To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Valoriseer de ervaring van uw 45-plussers in uw werkgelegenheidsplan

03/08/2019

Elke onderneming die meer dan 20 werknemers tewerkstelt moet jaarlijks een plan opstellen dat betrekking heeft op de tewerkstelling van werknemers van 45 jaar en ouder[1]. Ook een meerjarenplan behoort tot de mogelijkheden. Door deze maatregel wil de wetgever de ondernemingen bewust maken van de waarde van de oudere werknemers en streven naar een gediversifieerd personeelsbestand.

Liep uw werkgelegenheidsplan eind 2018 af? Wacht dan niet langer en begin aan de opmaak van een nieuw plan.

Wie moet een plan opmaken?

De verplichting om een werkgelegenheidsplan op te stellen, geldt voor ondernemingen die meer dan 20 werknemers tewerkstellen. Met onderneming wordt in dit kader de technische bedrijfseenheid bedoeld, en niet de juridische entiteit.

Om na te gaan of een onderneming meer dan 20 werknemers tewerkstelt, wordt gekeken naar het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten die in de onderneming waren tewerkgesteld op de eerste werkdag van het kalenderjaar van opstelling van het werkgelegenheidsplan, zoals vermeld in de Dimona-aangiftes die op die datum werden opgesteld. In deze berekening worden alle werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst in aanmerking genomen, alsook de uitzendkrachten. Dit aantal werknemers wordt voor 4 jaar vastgesteld.

Binnen welke termijn moet dit plan opgemaakt worden?

Het werkgelegenheidsplan moet binnen de 3 maanden die volgen op het afsluiten van het boekjaar overgemaakt worden aan de ondernemingsraad, bij ontstentenis de vakbondsafvaardiging, het CPBW, de werknemers. De timing om dit plan voor te leggen valt dus samen met de jaarlijkse informatie op sociaal vlak en op gebied van de werkgelegenheid.

Wat moet dit plan inhouden?

Het werkgelegenheidsplan moet de inspanningen bevatten waartoe de onderneming zich verbindt om werknemers van 45 jaar en ouder aan het werk te houden of eventueel in dienst te nemen.

Het kunnen maatregelen zijn die al worden uitgevoerd binnen de onderneming en/of maatregelen die de onderneming in de toekomst wenst uit te voeren.

Een onderneming kan voorzien in maatregelen om de werklast voor oudere werknemers te verlichten door de arbeidstijd of de arbeidsomstandigheden aan te passen. Indien de onderneming in deze zachte landingsbanen voor de oudere werknemers voorziet, dan moet dit ook in het werkgelegenheidsplan opgenomen worden.

Wat zijn de sancties?

Indien u geen plan opstelt, belemmert u de werking van de overlegorganen en leeft u een algemeen verbindend verklaarde cao niet na. De eerste overtreding wordt bestraft met een sanctie van niveau 2; de tweede met een sanctie van niveau 1[2].

Een oudere werknemer die eventueel ontslagen wordt, zou bovendien een eis tot schadevergoeding kunnen instellen op basis van de antidiscriminatiewet (discriminatie op basis van leeftijd). De ontslagen werknemer zou kunnen inroepen dat het feit dat er geen plan is, ertoe geleid heeft dat de onderneming niet de passende maatregelen genomen heeft om de tewerkstelling van oudere werknemers te behouden.

Wat doet Securex voor u?

U vindt een gedetailleerde uitleg over dit onderwerp in onze informatiefiche over het werkgelegenheidsplan oudere werknemers. Deze kan u terugvinden in de rubriek Sociaal > Info+.

Moet u een plan opstellen en wenst u hulp bij het opmaken van dit plan op maat van uw onderneming? Neem dan zeker contact op met uw Legal Advisor. Hij of zij helpt u graag.

 


[1] Deze verplichting wordt opgelegd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104 die op 27 juni gesloten werd in de Nationale Arbeidsraad

[2] Deze sancties zijn respectievelijk gelijk aan hetzij een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 euro hetzij een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro (niveau 2) en een administratieve geldboete van 80 tot 800 euro (niveau 1).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03/08/2019