To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Transportsector - Kilometerheffing officieel!

12/08/2015

De drie gewesten hebben de kilometerheffing officieel ingevoerd[1]

Deze kilometerheffing zou in werking moeten treden op 1 april 2016 en zal de nodige repercussies hebben voor de transportsector. De kilometerheffing komt er ter vervanging van het huidige eurovignet.

Samenwerkingsakkoord tussen de 3 gewesten

De drie gewesten voeren deze nieuwe kilometerheffing in voor alle vrachtwagens van meer dan 3,5 ton die op het Belgisch grondgebied rijden, de buitenlandse vrachtwagens inbegrepen. De gewesten sloten hierover al een samenwerkingsakkoord[2] dat ze in hun respectievelijke reglementeringen moesten omzetten.

Elk gewest mag zijn eigen tarief voorzien.

'On board unit'

Praktisch gezien zal er in elk voertuig dat onderworpen is aan de heffingsplicht, een elektronisch registratiesysteem (‘on board unit' genoemd) ingebouwd moeten worden. Het is dan aan de chauffeur van het voertuig om te controleren of dergelijk toestel aanwezig is in het voertuig vooraleer hij de weg op gaat. Het toestel werkt via satellietnavigatietechnologie.

Het elektronisch registratiesysteem zal aangeboden worden door een dienstverlener, die ook instaat voor de inning en doorstorting van deze kilometerheffing aan de tolheffende instanties.

Uiteraard zijn er administratieve en strafsancties voorzien voor de transporteurs die deze regelgeving niet naleven. In principe is het de persoon wiens naam vermeld staat op het inschrijvingsbewijs die de betaling moet uitvoeren. Ook andere personen kunnen evenwel als houder van het voertuig beschouwd worden en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van de heffing.

Compensatiemaatregelen

Om de pil wat te verzachten, zouden een aantal compensatiemaatregelen getroffen worden. Hierover bestaan evenwel nog geen officiële teksten.[1] Decreet van de Vlaamse regering van 3 juli 2015 en besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2015, Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2015 en decreet van de Waalse regering van 16 juli 2015, Belgisch Staatsblad van 28 juli 2015 en ordonnantie van de Brusselse regering van 29 juli 2015, Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2015.

[2] Samenwerkingsakkoord van 24 april 2015 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot invoering van een kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en de oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven interregionaal Samenwerkingsverband Viapass. Dit akkoord is een omzetting van de Europese richtlijnen inzake de belasting van zware vrachtwagens voor het gebruik van bepaalde infrastructuren.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12-08-2015