To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Onderaanneming binnen de bouwsector? Enkele formaliteiten!

20/11/2017

In de sector van het bouwbedrijf (PC nr. 124) bestaan er talrijke administratieve formaliteiten en specifieke aandachtspunten wanneer een beroep wordt gedaan op onderaanneming. Laat u echter niet afschrikken door deze maatregelen. Ze zijn bedoeld om sociale fraude en oneerlijke concurrentie te bestrijden.

Maak gebruik van onze checklist

In onderstaande tabel geven we uw belangrijkste verplichtingen weer:

Formaliteit

Toepassingsvoorwaarden en nuttige informatie

Meer weten?

VERPLICHTINGEN bij ONDERAANNEMING

Aanwezigheids-registratie op de werkplaats vóór de aanvang van de werken

Doel: de werknemers op een werkplaats identificeren en nagaan of een aangifte van werken werd gedaan.

- Dagelijkse registratie van de natuurlijke personen die aanwezig zijn op de werkplaats om er de hieronder beschreven werken uit te voeren

- Werkplaatsen waar werken in onroerende staat[1] worden uitgevoerd voor een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan 500.000 euro (exclusief btw)

- Meerdere registratiewijzen mogelijk, klik hier. Werkt u met onderaannemers, bepaal dan duidelijk wie wat doet in dat verband!

- Fiscale voordelen

Fiche ‘Aanwezigheidsregistratie op de werf’ in Sociaal/Info+.

Portaalsite van de RSZ

 

Aangifte van werken vóór de aanvang van de werken

Doel: de kostprijs van de werken ramen en de identificatie van de opdrachtgever en van de onderaannemer(s) mogelijk maken. Een doeltreffende opvolging van de verplichtingen inzake sociale zekerheid waarborgen[2].

- Melding, in één keer, aan de RSZ en aan de verschillende betrokken inspectiediensten dat er werken in onroerende staat of gevaarlijke werken worden uitgevoerd

-Werken in onroerende staat vanaf een bepaald bedrag

 

Fiche ‘Melding van werken’ in Sociaal/Info+

Portaalsite van de RSZ

 

 

Verificatie van de sociale en fiscale schulden van uw medecontractant

Doel: door deze verificatie en de eventuele inhouding die erop volgt kunt u ontsnappen aan de regeling van hoofdelijke aansprakelijkheid voor die schulden. De inhoudingen dienen om de sociale en fiscale schulden af te lossen.

- Als er schulden zijn, geldt een inhoudingsplicht op de facturen van uw medecontractant[3]. Het gaat om een percentage van het factuurbedrag.

- Werken in onroerende staat

Fiches ‘Hoofdelijke aansprakelijkheid’ in Sociaal/Info+

Portaalsite van de RSZ

 

Sociale schulden[4]

- alle schulden ten opzichte van de RSZ

- alle schulden ten opzichte van het fonds voor bestaanszekerheid

Fiscale schulden[5]

- alle schulden inzake directe belastingen en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

- alle schulden inzake voorheffingen

- fiscale schuldvorderingen van buitenlandse oorsprong waarvoor invorderingsbijstand werd gevraagd (internationale overeenkomst)

- ...

Specifieke VERPLICHTINGEN van de BUITENLANDSE AANNEMER bij detachering van werknemers in België[6]

Naleving van de minimumlonen

Doel: bestrijden van sociale dumping!

- Naleven van de loonschalen binnen het PC nr. 124, zelfs bij detachering van buitenlandse werknemers, d.w.z. wanneer ze aangesloten blijven bij de sociale zekerheid van hun land van herkomst

- Aandachtspunt voor de Belgische aannemer: opgelet voor de aansprakelijkheid voor loonschulden!

Fiche over de stelsels van loonaansprakelijkheid in het dossier ‘Loon’ onder Sociaal/Dossiers

Detacheringsformulier

Doel: verklaring over de toepasselijke socialezekerheids-regeling

- Bij detachering

- Formulier A1 bij detachering binnen de EU

Portaalsite van de RSZ

Limosa

Doel: melden van de tijdelijke tewerkstelling van niet-onderworpen werknemers in België

- Bij tijdelijke tewerkstelling in België van werknemers die in het buitenland zijn aangeworven, vóór het begin van de arbeidsprestaties

- Ontvangstbewijs Limosa 1

- Aandachtspunt voor de Belgische aannemer: u moet uw medecontractant vragen om de Limosa-aangiftes voor te leggen. Kan hij dat niet, dan moet u de betrokken werknemers zelf melden aan de RSZ

Fiche ‘Limosa’ in Sociaal/Info+

Verbindingspersoon

Doel: zorgen voor de contacten met de inspectiediensten - betere controle

- Aanwijzing van een verbindingspersoon: de werkgever zelf, de werknemer of eventueel een derde

- Aanwijzing via de Limosa-aangifte

Fiche ‘verplichte formaliteiten voor de buitenlandse werkgever’ in Sociaal/Info+  

Sociale documenten

Doel: betere controle

- Vrijstelling van het bijhouden van de Belgische sociale documenten in geval van Limosa gedurende 1 jaar

- MAAR een aantal documenten moet in elk geval worden bewaard vanaf het begin van de detachering tot een jaar na het einde ervan (elektronische bewaring mogelijk)

 

Fiche ‘verplichte formaliteiten voor de buitenlandse werkgever’ in Sociaal/Info+  

Ter herinnering: ALGEMENE VERPLICHTINGEN

Verplichte inschrijving bij de PDOK[7] en betaling van de bijdragen tot de regeling van de getrouwheidszegels

 

- Enkel voor de arbeiders van het PC nr. 124. Voor arbeiders die niet onderworpen zijn in België bestaan er specifieke regels.

Sectorale rubriek

Construbadge, afgeleverd door het Fonds voor bestaanszekerheid van de sector van het bouwbedrijf

Doel: visueel identificatiemiddel op werven en kan een middel zijn om de aanwezigheid te registreren

- Dragen van badge verplicht binnen het PC nr. 124

- Belgische en buitenlandse arbeiders!

http://construbadge.be/

Deze lijst is uiteraard niet limitatief. Wenst u meer informatie over deze verschillende verplichtingen, raadpleeg dan uw Legal advisor.

 

Volg ons webinar sociale actualiteit!

Het volgend webinar ‘sociale actualiteit’ is gepland op 30 november. We zullen er bepaalde specifieke aandachtspunten aankaarten bij samenwerking met een buitenlandse onderaannemer. Raadpleeg onze opleidingskalender voor een overzicht van de andere behandelde thema’s!

 


[1] Ruimer dan het PC nr. 124. Het betreft meer bepaald de activiteiten die worden bedoeld in artikel 20, § 2 van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, die hier worden opgesomd.

[2] Met name de inhoudingsplicht en de aanwezigheidsregistratie.

[3] U houdt een bedrag in op de facturen van uw medecontractant dat rechtstreeks aan de RSZ of aan de Fiscus wordt gestort. Raadpleeg de fiches uit de rechterkolom als u meer wilt weten over de inhoudingsplicht.

[4] Op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en ontstaan tijdens de uitvoering van die overeenkomst. Om na te gaan of uw medecontractant schulden heeft, kunt u de portaalsite van de sociale zekerheid raadplegen voor sociale schulden en Minfin voor fiscale schulden.

[5] Idem.

[6] In de andere staten worden analoge formaliteiten opgelegd. Deze formaliteiten zijn niet enkel van toepassing binnen de sector van het bouwbedrijf.

[7] Patronale dienst voor organisatie en controle van de bestaanszekerheidsstelsels

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 20-11-2017