To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Buitenlandse studenten aanwerven is makkelijker tijdens de schoolvakantie!

10/06/2015

Sectorakkoord 2015-2016

Lees eerst even dit

Om de twee jaar worden er in de sectoren onderhandelingen gevoerd tot afsluiting van een zgn. ”sectorakkoord”.

Dit akkoord legt de loon- en arbeidsvoorwaarden vast voor de komende twee jaar.

De basis van deze akkoorden is de wet van 28/04/2015 betreffende de loonnorm (BS 30/04/2015 –IWT 30/04/2015)

Opdat dit akkoord en de Cao’s die op basis hiervan worden afgesloten rechtsgeldig zouden zijn, moeten de sociale partners via een attest aantonen dat deze Cao’s niet strijdig zijn met de loonnorm 2015-2016.

Indien dit attest ontbreekt of indien dit akkoord strijdig is met de loonnorm 2015-2016 zal deze CAO niet algemeen verbindend worden verklaard en dus ook niet bindend zijn.

Datum

Thema

Inhoud

Link naar meer info op L4Y

Het sectorakkoord geeft de basisafspraken betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende twee jaar in de desbetreffende sector weer.
De verdere uitwerking van deze afspraken gebeurt per thema in afzonderlijke cao’s en KB's in de loop van 2015-2016.

Preambule

Dit akkoord + Cao’s zijn van toepassing op voorwaarde dat zij niet strijdig zijn met de loonnorm 2015-2016 (controle gebeurt via FOD WASO)

Toepassingsgebied

PC

Geldigheidsduur

Van 1/1/2015 tot 31/12/2016

Index

T.g.v. de indexsprong is de normale index gedurende een welbepaalde tijd geblokkeerd.

Koopkracht/premies

· Bruto enveloppe van 0,5% :

· Netto enveloppe van 0,3% : zie hieronder

Maaltijdcheques

Ecocheques

Loonbonus

Extralegaal verlof

Hospitalisatieverzekering

Sectorpensioen

Zie verder thema sectorpensioenen

Jongerenlonen

Premies en vergoedingen

Algemeen :

Ploegenpremie

Nachtpremie

Kledijvergoeding

Aanvullende vergoeding ten laste van de WG

Bij tijdelijke werkloosheid :

Bij individueel ontslag :

Vervoerskosten

· Openbaar vervoer :

· Privé vervoer :

· Fiets :

Eindejaarspremie

Functieclassificatie

Arbeidsduur

Algemeen

Wekelijkse arbeidsduur

Nachtarbeid

Zondagarbeid

SWT

Invoering/verlenging van de volgende SWT-stelsels:

01/01/2015 tot

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

CAO 17 van de NAR – Overgangsregeling :

De sector voorziet een CAO om de leeftijd voor SWT op 60 jaar (ipv 62) te behouden voor de periode van 01/01/2015 tot en met 31/12/2015.

tot en met 31/12/2016.

tot en met 31/12/2017.

Loopbaan : 40 jaar voor mannen en 31 jaar (2015),32 jaar (2016) en 33 jaar (2017) voor vrouwen

01/01/2015 tot 31/12/2016

CAO 111/112 van de NAR SWT zware beroepen en nachtarbeid

De sector voorziet een CAO SWT zware beroepen/nachtarbeid vanaf 58 jaar/33 jaar beroepsverleden.

01/01/2015 tot 31/12/2016

CAO 113 van de NAR – SWT zware beroepen (oude stelsel)

De sector voorziet een CAO SWT zware beroepen vanaf 58 jaar, mits 35 jaar loopbaan.

01/01/2015 tot 31/12/2016

CAO 115 en 116 van de NAR – SWT zeer lange loopbaan

De sector voorziet een CAO SWT zeer lange beroepen vanaf 58 jaar, mits 40 jaar loopbaan.

(Hoewel een sector-cao niet noodzakelijk is zal er toch een CAO worden afgesloten))

XX/XX/XXXX tot 31/12/2015.

CAO 115 en 116 van de NAR – SWT zeer lange loopbaan – Overgangsregeling

De sector voorziet een CAO SWT zeer lange beroepen vanaf 56 jaar, mits 40 jaar loopbaan

(Hoewel een sector-cao niet noodzakelijk is zal er toch een CAO worden afgesloten)))

01/01/2015 tot 31/12/2016

CAO 114 van de NAR – SWT medische redenen

De sector voorziet een CAO SWT medische redenen vanaf 58 jaar, mits 35 jaar loopbaan.

