To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Psychosociale risico's op het werk - Sancties vastgelegd

12/05/2016

De nieuwe versie van het Sociaal Strafwetboek bestraft nu ook de werkgever die zijn verplichtingen inzake de preventie van psychosociale risico's op het werk niet naleeft.  Ga dus zeker na of u het nodige gedaan hebt om sancties te vermijden!

Context

Op 1 september 2014 werd de regelgeving inzake preventie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag (mobbing) uitgebreid tot alle psychosociale risico's op het werk, zodat bijvoorbeeld ook stress en burn-out hieronder zouden vallen en de werkgever de nodige maatregelen zou nemen om ook deze risico's te voorkomen. Tot nog toe waren de sancties in het Sociaal Strafwetboek echter nog steeds enkel gericht op die vroegere verplichtingen inzake mobbing.  Door de aanpassing van het Sociaal Strafwetboek aan de gewijzigde welzijnswetgeving kan nu ook de niet-naleving van de reglementering voor de andere psychosociale risico's bestraft worden.

Wat zijn uw verplichtingen op het vlak van de psychosociale risico's?

De werkgever moet:

  • een analyse van de psychosociale risico’s maken en op basis daarvan de nodige preventiemaatregelen treffen;
  • interne interventieprocedures invoeren voor elke problematiek van psychosociale aard, en het arbeidsreglement daarop afstemmen;
  • een preventieadviseur gespecialiseerd in de psychosociale aspecten van het werk aanwijzen;
  • de interne betrokkenen informeren en hen de nodige opleiding geven: vertrouwenspersoon, leden van het CPBW, de hiërarchische lijn, de werknemers.

U vindt de volledige uitleg over al deze verplichtingen in onze informatiefiche "Preventie van psychosociale risico's op het werk" in de rubriek Sociaal / Info+.

Wat zijn de sancties?

De werkgever die zijn verplichtingen niet naleeft, kan sancties oplopen.  Naargelang de ernst van de inbreuk zal de sanctie ook zwaarder zijn. 

Zo zal de werkgever die geen risicoanalyse uitvoert, geen gespecialiseerde preventieadviseur aanwijst, geen interne procedure invoert of geen preventiemaatregelen treft, bestraft worden met een sanctie van niveau 3.  In bepaalde gevallen kan deze sanctie zelfs opgetrokken worden tot niveau 4 als de inbreuk gezondheidsschade of een arbeidsongeval tot gevolg heeft gehad voor de werknemer.

De werkgever die geen vertrouwenspersoon aanwijst of het advies van het comité voor preventie en bescherming niet vraagt over de collectieve preventiemaatregelen, zal bestraft worden met een sanctie van niveau 2.

Tenslotte zullen louter administratieve inbreuken, zoals het niet opnemen van de resultaten van de risicoanalyse in het globaal preventieplan, bestraft worden met een sanctie van niveau 1.

U vindt een overzicht van alle inbreuken met de erop van toepassing zijnde sanctie in onze fiche "Sociaal Strafwetboek - 4. De inbreuken", onder het trefwoord "Psychosociale risico's op het werk"[1].

Wat doet Securex voor u?

Naast de hierboven vermelde informatiefiches met de uitleg over uw verplichtingen op het vlak van de psychosociale risico's en de toepasselijke sancties, hebben we ook een modelbijlage opgemaakt die u bij uw arbeidsreglement kan voegen.  Deze bevat de details van de interne procedures die uw onderneming moet voorzien voor werknemers die een psychosociaal risico lopen.  U kan ze eenvoudig bestellen via onze e-shop.

Daarnaast kunnen onze preventieadviseurs voor psychosociale aspecten:

  • u advies geven en helpen bij de risicoanalyse of de opstelling van interne procedures;
  • informatie- en sensibiliseringssessies geven voor verschillende doelgroepen in het bedrijf;
  • de noodzakelijke informatie doorspelen aan de vertrouwenspersoon;
  • de verplichte jaarlijkse intervisies van onze externe preventiedienst aanbieden.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze collega’s van de psychosociale cel: health-safety@securex.be of 09 282 16 04.

 


[1] Deze fiche kan u terugvinden in de rubriek Sociaal / Dossiers / Sociaal strafrecht / Federaal.  U vindt daar ook een fiche met uitleg over de sanctieniveaus.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12-05-2016