To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Federale regering kondigt 38 steunmaatregelen aan tegen het coronavirus

06/11/2020

De federale regering heeft vandaag 38 steunmaatregelen aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus.

In dit artikel geven wij u een overzicht van de maatregelen die van belang zijn voor werkgevers, werknemers en zelfstandigen. Deze maatregelen zijn nog niet officieel en moeten nog in regelgeving omgezet worden. Zodra ze officieel worden, vindt u meer informatie op Lex4You.

U vindt hier de belangrijkste steunmaatregelen voor:

 •  Ondernemingen
 • Werknemers
 • Zelfstandigen

Het  volledige overzicht  vindt u op de website van de eerste minister.

 

De steunmaatregelen voor ondernemingen

Voor de ondernemingen voorziet de regering de volgende steunmaatregelen:

 • De verhoogde investeringsaftrek van 25% tot eind-2022, waarbij KMO-vennootschappen, eenmanszaken en vrije beroepen een groter aandeel van hun investeringen kunnen aftrekken van hun belastbare winst wordt verlengd
 • De garantieregeling voor KMO’s en de garantieregeling voor kredietverzekeringen tot 30 juni 2021 wordt verlengd. Tegelijk met deze verlenging zal de minister van Financiën in overleg met de financiële sector het bestaande moratorium voor ondernemingskredieten verlengen
 • Het systeem van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt opengesteld voor alle ondernemingen. Tijdens deze periode ontvangt de werknemer in tijdelijke werkloosheid een uitkering gelijk aan 70% van zijn of haar bruto maandloon (geplafonneerd op 2.754,76 euro). Hier bovenop ontvangt de werknemer ook nog een RVA-toeslag van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid. Deze maatregel zal gelden tot 31 maart 2021 en er zal de mogelijkheid worden voorzien om deze te verlengen
 • Het akkoord van de sociale partners waardoor de overheid deels tussenkomt in de financiering van het vakantiegeld voor tijdelijk werklozen, zal worden uitgevoerd. In de berekening van dit vakantiegeld worden de dagen tijdelijke werkloosheid immers gelijkgesteld aan gewerkte dagen
 • Het toepassingsgebied voor de vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal van 2020 naar andere sectoren (dan de horeca en de evenementensector) die verplicht moesten sluiten, wordt uitgebreid. Ook de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruik maken van deze maatregel indien zij een omzetverlies van minstens 65% kunnen aantonen. Er zal een plafond worden gehanteerd per onderneming voor wat betreft het totale bedrag van deze vrijstelling

 

De steunmaatregelen voor werknemers

Voor de werknemers voorziet de regering de volgende steunmaatregelen:

 • De bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid zal verlaagd worden
 • De bestaande maatregelen voor tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine van een kind wordt uitgebreid naar andere situaties waarin het kind in quarantaine moet
 • De soepele toegang tot de kunstenaarswerkloosheid blijft behouden. Kunstenaars die in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 minstens 10 artistieke prestaties of 20 arbeidsdagen kunnen aantonen, krijgen toegang tot de kunstenaarswerkloosheid
 • Er komt een extra budget van 13,07 miljoen euro voor consumptiecheques in de zorgsector. De geldigheidsduur van de consumptiecheques in de zorg wordt verlengd tot eind 2021
 • De RVA betaalt een supplement op de eindejaarspremie aan werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest, zullen een toeslag op hun eindejaarspremie krijgen van 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid (bovenop de 52 dagen). Voor wie in aanmerking komt, zal de totale toeslag steeds minimum 150 euro bedragen
 • Er komt een eenmalige enveloppe van 200 miljoen euro voor het ziekenhuispersoneel (werknemers en zelfstandigen)
 • Verhoging quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, andere cruciale sectoren en de essentiële diensten. Deze bijkomende overuren zullen fiscaal en parafiscaal worden vrijgesteld, en er is geen overloon op van toepassing.

 • Het makkelijker maken om werknemers tijdelijk te detacheren naar een andere werkgever in de zorgsector of naar het onderwijs.

 • Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de land- en tuinbouw, in de zorgsector en in het onderwijs.

 • Toelaten dat tijdelijk werklozen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs.

 

De steunmaatregelen voor zelfstandigen

Voor de zelfstandigen voorziet de regering de volgende steunmaatregelen:

 • Het huidig dubbel crisis-overbruggingsrecht tot en met december 2020 voor alle sectoren die gesloten zijn, wordt verlengd. Voor een zelfstandige zonder gezinslast komt dit neer op 2.583,4 euro per maand. Voor een zelfstandige met gezinslast bedraagt dit 3.228,2 euro per maand
 • Er komt een nieuw overbruggingsrecht vanaf 1 januari 2021, dat steeds inroepbaar is bij een crisis. Er zal gewerkt worden op basis van een sterke daling van de omzet
 • Er komt extra uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage tot het einde van het jaar 2020. Er was al een uitstel voorzien tot 31 oktober 2020 en dit uitstel wordt verlengd tot 31 december 2020
 • Er komt een aanvullende uitkering voor arbeidsongeschiktheid zodat ook samenwonende zelfstandigen die ziek zijn een uitkering ontvangen die even hoog is als het overbruggingsrecht. Concreet gaat het om een toeslag van meer dan 300 euro per maand
 • Het klassiek overbruggingsrecht wordt tijdelijk verbeterd onder andere door het beter toegankelijk te maken voor starters en behoud van de pensioenopbouw
 • Er komen afbetalingsplannen voor zelfstandigen die uitstel van betaling van sociale bijdragen hebben gekregen, met behoud van het recht op terugbetaling gezondheidszorgen en dit tot 31 december 2021

 

Bronverwijzing:

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06-11-2020