To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Coronavirus: uitstel van betalingen aan de RSZ

07/04/2020

Vrijwel alle werkgevers worden deze dagen op de een of andere manier getroffen door het coronavirus. Daarom worden er een aantal steunmaatregelen genomen.

Eén van deze maatregelen betreft het uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ. In dit artikel gaan we daar uitvoerig op in.

Daarnaast vermelden we ook een andere maatregel, namelijk het minnelijk afbetalingsplan van de RSZ.

 

Drie soorten uitstel van betaling

Het uitstel van betaling geldt voor alle hierna vermelde bijdragen en loopt tot 15/12/2020.

Drie categorieën van ondernemingen komen in aanmerking.

 

1. Automatisch uitstel - ondernemingen die verplicht gesloten zijn

De ondernemingen uit de volgende categorieën, die verplicht gesloten zijn, krijgen automatisch uitstel van betaling:

 • Horeca
 • Ondernemingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector.
 • Alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de bepalingen van de ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020 gesloten zijn, met uitzondering van:
  • voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
  • dierenvoedingswinkels;
  • apotheken;
  • krantenwinkels;
  • tankstations en de leveranciers van brandstoffen

U kunt zelf nagaan of u een automatisch recht op uitstel van betaling RSZ heeft via www.uitstelrszbetalingen.be.

 

2. Uitstel na voorafgaande aangifte - ondernemingen die volledig sluiten op eigen initiatief

Is uw onderneming niet door een verplichte sluiting beoogd (zoals vermeld in de ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020), maar:

 1. bent u volledig gesloten omdat u in de onmogelijkheid verkeert om de sanitaire maatregelen na te leven?
 2. of heeft u beslist om volledig te sluiten omdat u uw productie en verkoop moest stopzetten?
  • Vb: de sluiting van toeleveranciers, de sluiting wegens het feit dat klanten gesloten zijn

Dan kunt u een uitstel van betaling bekomen door een verklaring op eer in te dienen op de website van de RSZ. U moet hiervoor beschikken over een socialezekerheidsaccount (beveiligde toegang) voor uw onderneming.

Het begrip “volledige sluiting” betekent enkel dat uw productie en verkoop stopgezet is. Dit verhindert niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud enzovoort.

De RSZ zal hierop achteraf controleren.

 

3. Uitstel na voorafgaande aangifte - ondernemingen die open blijven maar zwaar inkomensverlies lijden

Ook werkgevers die niet moeten sluiten, maar die hun economische activiteit sterk verminderd zien voor het tweede kwartaal 2020, kunnen uitstel van betaling bekomen.

U kunt dit uitstel bekomen door een verklaring op eer in te dienen op de website van de RSZ, waarin u verklaart dat de coronacrisis voor uw onderneming zal leiden tot:

 • een vermindering met ten minste 65 % van de omzet die resulteert uit de handelingen die moeten worden opgenomen in kader 2 van de periodieke btw-aangiften bedoeld in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het Btw-wetboek met betrekking tot het tweede kwartaal 2020, ten opzichte van de omzet die resulteert uit dezelfde handelingen die moesten worden opgenomen in de periodieke btw-aangiften met betrekking tot het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020;

en/of

 • een vermindering van de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangegeven loonmassa voor het tweede kwartaal 2020 met minstens 65 % ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020

 

Voor welke aan de RSZ verschuldigde bedragen geldt het uitstel?

Wat de eerste twee categorieën van ondernemingen betreft (verplicht gesloten en gesloten op eigen initiatief), geldt het uitstel van betaling voor alle betalingen vanaf 20 maart 2020 die betrekking hebben op:

 • de nog te betalen wijzigingen der bijdragen (wijzigende berichten);
 • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
 • het derde voorschot voor het 1e kwartaal (te betalen op 05/04/2020);
 • het saldo van het 1e kwartaal (te betalen op 30/04/2020);
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie dat aan de werkgevers wordt verstuurd vanaf 01/04/2020 en vóór 30/04/2020 betaald moet worden;
 • de voorschotten voor het 2e kwartaal (te betalen op 05/05, 05/06 en 05/07/2020);
 • het saldo van het 2e kwartaal (te betalen op 31/07/2020).

 

Wat de derde categorie betreft (geopend, maar zwaar inkomensverlies), geldt het uitstel van betaling voor de volgende bedragen:

 • het saldo van de bijdragen die voor het eerste kwartaal 2020 verschuldigd zijn
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie
 • de voorschotten voor het tweede kwartaal 2020
 • het saldo van de bijdragen die voor het tweede kwartaal 2020 verschuldigd zijn
 • de nog te vervallen rechtzettingen van bijdragen
 • de nog te vervallen maandelijkse afbetalingen van de lopende afbetalingsplannen

 

Het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15/12/2020.

Opgelet: de verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft van kracht.

Geniet u geen uitstel van uw betalingen aan de RSZ? Dan moet u voor de betaling van alle RSZ-bijdragen de bijhorende wettelijke vervaldata respecteren.

 

Minnelijke afbetalingsplan

Naast het uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ kunt u ook een minnelijk afbetalingsplan aanvragen via de webpagina van de RSZ.

U mag voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 op basis van de COVID-19-problematiek een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen.

Met het minnelijk afbetalingsplan van de RSZ doet u maandelijkse afbetalingen voor een maximum van 24 maanden. Heeft u al uw socialezekerheidsbijdragen correct betaald, dan is het mogelijk dat de RSZ u vrijstelt van bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of intresten.

 

Wat doet Securex voor u?

Als u uitstel van betalingen aan de RSZ geniet, dan hoeft u verder niets te ondernemen. Als sociaal secretariaat ontvangen wij immers wekelijks een overzicht van de werkgevers die betalingsuitstel genieten. Voor deze werkgevers passen wij de nieuwe vervaldata toe op uw factuur en zullen wij de domiciliëring slechts enkele dagen voor 15/12/2020 innen.

Werkgevers die geen recht hebben op betalingsuitstel, raden we aan om de wettelijke vervaldata strikt te respecteren.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07-04-2020