To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vergeet het vertrekvakantiegeld december niet te betalen!

22/11/2016

Wanneer een bediende in de loop van het jaar zijn arbeidsprestaties verminderd heeft, bent u hem in december een vertrekvakantiegeld verschuldigd voor de opgebouwde vakantierechten die hij omwille van zijn arbeidsduurvermindering niet heeft kunnen opnemen. 

Concreet wil dit zeggen dat u aan deze werknemer, naast het reeds betaalde vakantiegeld bij opname van de vakantiedagen, in december nog het resterende vakantiegeld moet betalen voor de door werknemer in 2015 opgebouwde vakantierechten. Hij heeft zijn vakantierechten immers opgebouwd op basis van zijn oorspronkelijke hogere uurrooster, maar kan maximum 4 weken vakantie nemen volgens zijn huidige lagere uurrooster.

Hoe moet de berekening gebeuren?

De werkgever is aan een bediende die in de loop van het jaar zijn arbeidsduur verminderd heeft, in december vakantiegeld verschuldigd:

  • het enkel vakantiegeld voor de niet-opgenomen dagen. Dit enkel vakantiegeld is gelijk aan 7,67% van de bij deze werkgever gedurende het vakantiedienstjaar verdiende brutowedden[1], verminderd met het enkel vakantiegeld dat de bediende reeds ontvangen heeft en dat berekend werd op basis van het arbeidsregime waarin de bediende is tewerkgesteld op het ogenblik dat hij zijn vakantie opneemt;
  • het dubbel vakantiegeld. Dit dubbel vakantiegeld is gelijk aan 7,67% van de bij deze werkgever gedurende het vakantiedienstjaar verdiende brutowedden[2], verminderd met het dubbel vakantiegeld dat de bediende reeds ontvangen heeft en dat berekend werd op basis van het arbeidsregime waarin de bediende is tewerkgesteld op het ogenblik dat hij zijn vakantie opneemt.

Voorbeeld

Een bediende heeft het volledige jaar 2015 voltijds gewerkt bij de werkgever en verdiende 2.500 euro per maand.  Hij bouwt hierdoor 20 vakantiedagen op voor 2016 (4 weken in een voltijdse tewerkstelling).  Op 1 juli 2016 schakelt hij over naar een deeltijdse tewerkstelling (van maandag tot donderdag) en verdient hij nog 2.000 euro per maand. 

Hij heeft 10 dagen vakantie opgenomen in mei 2016 (2 weken in een voltijdse tewerkstelling) en nog 8 dagen in augustus 2016 (2 weken in zijn deeltijdse tewerkstelling).  Hij heeft hiervoor ook vakantiegeld gekregen (zie verder stap 1).

De overige 2 vakantiedagen die hij opgebouwd heeft, mag hij niet meer opnemen omwille van zijn deeltijdse tewerkstelling, omdat hij dan meer dan 4 weken vakantie zou hebben.  Om zijn opgebouwde rechten echter te vrijwaren, zal hem voor deze 2 dagen wel een vertrekvakantiegeld verschuldigd zijn (zie verder stap 2).

Eerste stap: reeds betaalde vakantiegeld

De werknemer heeft in mei 2016 10 dagen vakantie opgenomen en heeft op dat moment enkel en dubbel vakantiegeld gekregen ten belope van 3.386,96 euro:

  • enkel vakantiegeld: 2.500 euro x 10/23 = 1.086,96 euro
  • dubbel vakantiegeld: 2.500 euro x 92% = 2.300 euro

In augustus 2015 neemt hij nog 8 dagen vakantie op en krijgt hij een enkel vakantiegeld ten belope van 888,89 euro (= 2.000 euro x 8/18).

Tweede stap: vertrekvakantiegeld december 2016

De werkgever zal de werknemer in december 2016 nog een vakantiegeld ten belope van 326,15 euro verschuldigd zijn voor de 2 niet-opgenomen dagen.

De berekening hiervan verloopt als volgt:

1/ het enkel vakantiegeld voor de niet-opgenomen dagen

2.301 euro (= 2.500 x 12  x 7,67%) - 1975,85 euro (= 1.086,96 + 888,89 euro reeds ontvangen enkel vakantiegeld) = 325,15 euro

2/ het dubbel vakantiegeld voor de niet-opgenomen dagen

2.301 euro (= 2.500 x 12  x 7,67%) - 2.300 euro (reeds ontvangen dubbel vakantiegeld) = 1 euro

Derde stap: enkel en dubbel vakantiegeld in 2017

Daarnaast zal de werkgever de werknemer ook in december 2017 nog een vertrekvakantiegeld verschuldigd zijn wegens de vermindering van arbeidsduur op 1 juli 2016.   Op basis van zijn tewerkstelling in 2016 heeft de bediende immers recht op 18 vakantiedagen (6 maanden voltijdse tewerkstelling en 6 maanden 4/5 tewerkstelling).  Hij mag er in 2017 evenwel slechts 16 opnemen (maximum 4 weken in zijn huidige 4/5 stelsel). In december 2017 zal de werkgever dus nog het enkel en dubbel vakantiegeld verschuldigd zijn dat overeenstemt met 2 vakantiedagen.

De berekening gebeurt op dezelfde manier als in december 2016.

 


[1] Eventueel verhoogd met een fictieve wedde voor met dagen normale werkelijke arbeid gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking.

[2] Eventueel verhoogd met een fictieve wedde voor met dagen normale werkelijke arbeid gelijkgestelde dagen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 22-11-2016