To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Europa gaat de strijd aan met de sociale dumping van gedetacheerde werknemers

02/10/2012

Een voorstel van Europese richtlijn wil nieuwe maatregelen invoeren die de sociale rechten van gedetacheerde werknemers beter beschermen.

Het vrij verkeer van diensten en het naleven van de sociale rechten gaan niet altijd hand in hand. Nog al te vaak doen bedrijven aan concurrentievervalsing via sociale dumping van hun werknemers. En hierbij staan de gedetacheerde werknemers op de eerste plaats.

Detacheringsrichtlijn…

Als u te maken hebt met een grensoverschrijdende tewerkstelling van uw werknemers, zou de Richtlijn 96/71/CE betreffende de detachering van werknemers geen geheimen voor u mogen hebben. Deze richtlijn stelt een aantal arbeids- en werkvoorwaarden vast (ondermeer het minimumloon) die de dienstverlener tijdens de detacheringsperiode moet naleven in de ontvangende lidstaat.

…binnenkort aangevuld met een nieuwe uitvoeringsrichtlijn

In de praktijk is evenwel gebleken dat de huidige versie van de richtlijn niet afdoende is. Daarom zal ze binnenkort aangevuld worden met een striktere uitvoeringsrichtlijn.

Het persbericht van de Europese Commissie preciseert dat het voorstel:

    • “ambitieuzere normen vastlegt om werknemers en bedrijven te informeren over hun rechten en verplichtingen;
    • duidelijke regels vastlegt voor samenwerking tussen de nationale autoriteiten die met detachering zijn belast;
    • de aanzet geeft tot een betere invulling en monitoring van het begrip "detachering" om een wildgroei aan postbusbedrijven te voorkomen die detachering gebruiken als middel om de arbeidswetgeving te omzeilen;
    • de reikwijdte van en de verantwoordelijkheden van de desbetreffende nationale autoriteiten inzake het toezicht vastlegt;
    • voor een betere handhaving van de rechten van de werknemers zorgt, onder meer door de invoering van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bouwsector voor de uitbetaling van gedetacheerde werknemers en de afhandeling van klachten". Ter herinnering, België heeft reeds een mechanisme van loonaansprakelijkheid ingevoerd voor alle sectoren. We wachten nog wel op de uitvoeringsmodaliteiten van dit systeem.

Hoever staat het?

Het voorstel van richtlijn wordt momenteel besproken in het Europese Parlement en in de Europese Raad[1]. Vóór de lente van 2013 moeten we hier evenwel niet veel nieuws over verwachten. We houden u uiteraard op de hoogte.


[1] Voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en van de Europese Raad van 21 maart 2012 betreffende de uitvoering van de Richtlijn 96/71/CE betreffende de detachering van werknemers in het kader van een dienstverlening. Dit voorstel was oorspronkelijk vergezeld van een voorstel tot richtlijn van de Raad betreffende het recht op staking (Monti II), maar dit werd ondertussen ingetrokken.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02-10-2012