To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Uw werknemer mag afwezig blijven om zich op Covid-19 te laten testen

23/11/2021

Vorige week vrijdag hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) cao nr. 160 afgesloten. Met die cao werd een nieuwe gerechtvaardigde afwezigheid ingevoerd. Werknemers die op basis van de Self Assessment Testing Tool (SATT) wordt aangeraden om een Covid-19 test af te laten nemen, kunnen van die nieuwe afwezigheid gebruik maken.

Zodra de SATT een attest kan genereren, mag uw werknemer afwezig blijven van het werk om zo’n test te laten uitvoeren. Hij behoudt het recht op het loon voor de uren die hij door die afwezigheid niet heeft gepresteerd. Die afwezigheden worden wel beperkt tot maximaal drie keer 36 uur.

 

Gerechtvaardigde afwezigheid tot 28 februari 2022

De gerechtvaardigde afwezigheid die door de cao wordt ingevoerd, is te vergelijken met het klein verlet. Een werknemer die zich, op basis van de SATT, moet laten testen kan afwezig blijven van het werk met behoud van zijn loon. Die mogelijkheid bestaat tot 28 februari 2022.

U kunt deze afwezigheid dus als klein verlet in uw prestatiestaten doorgeven aan het sociaal secretariaat.

 

Welke werknemers kunnen van deze nieuwe vorm van afwezigheid gebruik maken ?

Self Assessment Testing Tool

De overheid heeft een online vragenlijst ter beschikking gesteld waarmee iedereen zichzelf kan evalueren, de SATT. Met die vragenlijst is het mogelijk om na te gaan of een Covid-19 test moet worden afgenomen.

Als een persoon lichte symptomen vertoont die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus, kan de SATT adviseren om een test af te leggen. Na het invullen van de vragenlijst, kan de persoon zelf een activatiecode genereren om een gratis Covid-19 test te laten uitvoeren. De SATT wordt ter beschikking gesteld om de huisartsen enigszins te ontlasten.

Personen met ernstige symptomen zullen door de SATT aangeraden worden om een arts te contacteren. Dat geldt ook voor personen uit risicogroepen of voor personen wiens gezondheid snel achteruit gaat.

 

Welke werknemers mogen afwezig zijn op basis van de SATT ?

Dit nieuwe recht op gerechtvaardigde afwezigheid werd ingevoerd voor werknemers die:

  • Via de SATT aangeven enkel lichte symptomen te hebben
  • En die op basis daarvan het advies krijgen om een Covid-19 test te laten uitvoeren

 

Wie kan geen gebruik maken van cao nr. 160?
  • Het nieuwe recht op afwezigheid is niet van toepassing als de SATT de werknemer naar een arts verwijst (bij ernstige symptomen)
  • Het is ook niet van toepassing op werknemers die zich hoe dan ook te ziek voelen om te werken. Die werknemers moeten een arts raadplegen en zich laten onderzoeken om hun arbeidsongeschiktheid te laten vaststellen
  • De SATT is ook niet bedoeld voor werknemers die een test moeten ondergaan omdat ze een hoogrisico contact hadden. En ook niet voor diegenen die een test afleggen om een Covid Safe Ticket (CST) te krijgen of voor zij die een test nodig hebben om te reizen
  • Deze cao is ook niet van toepassing op asymptomatische werknemers die na een positieve test in quarantaine worden geplaatst. Die werknemer is immers arbeidsgeschikt, maar mag zich niet naar het werk begeven. De werknemer krijgt dan een quarantaineattest en kan blijven werken als telewerk mogelijk is. Als dat niet mogelijk is, heeft de werknemer recht op uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid

 

Hoelang en hoeveel keer mag een werknemer afwezig zijn?

Werknemer die niet kan telewerken

Een werknemer die niet kan telewerken, mag afwezig zijn gedurende de tijd die nodig is:

  • Om de Covid-19 test te ondergaan die nodig is om te weten of de werknemer besmet is
  • EN om het resultaat van die test te ontvangen

en dat voor maximum 36 uur vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de SATT.

