To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Can be sorted ascending or descending
Hide details for Arbeidsovereenkomsten - Algemene bepalingen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~10&Lang=NArbeidsovereenkomsten - Algemene bepalingen
Lees eerst even dit...
Wat is een arbeidsovereenkomst?
Hoe maakt men het onderscheid tussen een werknemer en een zelfstandige?
Hoe maakt men het onderscheid arbeider-bediende?
Wat zijn de verschillende vormen van arbeidsovereenkomst?
Wat met arbeidsovereenkomsten in elektronische vorm?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Bedingen in een arbeidsovereenkomst [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~6&Lang=NL" targetBedingen in een arbeidsovereenkomst
Wat zijn de gewoonlijke bedingen in de arbeidsovereenkomst?
Wat zijn de bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst?
Het beding van exclusieve tewerkstelling of exclusiviteitsbeding
Het beding van beroepsgeheim of geheimhoudingsclausule
Het verblijfsbeding of woonplaatsbeding
Het beding van conventionele anciënniteit
Het werkzekerheidsbeding
Het scheidsrechterlijk beding of arbitragebeding
Het flexibiliteitsbeding
De borgtocht of waarborg
Het delcrederebeding
Het beding tot overdracht van de auteursrechten
Personen die een vertrouwenspost bekleden
Beding betreffende de deelname van de werknemer aan de sociale media
Beding betreffende het gebruik van internet door de werknemer
Elektronische sociale documenten
Verbreking van de overeenkomst
Hide details for Extra’s: gelegenheidswerknemers in de horeca [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~32&LangExtra’s: gelegenheidswerknemers in de horeca
Lees eerst even dit…
Wat is een extra?
Moet er voor een extra een schriftelijke overeenkomst opgemaakt worden?
Mag men een zelfde extra op regelmatige basis tewerkstellen?
Mag een gewone werknemer als extra tewerkgesteld worden?
Kan een tewerkstelling als extra gevolgd worden door een gewone tewerkstelling en omgekeerd?
Wat zijn de bepalingen inzake arbeidsduur voor een extra?
Hoe wordt een extra bezoldigd?
Heeft een extra recht op een eindejaarspremie?
Heeft een extra recht op de bezoldigde feestdagen?
Moet er bedrijfsvoorheffing van het loon van een extra afgehouden worden?
Hoe worden de socialezekerheidsbijdragen op het loon van een extra berekend?
Hoe zit het met de Dimona-verplichting?
Wat is het register voor werktijdregeling voor extra's?
Moet een extra een tewerkstellingsbewijs C4 ontvangen?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Flexi-jobs  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~38&Lang=NL" target="blank">][<img class="Flexi-jobs
Lees eerst even dit…
Wat is een flexi-job?
Welke werkgevers worden beoogd?
Wat zijn de voorwaarden om als flexi-jobwerknemer te kunnen werken?
Welke overeenkomst moet met een flexi-jobwerknemer gesloten worden?
Hoe wordt een flexi-jobwerknemer bezoldigd?
Hoe wordt het loon van een flexi-jobwerknemer op sociaal vlak behandeld?
Moet er op het loon van een flexi-jobwerknemer bedrijfsvoorheffing ingehouden worden?
Wat is de arbeidsduur van een flexi-jobwerknemer?
Heeft een flexi-jobwerknemer recht op jaarlijkse vakantie?
Hoe zit het met de Dimona-verplichting?
Bouwt een flexi-jobwerknemer sociale rechten op?
Waar kan u een model van raamovereenkomst en flexi-jobarbeidsovereenkomst vinden?
Wat zijn de toepasselijke sancties?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Gelegenheidsarbeiders in de landbouw- en tuinbouwsector [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=7Gelegenheidsarbeiders in de landbouw- en tuinbouwsector
Lees eerst even dit…
Wat is een gelegenheidsarbeider in de landbouwsector?
Wat is een gelegenheidsarbeider in de tuinbouwsector?
Wat is een gelegenheidsarbeider in de witloofsector?
