To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Rijdt elke bedrijfsleider straks gratis met een Porsche?

08/21/2013

Recent publiceerde de fiscus een ruling die tal van wenkbrauwen deed fronsen. Een bepaalde bedrijfsleider zou geen belastingen meer moeten betalen op het gebruik van zijn luxe bedrijfswagen. Aanleiding genoeg om menig manager te doen dromen van die ravissante bolide of luxueuze klassewagen. Maar let op! De beslissing van de fiscus in een concreet geval betekent niet dat het gros van de bedrijfsleiders de belasting op hun bedrijfswagen kunnen vermijden.

De fiscus voedt de hoop

Op 1 augustus 2013 publiceerde de fiscus een voorafgaande beslissing[1] – beter bekend als ruling – waardoor een bedrijfsleider geen belastingen meer moet betalen op het gebruik van zijn bedrijfswagen, een Porsche Carrera.

De belastingplichtige in kwestie verklaarde de Porsche niet langer meer voor privéverplaatsingen te zullen gebruiken. Deze zullen voortaan afgelegd worden met zijn privéwagen. Bovendien is de zetel van het bedrijf bij hem thuis gevestigd, waardoor er ook geen woon-werkverkeer is. De verplaatsing tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling wordt fiscaal immers als privégebruik aanzien.

Mogen alle bedrijfsleiders juichen?

Zeker niet! De fiscale ruling in kwestie dient met de nodige omzichtigheid te worden benaderd. In eerste instantie moet rekening gehouden worden met de individuele draagwijdte van de fiscale ruling. Anderzijds is de fiscus zeer duidelijk: de ruling slaat in het concrete geval op een bedrijfsleider die zijn bedrijfswagen nooit voor privédoeleinden gebruikt.

De individuele draagwijdte van de fiscale ruling

De fiscale ruling geldt enkel voor de in de aanvraag beschreven situatie of verrichting. Bovendien moeten de feiten steeds overeenstemmen met de beweringen van de aanvrager van de ruling.

Andere bedrijfsleiders kunnen zich dus niet zonder meer beroepen op deze fiscale ruling!

Door de toepassing van de ruling op dit individueel geval kan echter wel een gedragspraktijk ontstaan. Andere werkgevers mogen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de fiscus in een gelijkaardige situatie.

Voor meer informatie omtrent de fiscale ruling, verwijzen we naar ons artikel van 12 juli 2013.

Enkel en alleen dienstverplaatsingen!

Het privégebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde bedrijfswagen vormt in hoofde van de verkrijger een belastbaar voordeel van alle aard.

Door een nieuwe berekeningswijze sinds begin 2012 ging het bedrag van dit voordeel de hoogte in voor dure bedrijfswagens. De met de wagen afgelegde kilometers spelen immers geen rol meer, maar de cataloguswaarde vormt een nieuwe factor waarmee rekening gehouden moet worden.

De recente ruling heeft echter betrekking op een geval waarin de bedrijfsleider absoluut geen privégebruik van het voertuig maakt. De zetel van de vennootschap is immers in zijn woonplaats en hij beschikt nog over een andere wagen voor privéverplaatsingen.

In dergelijk geval ontstaat geen voordeel van alle aard dat belast moet worden.

De fiscus voegt er wel nog aan toe dat wanneer men de bedrijfswagen wel voor privédoeleinden gebruikt, hoe miniem ook in tijd en afstand, het volledige voordeel belast moet worden.

Een bedrijfswagen louter voor dienstverplaatsingen?

Laten we veronderstellen dat de fiscus een consequente houding zal aannemen ten aanzien van elke bedrijfsleider die zijn bedrijfswagen louter voor dienstverplaatsingen gebruikt. De vraag rijst dan of vele bedrijfsleiders zich in dergelijke situatie bevinden?

Kunnen we er redelijkerwijze niet vanuit gaan dat een firmawagen zowat altijd voor privédoeleinden gebruikt wordt? Denk bijvoorbeeld maar aan de kleine omweg om de kinderen naar school te brengen…

Volgens een meerderheidsrechtspraak kan het bestaan van een voordeel van alle aard niet vermoed worden. Hoewel de belastingadministratie doorgaans vertrekt van het principe dat de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen gepaard gaat met een gebruik voor privédoeleinden, draagt zij de bewijslast voor dit persoonlijk gebruik.

Dit wordt onder meer geïllustreerd in een recent arrest van het Hof van Beroep van Luik[2].

Het geschil hield verband met de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen door een BVBA aan zijn zaakvoerder. De belastingambtenaar meende dat een verband bestond tussen de terbeschikkingstelling van de bedrijfswagen en het gebruik ervan voor privédoeleinden. Hij kon echter geen bewijs leveren van het oorzakelijk verband tussen beide. Meer nog, hij gaf toe dat de bedrijfsleider over twee privévoertuigen beschikte. Zijn stelling dat de bedrijfswagen noodzakelijkerwijze voor privédoeleinden gebruikt zou worden, ging dus niet langer op. De rechtbank besliste bijgevolg dat er geen belastbaar voordeel van alle aard bestond in hoofde van de bedrijfsleider.

Voor meer informatie omtrent het fiscale aspect van de firmawagen, verwijzen we u naar onze fiche op Lex4You (Lex4You/ Fiscaal/ Info+/ Bedrijfswagen - 3. De fiscale behandeling van het voordeel van alle aard).

Wenst u ook een fiscale ruling aan te vragen?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw Legal advisor die u kan begeleiden in uw dossier.


[1] Voorafgaande beslissing nr. 2012.427 dd. 15.01.2013.

[2] Hof van Beroep Luik, arrest van 27 maart 2013.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/21/2013