To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Warrants als vorm van loonoptimalisatie

02/09/2015

Het is geen geheim dat de loonkosten in België zeer hoog liggen. Werkgevers zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om hun werknemers op een fiscale en/of parafiscale manier te belonen. In dit verband loont het zeker de moeite om eens na te denken over de toekenning van warrants.

Optimalisatie in functie van type van warrant

Warrants zijn financiële instrumenten die de houder ervan het recht geven om aandelen te kopen (dan wel te verkopen) tegen een vooraf vastgestelde prijs.

De toekenning van warrants door een werkgever aan zijn personeel kan, onder bepaalde voorwaarden, gebeuren op een fiscaal-, dan wel parafiscaalvriendelijke manier. Alles hangt af van het type van de warrants.

Call warrants – sociale optimalisatie

Om zijn klanten van dienst te zijn in hun zoektocht naar alternatieve verloningsvormen, biedt Securex “call warrants” aan.

Dit type van call warrants heeft als grote voordeel dat zij, mits naleving van een aantal voorwaarden[1], vrij van sociale zekerheidsbijdragen kunnen worden toegekend en dit zowel voor de werkgever als voor de werknemer.

Voorbeeld cash versus warrants

Vertrekken we van een werkgever die een cash bonus wenst toe te kennen aan zijn werknemer ter waarde van 2.500 euro bruto, dan moeten we vaststellen dat deze laatste hier slechts om en bij de 1.010 euro netto van overhoudt[2].

Door omzetting van deze bonus in warrants, kan het nettobedrag voor de werknemers worden opgetrokken tot +/- 1.670 euro (uitgaande van een zelfde kostprijs voor de werkgever)[3].

Ontstaan van een voordeel van alle aard

Door de toekenning van warrants aan de werknemer ontstaat een belastbaar voordeel van alle aard dat op een afzonderlijke loonfiche zal vermeld worden[4].

Op dit voordeel van alle aard zal bedrijfsvoorheffing worden ingehouden, die in de meeste gevallen overeenkomstig de regels die van toepassing zijn op de exceptionele vergoedingen zal berekend worden.

Warrants of de loonbonus CAO nr. 90bis?

Als het op alternatief verlonen aankomt, is de loonbonus CAO nr. 90bis al verschillende jaren een vaste waarde. Dat is niet verwonderlijk, gezien de gunstige sociale en fiscale behandeling ervan.

De toepassing van de loonbonus CAO nr. 90bis is echter aan bepaalde voorwaarden onderworpen. Zo mag het bedrag ervan bijvoorbeeld een bepaalde grens niet overschrijden (3.130 euro inkomsten 2015) en is de toekenning van de bonus in se bedoeld om een groep van werknemers te belonen voor het bereiken van één of meerdere collectieve doelstellingen.

Wil u echter een stap verder gaan en zoekt u naar een oplossing die meer op maat is van uw specifieke behoeften (bv. toekenning van een bonus op individuele basis)? Dan bieden warrants mogelijk de uitkomst. Uw Legal Advisor helpt u graag bij het zoeken naar een passende oplossing.[1] De Rulingdienst en de RSZ hebben een lijst van voorwaarden opgesteld waaraan de toekenning van warrants dient te voldoen. Zo mogen de warrants bijvoorbeeld (maar niet limitatief) niet toegekend worden ter vervanging van loon of een loonvoordeel waarop de werknemer recht heeft. Niet-naleving van deze voorwaarden kan een oneigenlijk gebruik uitmaken van het warrantplan, waardoor de toegekende warrants mogelijk aan RSZ zullen onderworpen worden. Voor meer informatie over deze voorwaarden kan u steeds uw Legal Advisor contacteren.

[2] Uitgaande van een bedrijfsvoorheffing van 53,50%.

[3] Uiteraard kan de cash bonus via de toekenning van warrants ook geoptimaliseerd worden voor u als werkgever of kan het voordeel van de warrants verdeeld worden tussen uzelf en de werknemers.

[4] Dit voordeel van alle aard ontstaat slechts op de 60ste dag volgend op de dag van het aanbod van de warrants. De afzonderlijke loonfiche waarvan sprake zal dan ook slechts op dat ogenblik worden opgesteld.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02-09-2015