Wat is een gelegenheidsarbeider in de sector van de champignonteelt?
Welke bijzonderheden gelden er voor de arbeidsovereenkomst?
Hoe worden de socialezekerheidsbijdragen berekend?
Wat met de Dimona?
Wat is het gelegenheidsformulier?
Wat is de Green@work?
Keuze tussen gelegenheidsarbeid of studentenarbeid
Welke arbeids- en loonvoorwaarden gelden voor gelegenheidsarbeiders?
Wat zijn de regels op het vlak van de bedrijfsvoorheffing?
Wat met de hop-, tabak- en teenwilgteelt?
Overzichtstabel
Mogelijke toekomstige wijzigingen…
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Kunstenaars  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~35&Lang=NL" target="blank">][<img class=Kunstenaars
Lees eerst even dit…
Wanneer heeft de kunstenaar een werknemersstatuut?
Welk soort arbeidsovereenkomst kan de werkgever met de bezoldigde kunstenaar afsluiten?
Welke socialezekerheidsbijdragen moeten de bezoldigde kunstenaar en zijn werkgever betalen?
Welke sociale bescherming geniet de bezoldigde kunstenaar?
Wat met de jaarlijkse vakantie van de bezoldigde kunstenaars?
Wat is de regeling van de kleine vergoedingen?
De regeling van de kleine vergoedingen op sociaal vlak
De regeling van de kleine vergoedingen op fiscaal vlak
Kan de kunstenaar kiezen voor een zelfstandigenstatuut?
Welke taak heeft de Commissie Kunstenaars?
Welke taak hebben de Sociale Bureaus voor Kunstenaars?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for PAB of PVB - Tewerkstelling via een persoonlijk assistentiebudget of een persoonsvolgend budget  [<a href="/lePAB of PVB - Tewerkstelling via een persoonlijk assistentiebudget of een persoonsvolgend budget
Lees eerst even dit…
Welke overeenkomst sluiten met de persoonlijk assistent?
Mogen minderjarigen als PA tewerkgesteld worden?
Welke vermeldingen moeten in de overeenkomst opgenomen worden?
Model van takenovereenkomst
Wat is de toepasselijke arbeidsduur?
Kan een persoonlijk assistent ’s nachts en op zondag tewerkgesteld worden?
Heeft de PA recht op jaarlijkse vakantie?
Welke verplichtingen heeft de budgethouder?
Welk loon moet de budgethouder betalen?
Moeten er socialezekerheidsbijdragen voor de PAB-er betaald worden?
Wat zijn de gevolgen op fiscaal vlak?
Overzichtstabel
Hoe wordt de overeenkomst beëindigd?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Stage- en leerovereenkomsten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~26&Lang=NL" target="blanStage- en leerovereenkomsten
Om al onze fiches te raadplegen, klik op Sociaal/Dossiers/Stage/leertijd
Hide details for Studenten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~12&Lang=NL" target="blank">][<img class="prStudenten
Hide details for 1. De studentenovereenkomst [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=70~~12~~1&Lang=NL" target="bl1. De studentenovereenkomst
Lees eerst even dit…
Met welke jongeren moet men een overeenkomst voor studenten sluiten?
Welke formaliteiten dient de werkgever na te leven?
Kan men een proefperiode in een studentenovereenkomst voorzien?
Wat zijn de arbeidsvoorwaarden die nageleefd moeten worden?
Hoe moet de werkgever de veiligheid van de student waarborgen?
Heeft de student recht op gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid?
Wat betaal ik aan een student?
Hoe kan men de overeenkomst beëindigen?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 2. Socialezekerheidsaspecten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=70~~12~~3&Lang=NL" target="b2. Socialezekerheidsaspecten
Lees eerst even dit…
Onder welke voorwaarden kan een student aan verminderde bijdragen tewerkgesteld worden?
Wat zijn de bijzonderheden voor de Dimona-aangifte voor studenten?
Kan de Dimona-aangifte gewijzigd worden?
Wat indien de Dimona-aangifte laattijd gebeurt?
