Lang=NL" target="bla2. Het bedrag van het loon
Lees eerst even dit…
Wat is loon?
Hoe wordt de hoogte van het aanvangsloon bepaald?
Wanneer is het gemiddeld maandelijks minimuminkomen gewaarborgd?
Wat zijn de starterslonen?
Hoe evolueert het loon na indiensttreding?
Welke soorten indexeringen bestaan er?
Hoe wordt het nettoloon berekend?
Voorbeeld van bruto-netto berekening van het loon van een werknemer
Een bijzonder geval: de werknemers betaald met fooien en bedieningsgeld
Welke bijdragen betaalt de werkgever bovenop het brutoloon?
Hoe kan de werkgever het loon van zijn werknemers optimaliseren?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 3. Loonbeslag en loonoverdracht [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=66~~13~~3&Lang=NL" target3. Loonbeslag en loonoverdracht
Lees eerst even dit …
Wat verstaan we onder loonbeslag en loonoverdracht?
Welke inkomsten zijn vatbaar voor beslag of overdracht?
Welke drempels, waaronder het loon niet voor beslag of overdracht vatbaar is, hanteert men?
Hoe gebeurt de berekening van het voor beslag of overdracht vatbare gedeelte indien het loon van de werknemer niet voor een kalendermaand geldt?
Hoe gebeurt de berekening van het voor beslag of overdracht vatbare gedeelte indien het loon gecumuleerd wordt met een ander inkomen?
Hoe wordt de vermindering voor kinderen ten laste berekend?
Wat is de te volgen procedure om van de vermindering voor kinderen ten laste te genieten?
Hoe worden de inkomsten die op een zichtrekening gestort worden, beschermd?
Welke procedure moet gevolgd worden om tot loonbeslag te kunnen overgaan?
Kan de werkgever de kosten van de beslagprocedure recupereren?
Welke procedure moet gevolgd worden om tot loonoverdracht te kunnen overgaan indien de overdracht bij authentieke akte werd vastgesteld?
Welke procedure moet gevolgd worden om tot loonoverdracht te kunnen overgaan indien de overdracht bij onderhandse akte werd vastgesteld?
Wat in geval van samenloop van beslag en/of van overdracht?
Samenloop van gevallen van beslag
Samenloop van loonoverdrachten
Samenloop van beslag en overdracht
Wat zijn de gevolgen van een collectieve schuldenregeling?
Wat zijn de toepasselijke sancties?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 4. Gelijk loon voor mannen en vrouwen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=66~~13~~4&Lang=NL" 4. Gelijk loon voor mannen en vrouwen
Lees eerst even dit...
Gelijk loon voor mannen en vrouwen?
Welke verplichtingen heeft de werkgever?
Opdeling van de gegevens in de sociale balans
Tweejaarlijks analyseverslag
Opstellen van een actieplan
Aanstellen van een bemiddelaar
Wat kan de werknemer die slachtoffer is van een ongelijke behandeling doen?
Wat moet de werkgever in zijn arbeidsreglement opnemen?
Welke maatregelen moeten op interprofessioneel vlak genomen worden?
Welke maatregelen moeten op sectoraal vlak genomen worden?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 5. Stelsels van loonaansprakelijkheid [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=66~~13~~5&Lang=NL" 5. Stelsels van loonaansprakelijkheid
Drie stelsels van loonaansprakelijkheid
Algemeen stelsel
Bijzonder stelsel dat enkel betrekking heeft op de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtstreekse medecontractant in geval van activiteiten in de bouwsector
Wat zijn uw risico’s in geval van illegale tewerkstelling van een onderdaan uit een derde land?
Wat is de belangrijkste wettelijke referentie?
Hide details for Loonbonus - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=Loonbonus - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen
Lees eerst even dit…
Wat is de loonbonus?
Aan welke voorwaarden moeten de te realiseren doelstellingen voldoen ?
Voor welke werkgevers?
Voor welke werknemers?
Aan welke voorwaarden moet de loonbonus voldoen?
Welke vermeldingen moeten in het bonusplan opgenomen zijn?
Via welke procedure kan de loonbonus ingevoerd worden?
Welke procedure moet gevolgd worden voor de invoering via toetredingsakte?
Wat houden de vormcontrole en marginale toetsing in?
