To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wie kan met een single permit werken in Vlaanderen?

26/07/2019

In ons vorig artikel hebben we besproken wie er met een gecombineerde vergunning kan werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze week bespreken we de gecombineerde vergunning in het Vlaams Gewest

Ook als uw werknemer in het Vlaams Gewest tewerkgesteld zal worden en geen vrijstelling voor de gecombineerde vergunning heeft, moet u, als uw werknemer meer dan 90 dagen tewerkgesteld wordt, een gecombineerde vergunning aanvragen bij de bevoegde gewestelijke dienst. Als uw werknemer maximaal 90 dagen tewerkgesteld wordt, is de procedure voor de arbeidsvergunning en de arbeidskaart nog steeds van toepassing.

Arbeidsmarktonderzoek

Voor werknemers die in het Vlaams Gewest tewerkgesteld zullen worden, kan enkel een gecombineerde vergunning met toelating tot arbeid voor bepaalde duur aangevraagd worden als het niet mogelijk is voor de Belgische werkgever om binnen een redelijke termijn een geschikte werknemer te vinden op de arbeidsmarkt.

De werkgever moet aantonen dat er een bijzondere economische of sociale reden is om een buitenlandse werknemer aan te werven.

Om de sociale en economische redenen aan te tonen, moet de werkgever minstens de volgende bewijzen voorleggen bij de aanvraag:

 • De werkgever moet in gedeeld beheer een vacature gepubliceerd hebben bij de VDAB. Dat betekent dat de vacature in samenwerking met de VDAB opgesteld en gepubliceerd moet worden. Een in eigen beheer opgestelde en gepubliceerde vacature is dus onvoldoende;
 • De vacature moet minstens 6 weken gepubliceerd en nog lopende zijn. Voor seizoensarbeid volstaat een publicatietijd van 3 weken.

Deze voorwaarden zijn strikt en het is vaak niet eenvoudig om eraan te voldoen

Soepelere aanvraagprocedure

Voor sommige categorieën van werknemers kan er evenwel gebruik gemaakt worden van een soepelere aanvraagprocedure. Als werknemers aan bepaalde voorwaarden voldoen, moet er geen arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd worden.

Er moet bijvoorbeeld geen onderzoek gevoerd worden voor hooggeschoolden, leidinggevenden, beroepssportlui en schouwspelartiesten als zij aan bepaalde loonvoorwaarden voldoen. Als uw werknemers deel zouden nemen aan vergaderingen of aan wetenschappelijke congressen, kunnen zij in sommige omstandigheden ook van het arbeidsmarktonderzoek vrijgesteld worden.

U vind meer informatie over alle voorwaarden op deze website.

Welke documenten hebt u nodig voor de aanvraag?

Als u voor uw (kandidaat) werknemer een aanvraag voor een gecombineerde vergunning doet, moet u steeds de volgende documenten aan uw aanvraag toevoegen:

Algemene documenten luik verblijf
 • een kopie van het geldig paspoort of een gelijkgestelde reistitel van de werknemer;
 • een bewijs van voldoende bestaansmiddelen. Dit bewijs wordt geleverd door een arbeidsovereenkomst. Indien er nog geen arbeidsovereenkomst afgesloten zou zijn, kan het bewijs geleverd worden met andere bestaansmiddelen;
 • het bewijs van de betaling van de retributie;
 • indien de werknemer ouder is dan 18 jaar: een gelegaliseerd getuigschrift waaruit blijkt dat de onderdaan van een derde land niet veroordeeld is wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht. Dit document moet afgegeven worden in het land van oorsprong of in het laatste verblijfsland van de werknemer. Het mag niet ouder zijn dan zes maanden;
 • een medisch attest waaruit blijkt dat de werknemer niet is aangetast door bepaalde ziektes ;
 • het bewijs dat de werknemer over een ziektekostenverzekering beschikt die alle risico’s in België voor hem/haar en zijn/haar familieleden dekt.

Als er voor een werknemer een aanvraag tot verlenging of hernieuwing van de gecombineerde vergunning wordt ingediend, moet er geen retributie meer betaald worden. Ook het uittreksel uit het strafregister en het medisch attest zijn dan niet meer nodig.

Algemene documenten luik tewerkstelling

Bij een eerste aanvraag:

 • een fotokopie van het identiteitsbewijs van de werkgever (of dat van zijn volmachthouder);
 • in geval van detachering, een kopie van het document dat werd afgegeven door de buitenlandse instelling dat verklaart dat de socialezekerheidswetgeving van dat land van toepassing blijft tijdens de tewerkstelling in België. Als hiervoor een internationale overeenkomst ontbreekt, een verklaring van de RSZ dat de voorwaarden om onderworpen te zijn aan het Belgisch stelsel voor werknemers niet vervuld zijn;
 • als de aanvraag betrekking heeft op de uitoefening van een gereglementeerd beroep, moeten de documenten waaruit blijkt dat de werknemer het beroep mag uitoefenen aan de aanvraag toegevoegd worden.

Bij een hernieuwing:

 • een fotokopie van de loonfiches of de loonafrekening voor de volledige periode van de toelating tot arbeid die zal verstrijken;
 • een fotokopie van de individuele rekening na een volledig kalenderjaar waarin de betrokkene heeft gewerkt;
 • het bewijs van inschrijving in het Limosakadaster indien van toepassing.

Afhankelijk van de specifieke situatie van uw (kandidaat) werknemer, moet u soms bijkomende documenten aan de aanvraag toevoegen. Zo zal een betaalde sportbeoefenaar een specifieke arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars moeten kunnen voorleggen.

Welke documenten u in die specifieke situaties aan de aanvraag moet toevoegen vindt u op de website van het Vlaams Gewest.

Let op, zodra u het dossier heeft ingediend en het volledig is, heeft de bevoegde overheid 120 dagen om een beslissing te nemen. Dien uw aanvraag dus steeds tijdig in!

Hoe kan Securex u helpen?

Als u nog vragen of twijfels hebt omtrent de aanvraagprocedure voor de gecombineerde vergunning (single permit) van uw buitenlandse werknemers, aarzel dan niet om uw Legal advisor te contacteren.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-07-2019