Welke uren worden in aanmerking genomen om het contingent van maximum 475 uren te berekenen?
Wat met de jongere die zijn studies beëindigt of hervat?
Wat gebeurt er indien de 475 uren overschreden worden?
Hoe weet u hoeveel uren de student al gewerkt heeft?
Wat moet de buitenlandse student die geen rijksregisternummer heeft doen?
Studenten en vestigingseenheid
Wat gebeurt er in geval van cumulatie met gelegenheidsarbeid?
Wat gebeurt er in geval van cumulatie met een tewerkstelling in de socio-culturele sector of tijdens sportmanifestaties?
Arbeidsrelaties die gewoonlijk aan de onderwerping aan de sociale zekerheid ontsnappen
Welke sociale uitkeringen kan een student genieten?
Wat met de kinderbijslag/ groeipakket?
Vlaams Gewest
Franstalig Waals Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Duitstalige Gemeenschap
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 3. Fiscale aspecten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=70~~12~~2&Lang=NL" target="blank">][<3. Fiscale aspecten
Lees eerst even dit…
Blijft de student fiscaal ten laste van zijn ouders?
Wordt er op het loon van een student bedrijfsvoorheffing afgehouden?
Moet de student belastingen betalen?
Moet de student een belastingaangifte indienen?
Hide details for Taalgebruik in de onderneming [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~29&Lang=NL" target="blaTaalgebruik in de onderneming
Hide details for testCategorieNL [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=70~~29~~2&Lang=NL" target="blank">][<img testCategorieNL
Om deze fiche te raadplegen, klik op Sociaal/Info+/Taalgebruik in de onderneming.
Hide details for Telewerkers  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~20&Lang=NL" target="blank">][<img class=Telewerkers
Hide details for 1. Structureel telewerk [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=70~~20~~1&Lang=NL" target="blank"1. Structureel telewerk
Wat is structureel telewerk?
Waar kan het telewerk plaatsvinden?
Wie beslist over het telewerk?
Welke overeenkomst moet er opgesteld worden?
Welke rechten heeft de telewerker?
Is de telewerker beschermd tegen arbeidsongevallen?
Welke informatie moet de werkgever aan de telewerker bezorgen?
Welke maatregelen moet de werkgever nemen?
Wat zijn de verplichtingen van de telewerker?
Wat zijn de kosten voor de werkgever?
Enkele verschilpunten met het contract voor huisarbeid
Wat is structureel telewerk?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 2. Occasioneel telewerk [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=70~~20~~2&Lang=NL" target="blank"2. Occasioneel telewerk
Wat is occasioneel telewerk?
Voor welke werknemers?
Is het telewerk een recht?
Hoe moet de werknemer het telewerk aanvragen?
Waar kan het telewerk plaatsvinden?
Wat zijn de na te leven modaliteiten?
Wat neemt u op in het arbeidsreglement?
Moet de werkgever de benodigde apparatuur leveren en de kosten die verband houden met telewerk ten laste nemen?
Is de occasionele telewerker beschermd tegen arbeidsongevallen?
Wat doet Securex voor u?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 3. Telewerk en coronavirus [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=70~~20~~3&Lang=NL" target="bla3. Telewerk en coronavirus
Het telewerk is opnieuw verplicht
Is telewerk in het kader van het coronavirus occasioneel of structureel telewerk?
Coronavirus en telewerk: wat zijn uw verplichtingen?
Coronavirus en telewerk: maandelijkse aangifte bij de RSZ
Coronavirus en telewerk: moet u de kosten van uw werknemers terugbetalen?
Coronavirus, telewerk en welzijn op het werk
Welke stappen dient u te ondernemen? En welk advies geeft Securex u?
Financieel duwtje in de rug in Vlaanderen
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 4. Algemeen overzicht van de terugbetaling van de kosten - Sociale en fiscale aspecten [<a href="/lex-go.nsf/P4. Algemeen overzicht van de terugbetaling van de kosten - Sociale en fiscale aspecten
Verschillende kosten
Kantoormateriaal en internet
Andere kosten zoals energie en verwarming
Wat doet Securex voor u?