(Hoewel een sector-cao niet noodzakelijk is zal er toch een CAO worden afgesloten))

Er bestaan ook nog andere vormen van SWT maar hiervoor is geen sector-CAO noodzakelijk:

· SWT zeer lange beroepen vanaf 58 jaar, mits 40 jaar loopbaan.(2015-2016)

· SWT zeer lange beroepen vanaf 56 jaar, mits 40 jaar loopbaan(2015)

· SWT medische redenen vanaf 58 jaar, mits 35 jaar loopbaan.(2015-2016)

CAO 114,115,116

CAO 107 van de NAR Kliksysteem

Aanvullende vergoeding SWT :

Tijdskrediet

Landingsbaan

CAO 103

CAO 103 : recht op tijdskrediet

Landingsbaan zwaar beroep of lange loopbaan :

CAO 118

De sector zal een CAO afsluiten om de uitkering ikv CAO 118 op 55 jaar te behouden voor de periode 2015-2016

CAO 118 : recht op uitkering bij tijdskrediet

Gemotiveerd tijdskrediet :

CAO 103 recht op tijdskrediet KB van 30/12/2014 : recht op uitkering bij tijdskrediet

Afwijkingen op sectorvlak (CAO 103)

· Toepassingsgebied :

· Drempel :

· Zie landingsbanen en gemotiveerd tijdskrediet

· Modaliteiten

CAO 103 : recht op tijdskrediet

Harmonisering statuut arbeiders en bedienden

Tijdelijke werkloosheid

Sectorpensioen

Harmonisering :

Modaliteiten :

Werkzekerheidclausule

Outplacement

Klein verlet

Werkgelegenheid (ingroeibanen)

Innovatie

Maatregelen oudere werknemers

CAO 104

FBZ

Algemeen :

Aanvullende vergoeding

Bijdragen:

Syndicale premie

Syndicale vorming

Syndicale afvaardiging

Risicogroepen

Vrijstelling SBO

Opleidingen

Algemeen :

Bijdrage

T.g.v. de stand still periode wordt de bijdrage op % behouden.

Uitzendarbeid

Loonkloof

Verlenging bestaande Cao’s

Diversen

Werkgroep

Sociale vrede

Als u een student van buitenlandse nationaliteit in België wil tewerkstellen, moet u op voorhand over een arbeidsvergunning beschikken. De buitenlandse student zelf moet een arbeidskaart in zijn bezit hebben.

Voor sommige buitenlandse studenten zijn deze formaliteiten evenwel niet verplicht tijdens de schoolvakanties.

Vrijstellingen

Sommige categorieën van werknemers zijn vrijgesteld van de verplichting om een arbeidskaart aan te vragen en hun werkgevers moeten evenmin in het bezit zijn van een arbeidsvergunning. Het betreft met name de studenten die:

    • wettelijk in België verblijven;
    • ingeschreven zijn in een onderwijsinrichting in België voor het volgen van onderwijs met een volledig leerplan;
    • enkel voor arbeidsprestaties tijdens de schoolvakanties[1].

Zijn daarenboven eveneens vrijgesteldde studenten die zich in één van de volgende gevallen bevinden:

    • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
    • in het bezit zijn van een vestigingsvergunning (het betreft de gele identiteitskaart voor vreemdelingen) of toegelaten werden om onbeperkt in België te verblijven (deze personen zijn in bezit van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of "BIVR" zonder de vermelding “tijdelijk” of zonder andere vermeldingen die wijzen op enige beperking).

Studenten die verplichte stages verrichten ten behoeve van hun studies in België zijn eveneens vrijgesteld. Deze vrijstelling geldt ongeacht hun verblijfssituatie.

Ga voor elk geval afzonderlijk goed na of alle voorwaarden voor de vrijstelling vervuld zijn. De illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers wordt immers zwaar gesanctioneerd.

Meer informatie?

U kunt onze informatiefiche over de buitenlandse werknemers raadplegen in de rubriek Sociaal/Info+.[1] De vrijstelling geldt dus niet voor de studenten die in het buitenland verblijven en in België een studentenjob willen komen uitoefenen tijdens de vakantie, noch voor de tewerkstelling buiten de schoolvakanties (hiervoor kan eventueel wel een arbeidskaart C aangevraagd worden), noch voor de studenten die avondonderwijs volgen of onderwijs voor sociale promotie.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10-06-2015