 

Werknemer die kan telewerken

Een werknemer die kan telewerken, mag van het werk afwezig blijven gedurende de tijd die nodig is om de Covid-19 test te ondergaan.

In dat geval blijft de werknemer telewerken tot hij het testresultaat ontvangen heeft. Ook dat kan voor maximaal 36 uur vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de SATT.

 

Maximum 3 afwezigheden

Om misbruiken te voorkomen kan een werknemer in de periode van 19 november 2021 tot 28 februari 2022 maximaal drie keer gebruik maken van deze mogelijkheid. De werknemer kan dus maximaal drie keer betaald afwezig zijn om een Covid-19 test te ondergaan op basis van de SATT.

 

Op welk loon heeft uw werknemer recht?

Het loon voor de uren afwezigheid wordt berekend op basis van de feestdagenwetgeving. De gerechtvaardigde afwezigheid wordt bovendien gelijkgesteld met effectieve arbeidsprestaties.

 

Wat moet uw werknemer doen?

U waarschuwen en zijn attest voorleggen

De werknemer die afwezig is omdat de SATT hem aanraadt een test te ondergaan, moet u daarvan onmiddellijk informeren. Hij moet u ook het afwezigheidsattest van de SATT bezorgen.

 

Zich snel laten testen

De werknemer moet de afwezigheid gebruiken voor datgene waarvoor ze bedoeld is, namelijk zich te laten testen.

Hij moet de test zo snel mogelijk laten afnemen, daar waar hij er redelijkerwijze van kan uitgaan dat hij het resultaat het snelste heeft. Die plaats moet zich op een redelijke afstand van zijn woonplaats, verblijfplaats, of plaats van tewerkstelling bevinden. Het zal vaak om de apotheek (van wacht) in de buurt gaan. Heel wat testcentra werken ook met snelle antigeentesten en zijn dus ook een optie.

 

U op de hoogte houden

Zodra de werknemer zijn testresultaat kent, moet hij u informeren over de werkhervatting of de verlenging van de afwezigheid. Omwille van de privacywetgeving is uw werknemer niet verplicht om u de ingevulde vragenlijst van de SATT of het resultaat van de test te bezorgen.

Als het resultaat van de test positief is, moet een arts nagaan of de werknemer een quarantaineattest of een arbeidsongeschiktheidsattest krijgt.  

In het eerste geval kan de werknemer blijven telewerken. Als dat niet mogelijk is, kan de werknemer beroep doen op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. In het tweede geval heeft hij recht op gewaarborgd loon.

Als het resultaat van de test negatief is, herneemt uw werknemer het werk, ook als hij niet kan telewerken. Tenzij uw werknemer het werk niet kan hervatten omwille van een andere ziekte. In dat geval is hij wél arbeidsongeschikt.

 

Wat als het testresultaat niet binnen 36 uur beschikbaar is?

De gerechtvaardigde afwezigheid eindigt na 36 uur. Maar wat als uw werknemer het resultaat dan nog niet heeft ontvangen?

Om een bijkomende afwezigheid te rechtvaardigen, moet uw werknemer een arts raadplegen. Die zal de werknemer onderzoeken en eventueel een bijkomende test afnemen.

Daarbij zijn er enkele situaties mogelijk:  

  • Ofwel levert de arts een arbeidsongeschiktheidsattest Uw werknemer heeft dan recht op gewaarborgd loon
  • Ofwel levert de arts een quarantaineattest Als uw werknemer kan telewerken, kan hij dat doen. Is dat niet het geval, dan heeft hij recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen, betaald door de RVA

 

Wat doet Securex voor u?

Wij zullen die gerechtvaardigde afwezigheid als klein verlet inboeken. Als u juridische vragen heeft, kunt u uw Legal Advisor contacteren via myHR@securex.be.

 

Bron:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 23-11-2021