To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De Kroaten zijn welkom, onder voorbehoud

03/07/2013

Op 1 juli 2013 is Kroatië lid geworden van de Europese Unie. Dit wil echter niet zeggen dat de onderdanen van dit land onmiddellijk vrijgesteld worden van de verplichting om in het bezit te zijn van een arbeidskaart!

Een koninklijk besluit stelt immers een overgangsperiode in tijdens dewelke de Kroaten nog in het bezit moeten zijn van een arbeidskaart[1]. Tot het einde van die periode, die loopt tot 30 juni 2015, zal u voor de aanwerving van een Kroaat dus nog een arbeidsvergunning moeten aanvragen.

In bepaalde gevallen zal er evenwel toch een vrijstelling gelden of is de aanvraagprocedure vereenvoudigd.

Nog steeds een arbeidskaart vereist…

De onderdanen van de Europese Unie zijn vrijgesteld van de verplichting om in het bezit te zijn van een arbeidskaart. België heeft voor de nieuwe lidstaten, en dus ook voor Kroatië, evenwel steeds in overgangsperiodes voorzien tijdens dewelke een arbeidskaart vereist blijft.

... maar toch bepaalde vrijstellingen

Omdat er een ander vrijstellingsmotief speelt

Het is niet omdat de Kroatische werknemers geen vrijstelling kunnen verkrijgen omwille van het feit dat ze onderdaan zijn van de Europese Unie of omwille van het feit dat ze hier onbeperkt verblijfsrecht hebben, dat ze geen andere vrijstellingsmotieven zouden kunnen inroepen die op hen van toepassing zijn[2].

Levering van diensten door een onderneming van een lidstaat

Er is een vrijstelling voorzien voor de personen die tewerkgesteld worden door een onderneming die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, met uitzondering van de ondernemingen die aan uitzendarbeid doen of elke andere wettige vorm van terbeschikkingstelling van werknemers[3], en die naar België komt om een dienst te verrichten op voorwaarde dat:

    • deze personen op wettige wijze tewerkgesteld zijn in de lidstaat waar zij verblijven;
    • hun arbeidsvergunning ten minste geldig is voor de duur van het in België uit te voeren werk.

Vereenvoudigde procedure in welbepaalde gevallen

Het verkrijgen van een arbeidskaart is in principe wel vereenvoudigd voor bepaalde Kroatische onderdanen[4]. Zo moeten bepaalde voorwaarden niet vervuld worden voor de werknemers die:

    • ofwel op het ogenblik van de toetreding (1 juli 2013) reeds legaal in België werken en voor wie de toegang tot de arbeidsmarkt voor een ononderbroken periode van minstens 12 maanden geldt;
    • ofwel na het ogenblik van de toetreding (1 juli 2013) toegang tot de Belgische arbeidsmarkt krijgen voor minstens 12 ononderbroken maanden.

Bovendien bestaat er een bijzondere procedure voor het verkrijgen van een arbeidskaart voor het uitoefenen van een knelpuntberoep. Deze procedure laat toe om eenvoudig en snel een arbeidskaart te bekomen.[1] Koninklijk besluit van 24 juni 2013 , Belgisch Staatsblad van 28 juni 2013, 1ste editie.

[2] Het gaat dan om alle vrijstellingsmotieven opgenomen in artikel 2 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999, met uitzondering van alinea 1, 1° en 3°.

[3] Deze verstrenging werd ingevoerd door het nieuwe koninklijk besluit. Uitzendondernemingen en ondernemingen die op wettige wijze Kroatische werknemers terbeschikking stellen zullen dus geen gebruik kunnen maken van deze vrijstellingsgrond.

[4] We geven u deze informatie mee onder voorbehoud van publicatie van het koninklijk besluit.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03-07-2013