Via welke procedure kan het loonbonusplan gewijzigd worden?
Hoe wordt de loonbonus op sociaal en fiscaal vlak behandeld?
Welke sociaalrechtelijke gevolgen heeft de toekenning van een loonbonus?
Welke formaliteiten dient de werkgever na te leven?
Wat is de impact van de loonnorm op de loonbonus?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Mobiliteitsbudget [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~42&Lang=NL" target="blank">][<img cMobiliteitsbudget
Wat is het mobiliteitsbudget?
De drie pijlers van het mobiliteitsbudget in detail
Voor welke werkgevers?
Voor welke werknemers?
Voor welke bedrijfswagens?
Welke procedure moet worden gevolgd?
Initiatief van de werkgever en inlichten van het personeel
Verzoek van de werknemer
Aanvaarding door de werkgever en akkoord tussen de partijen
Gevolgen van de toekenning van een mobiliteitsbudget
Cumulverbod met de terugbetaling van verplaatsingskosten
Wat is het bedrag van het mobiliteitsbudget?
Sociale en fiscale behandeling van het mobiliteitsbudget
Sociale en fiscale behandeling van de eerste pijler: milieuvriendelijke wagen
Sociale en fiscale behandeling van de tweede pijler: duurzame vervoerswijzen
Sociale en fiscale behandeling van de derde pijler: het saldo van het mobiliteitsbudget
Hoe moet het mobiliteitsbudget vermeld worden op de loonfiche en op de individuele rekening?
Wat is de weerslag van het mobiliteitsbudget op de andere loonverplichtingen van de werkgever (opzeggingsvergoeding, gewaarborgd loon,..)?
Hoe lang wordt het mobiliteitsbudget toegekend?
Wat gebeurt er bij overmatig of onrechtmatig gebruik van het mobiliteitsbudget?
Wat gebeurt er wanneer de werknemer van werkgever verandert?
Wat gebeurt er wanneer de werknemer tegelijk over meerdere bedrijfswagens beschikt?
Wanneer is het mobiliteitsbudget gewoon loon?
Welke sancties worden opgelegd als er geen document werd opgesteld dat de overeenkomst tussen de partijen vastlegt?
Samenvattende tabel van de mobiliteitsbudget
Wat zijn de belangrijkste referenties naar de wetgeving?
Hide details for Sport- en cultuurcheques [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~27&Lang=NL" target="blank">]Sport- en cultuurcheques
Lees eerst even dit…
Moeten de sport- en cultuurcheques als loon worden beschouwd?
Wat zijn de toekenningsvoorwaarden?
Wat zijn de verplichte vermeldingen?
Hoe worden de sport- en cultuurcheques op sociaal en fiscaal vlak behandeld?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Terugbetaling van vervoerskosten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~24&Lang=NL" target="Terugbetaling van vervoerskosten
Hide details for 1. Sociale aspecten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=66~~24~~1&Lang=NL" target="blank">][<1. Sociale aspecten
Lees eerst dit …
Wat zijn de verplichtingen van de werkgever op het gebied van vervoerskosten?
Welke bepalingen zijn van toepassing bij gebruik van het openbaar vervoer?
Welke bepalingen zijn van toepassing bij gebruik van privévervoermiddelen?
Zijn er socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op de verplaatsingskosten voor woon-werkverkeer?
Hide details for 2. Fiscale aspecten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=66~~24~~2&Lang=NL" target="blank">][<2. Fiscale aspecten
Hide details for a. Algemene principesa. Algemene principes
Lees eerst even dit…
Hoe wordt de tegemoetkoming van de werkgever in de vervoerskosten fiscaal gekwalificeerd?
Hoeveel bedraagt deze fiscale vrijstelling (in geval van keuze voor forfaitaire aftrek beroepskosten)?
Hoe wordt de bedrijfsvoorheffing op de vergoedingen voor het woon-werkverkeer berekend?
Hoe moeten de fiscale fiches 281.10 en 281.20 ingevuld worden?
Welke regels gelden er voor de aftrekbaarheid van de woon-werkverplaatsing in hoofde van de werkgever?
Hide details for b. Bijzondere gevallenb. Bijzondere gevallen
Lees eerst even dit…
1. Derdebetalersregeling
2. Gemeenschappelijk georganiseerd vervoer
3. Carpooling
4. Fiets