Hide details for Uitzendarbeid [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~22&Lang=NL" target="blank">][<img classUitzendarbeid
Hide details for 1. Algemene principes  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=70~~22~~1&Lang=NL" target="blank">1. Algemene principes
Lees eerst even dit …
Wat is uitzendarbeid?
In welke gevallen mag er een beroep gedaan worden op uitzendarbeid?
Vervanging van een vaste werknemer
Tijdelijke vermeerdering van werk
Uitzonderlijk werk
Instroom
Overzichtstabellen
Wanneer is het verboden beroep te doen op uitzendarbeid?
Wat zijn de andere toepasselijke sancties?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 2. De overeenkomst voor uitzendarbeid  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=70~~22~~2&Lang=NL"2. De overeenkomst voor uitzendarbeid
Wie is de werkgever van de uitzendkracht?
Wat is de intentieverklaring?
Hoe komt de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid tot stand?
Wat zijn de kenmerken van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid?
Welke regels gelden voor opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid?
Kan een student als uitzendkracht tewerkgesteld worden?
Hoe komt de overeenkomst tussen het uitzendbureau en de gebruiker tot stand?
Wat is de globale informatie die om de 6 maanden overgemaakt moet worden?
Het onthaal van een nieuwe werknemer: geldt dit ook voor een uitzendkracht?
Hoeveel bedraagt het loon van een uitzendkracht?
Hoeveel bedrijfsvoorheffing wordt op het loon van een uitzendkracht ingehouden?
Kan op het loon van de uitzendkracht beslag gelegd worden?
Heeft de uitzendkracht recht op een tussenkomst in de vervoerskosten?
Heeft de uitzendkracht recht op een eindejaarspremie?
Hoe wordt de anciënniteit van de uitzendkracht berekend?
Wat is de arbeidsduur van een uitzendkracht?
Heeft de uitzendkracht toegang tot de infrastructuren en diensten van de gebruiker?
Is de uitzendkracht aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt?
Hoe wordt de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid beëindigd?
Wat met het arbeidsreglement?
Welke sociale documenten ontvangt een uitzendkracht?
Hide details for 3. Praktische vragen  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=70~~22~~3&Lang=NL" target="blank">]3. Praktische vragen
Heeft een uitzendkracht recht op gewaarborgd loon bij ziekte?
Heeft de uitzendkracht recht op zwangerschapsverlof?
Heeft de uitzendkracht recht op feestdagen?
Heeft de uitzendkracht recht op jaarlijkse vakantie?
Heeft een uitzendkracht recht op klein verlet en verlof om dwingende redenen?
Kan een uitzendkracht tijdelijk werkloos gesteld worden?
Hide details for Werknemer of zelfstandige? De aard van de arbeidsrelaties [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2Werknemer of zelfstandige? De aard van de arbeidsrelaties
Hide details for 1. Het mechanisme van de criteria [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=70~~17~~1&Lang=NL" targ1. Het mechanisme van de criteria
Lees eerst even dit…
Enkele definities
Werknemer of zelfstandige: een keuze?
4 algemene criteria
Een lijst van specifieke criteria
Een vermoeden van het bestaan van een band van ondergeschiktheid
De administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie
Regularisatie
Welke sancties zijn van toepassing?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 2. Het mechanisme van het vermoeden [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=70~~17~~2&Lang=NL" ta2. Het mechanisme van het vermoeden
Lees eerst even dit…
Een weerlegbaar vermoeden van het bestaan van een band van ondergeschiktheid
Voor welke sectoren geldt het vermoeden?
Welke criteria bepaalt de wet om het vermoeden toe te passen?
Wat zijn de specifieke criteria voor de bewakingssector?
Wat zijn de specifieke criteria voor de sector van de onroerende werkzaamheden?
Wat zijn de specifieke criteria voor de land- en tuinbouwsector?
Wat zijn de specifieke criteria voor de transportsector?
Inwerkingtreding van de bepalingen
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?