To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sommige buitenlandse studenten kunnen tijdens de schoolvakantie zonder formaliteiten aangeworven worden

12/06/2017

Als u een student van buitenlandse nationaliteit in België wil tewerkstellen, moet u in principe op voorhand over een arbeidsvergunning beschikken. De buitenlandse student zelf moet een arbeidskaart in zijn bezit hebben.

Voor sommige buitenlandse studenten zijn deze formaliteiten evenwel niet verplicht tijdens de schoolvakanties.

Vrijstellingen

Sommige categorieën van werknemers zijn vrijgesteld van de verplichting om een arbeidskaart aan te vragen en hun werkgevers moeten evenmin in het bezit zijn van een arbeidsvergunning.  Het betreft met name de studenten die:

  • wettelijk in België verblijven;
  • ingeschreven zijn in een onderwijsinrichting in België voor het volgen van onderwijs met een volledig leerplan;
  • enkel voor arbeidsprestaties tijdens de schoolvakanties[1].

Zijn daarenboven eveneens vrijgesteld de studenten die zich in één van de volgende gevallen bevinden:

  • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
  • in het bezit zijn van een vestigingsvergunning (het betreft de gele identiteitskaart voor vreemdelingen) of toegelaten werden om onbeperkt in België te verblijven (deze personen zijn in bezit van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of "BIVR" zonder de vermelding “tijdelijk” of zonder andere vermeldingen die wijzen op enige beperking).

Studenten die verplichte stages verrichten ten behoeve van hun studies in België zijn eveneens vrijgesteld.  Deze vrijstelling geldt ongeacht hun verblijfssituatie.

Ga voor elk geval afzonderlijk goed na of alle voorwaarden voor de vrijstelling vervuld zijn.  De illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers wordt immers zwaar gesanctioneerd.

Meer informatie?

U kunt onze informatiefiche over de buitenlandse werknemers raadplegen in de rubriek Sociaal/Info+. 

 


[1] De vrijstelling geldt dus niet voor de studenten die in het buitenland verblijven en in België een studentenjob willen komen uitoefenen tijdens de vakantie, noch voor de tewerkstelling buiten de schoolvakanties (hiervoor kan eventueel wel een arbeidskaart C aangevraagd worden), noch voor de studenten die avondonderwijs volgen of onderwijs voor sociale promotie.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12-06-2017