To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vergeet uw jaarlijks actieplan niet! (JAP)

18/09/2018

Elk jaar opnieuw moet u werk maken van de wettelijke verplichtingen rond veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk! U denkt dus best al na over het verfijnen van uw jaarlijkse actieplan voor 2019.

Dit plan moet voor advies worden voorgelegd aan het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW), bij gebreke aan de syndicale afvaardiging of via de rechtstreekse participatie van werknemers vóór 1 november 2018.

 

Het JAP geeft concreet gestalte aan uw totale preventieplan!

Het jaarlijkse actieplan en het globaal preventieplan zijn geïntegreerd in het dynamisch risicobeheersingssysteem.

  • Het globaal preventieplan (GPP) bevat een overzicht van de preventieactiviteiten die door de werkgever over een periode van vijf jaar zullen worden vastgesteld en uitgevoerd.
  • Het jaarlijkse actieplan (JAP) is de praktische uitvoering van het globaal preventieplan. Het beschrijft concreet de prioritaire doelstellingen die u het komende jaar zal realiseren.

 

Welke onderdelen moet uw JAV bevatten?

Dit bevat:

  • de prioritaire doelstellingen van het volgende jaar,
  • de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken,
  • de opdrachten, de verplichtingen en de middelen van alle betrokkenen.

Als men in eerste instantie het globaal preventieplan raadpleegt, houdt men ook rekening met:

  • het afgelopen jaaractieplan (2018): zijn al de doelstellingen afgewerkt? Als dit niet het geval is, welke zijn de oorzaken? Moet men nog specifieke maatregelen nemen opdat de doelstellingen alsnog gehaald worden?
  • de ongevallen, incidenten en de verzorgingen (register « eerste hulp ») die het voorbije jaar plaatsvonden: dit onderzoek zal misschien aanleiding geven tot de actualisatie van de Risico Inventaris & Evaluatie (RIE) en het globaal preventieplan
  • de verslagen van de werkplaatsbezoeken
  • de audits zoals deze gemaakt in het kader van de VCA-certificatie …

Dit plan ligt niet voor eeuwig vast. U kunt het in de loop van het jaar bijsturen, bijvoorbeeld omdat de omstandigheden wijzigen of als gevolg van ongevallen of adviezen van het comité.

 

Wie is er verantwoordelijk voor het JAP?

Het is de werkgever die, in overleg met de leden van de hiërarchische lijn en de preventie en beschermingsdiensten op het werk, dit jaarlijkse actieplan opstelt.

 

Hulp nodig ?

Wij nodigen u uit om de Securex-website te bezoeken om toegang te krijgen tot uw online platform H&S online – Risicobeheersingstool. Deze toepassing is een handig instrument om uw risicoanalyse op te starten en om u te helpen bij het beheer van de verschillende aspecten van uw welzijnsbeleid. U vindt er onder andere uw actielijst terug die als basis voor het globaal preventieplan en jaaractieplan kan dienen.

 

 

 

SECUREX Externe Dienst Preventie en bescherming 18-09-2018