To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Fiscale controles 2015 - Grensarbeiders in het vizier

17/06/2015

Recent publiceerden we een artikel over de thema's waarop de fiscus in 2015 extra gaat controleren. De komende weken zullen we een aantal van deze topics van nabij bekijken. Deze week zijn de grensarbeiders aan de beurt.

Grensarbeiders? Een korte situering

Een grensarbeider is een natuurlijke persoon die in de grensstreek van een bepaalde staat woont, maar zijn werkzaamheid (in loondienst) uitoefent in de grensstreek van een andere staat (fysieke aanwezigheid!). Bovendien mag deze tewerkstelling slechts gedurende een bepaald aantal dagen per kalenderjaar buiten de grensstreek van deze andere staat (werkstaat) worden uitgeoefend.

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, zullen de bezoldigingen van de grensarbeider belastbaar zijn in de woonstaat. Dit is een afwijking van het algemeen principe op basis waarvan bezoldigingen in de regel belast worden in de werkstaat.

Verhoogd fiscaal risico voor grensarbeiders?

In eerste instantie kunnen we ons de vraag stellen waarom de fiscus zijn vizier richt op de grensarbeiders in 2015?

De fiscale controles zullen, zoals andere jaren, gebeuren aan de hand van indicatoren die een verhoogd fiscaal risico aan het licht brengen.

Een van deze indicatoren bij grensarbeiders is bijvoorbeeld het probleem dat zij de door de wet vereiste fysieke aanwezigheid in het buitenland niet kunnen aantonen. Hierdoor ontstaat een vermoeden dat zij ten onrechte het fiscaal regime voor grensarbeiders genoten hebben.

Noodzakelijke formaliteiten voor (Franse) grensarbeiders

Nochtans bestaan in het kader van de grensarbeidersregeling[1] strikte formaliteiten waaraan zowel de werkgever als de werknemer zich dienen te houden. Een van deze formaliteiten bestaat er juist in dat een telling wordt bijgehouden op basis waarvan kan worden aangetoond dat de grensstreek niet gedurende meer dan het toegestane aantal dagen verlaten werd.

Onregelmatigheden in dit verband, zetten bovenvermelde bewijsproblematiek natuurlijk extra in de verf voor de inspectiediensten.

Meer info over deze formaliteiten?

Een algemeen overzicht van de na te leven formaliteiten in het kader van grensarbeid, vindt u in onze fiche over grensarbeiders op L4Y.

Het artikel van 24 januari 2014 gaat in het bijzonder dieper in op de formaliteiten die aan het begin van ieder jaar dienen nageleefd te worden, wil men kunnen genieten van de grensarbeidersregeling.

In het artikel van 10 maart 2015 worden dan weer de bijzondere verplichtingen belicht die niet uit het oog mogen worden verloren tegen 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarin de grensarbeidersregeling genoten werd.

Tot slot willen we nog meedelen dat in het kader van bovenstaande problematiek België en Luxemburg recent besloten hebben om de regels die van toepassing zijn op grensarbeiders te verduidelijken en zo meer rechtszekerheid te bieden. Meer informatie hierover kan u terugvinden in een artikel dat volgende week zal gepubliceerd worden op Lex4You.


[1] De hier aangehaalde formaliteiten gelden specifiek ten aanzien van Franse grensarbeiders in België, aangezien Frankrijk het enige land is waarmee België tot nu toe nog een grensarbeidersregeling heeft.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-06-2015