To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Bedragen buitenlandse dienstreizen 2015 officieel!

02/04/2015

Enkele dagen geleden werden de nieuwe tabellen met bedragen voor de vergoeding van buitenlandse dienstreizen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd[1]. Deze bedragen zijn van toepassing vanaf 1 april 2015. Een uitgelezen moment om de principes even op te frissen.

De vergoeding voor buitenlandse dienstreizen - Algemene principes

(Forfaitaire) kosten eigen aan de werkgever

Werknemers en bedrijfsleiders die in opdracht van hun werkgever verplaatsingen maken naar het buitenland, worden vaak geconfronteerd met bijkomende kosten. In principe zijn deze kosten ten laste van de werkgever.

Werkgevers kunnen in dit verband opteren om forfaitaire verblijfsvergoedingen toe te kennen. Mits naleving van bepaalde voorwaarden zullen deze vergoedingen worden aangemerkt als kosten eigen aan de werkgever. Ze zijn dan niet belastbaar in hoofde van de werknemer en volledig aftrekbaar voor de werkgever.

Wat zijn de na te leven voorwaarden?

De fiscus aanvaardt de forfaitaire vergoedingen die zijn vastgelegd per land[2], of een bedrag van 37,18 euro per dag als forfaitaire onkostenvergoeding en dit ongeacht het land. Een werkgever uit de privésector heeft dus de keuze tussen twee forfaits: 37,18 euro per dag en dit ongeacht de bestemming, of de bedragen uit de landenlijst.

Deze forfaitaire bedragen dekken de kosten van maaltijden en andere kleine uitgaven. Huisvestingskosten en de reiskosten naar het buitenland en terug vallen echter niet onder het toepassingsgebied.

De forfaitaire verblijfsvergoedingen werden oorspronkelijk alleen aanvaard voor buitenlandse dienstreizen ‘van korte duur'. Dit betekent een reis van minimum 10 uur (bij vertrek en aankomst op dezelfde dag) en maximum 30 kalenderdagen.

Uitbreiding tot dienstreizen van meer dan 30 kalenderdagen

Sinds einde 2013 aanvaardt de fiscus dat de forfaitaire verblijfsvergoedingen ook toegepast worden in geval van dienstreizen van meer dan 30 opeenvolgende kalenderdagen[3].

Voor meer informatie (begrip, voorwaarden,…) hieromtrent, verwijzen we naar ons artikel van 15 november 2013.

Binnenlandse dienstreizen - Hoogste ambtenarentarief als algemene norm

Ook voor wat binnenlandse dienstreizen betreft, kan de werkgever een belastingvrije, forfaitaire vergoeding toekennen. We maken nog even van de gelegenheid gebruik om te herinneren aan de nieuwigheden die sinds 1 januari 2014 gelden in dit verband.

Vergoeding verblijfskosten volgens ambtenarenschalen

Ambtenaren die een dienstreis of verplaatsing maken in België, ontvangen daarvoor een forfaitaire verblijfsvergoeding. Deze forfaits verschillen op basis van de klassen en niveaus van de ambtenaren (A,B,C,D).

De fiscale administratie aanvaardt dat deze forfaits ook gelden als norm voor de privésector.

Tarief hoogste ambtenaren voortaan niet alleen meer voor directie

Naar analogie met de ambtenaren golden tot einde 2013 verschillende tarieven voor de directie, kaderleden en arbeiders en bedienden.

Daar kwam op 1 januari 2014 verandering in. Voortaan mag elke werknemer, ongeacht zijn niveau, een onkostenvergoeding krijgen op basis van het tarief voor ambtenaren van de hoogste graad[4].

Voor de meest recente bedragen, klik hier.[1] Ministrieel besluit van 23 maart 2015, B.S. 30 maart 2015.

[2] De tabel met de bedragen die gelden vanaf 1 april 2015 kan u raadplegen via volgende link. De bedragen zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2014.

[3] Circulaire nr. Ci.RH.241/609.972 van 10 oktober 2013.

[4] Parlementaire vraag nr. 387 van 29 april 2013 van Volksvertegenwoordigers. V. Wouters, Bull.V&A. nr. 131, p. 274.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02-04-2015