To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Aanvullend pensioen aantrekkelijker voor jonge en nieuwe werknemers (bis)

17/07/2018

In ons artikel van 18 juni laatstleden hebben we u reeds meegegeven dat er een wetsontwerp ingediend was dat enkele wijzigingen voorzag in de reglementering betreffende de aanvullende pensioenen. Een Europese richtlijn uit 2014, met als doel de mobiliteit van de werknemers te verbeteren, moest immers omgezet worden in Belgische wetgeving. Zo werd de mogelijkheid afgeschaft om een minimumleeftijd van 25 jaar en een wachtperiode van 1 jaar te voorzien.  

Dit wetsontwerp is intussen goedgekeurd en de wet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad[1].

Meer info?

Voor meer info kan u uw verzekeraar contacteren of ons artikel van 18 juni raadplegen (link hierboven).

 


[1] Wet van 27 juni 2018 inzake de omzetting van richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten, Belgisch Staatsblad van 5 juli 2018, 54106.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-07-2018