To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nog steeds een arbeidskaart voor de Kroaten na 1 juli 2013

18/06/2013

Vanaf 1 juli 2013 wordt Kroatië lid van de Europese Unie. Dit wil echter niet zeggen dat de onderdanen van dit land onmiddellijk vrijgesteld worden van de verplichting om in het bezit te zijn van een arbeidskaart!

De ministerraad heeft immers een ontwerpbesluit goedgekeurd waarin een overgangsperiode van 2 jaar wordt ingesteld tijdens dewelke de Kroaten nog in het bezit moeten zijn van een arbeidskaart zal. Tot het einde van die periode zal u voor de aanwerving van een Kroaat dus nog een arbeidsvergunning moeten aanvragen.

Arbeidskaart voor de onderdanen van de nieuwe lidstaten

Principe

De onderdanen van de Europese Unie zijn vrijgesteld van de verplichting om in het bezit te zijn van een arbeidskaart. België heeft voor de nieuwe lidstaten evenwel steeds in overgangsperiodes voorzien tijdens dewelke een arbeidskaart vereist blijft.

Vereenvoudigde procedure in welbepaalde gevallen

Het verkrijgen van een arbeidskaart zal in principe wel vereenvoudigd voor de Kroatische onderdanen[1]. Zo zullen bepaalde voorwaarden niet vervuld moeten worden voor de werknemers die:

    • ofwel op het ogenblik van de toetreding (1 juli 2013) reeds legaal in België werken en voor wie de toegang tot de arbeidsmarkt voor een ononderbroken periode van minstens 12 maanden geldt;
    • ofwel na het ogenblik van de toetreding (1 juli 2013) toegang tot de Belgische arbeidsmarkt krijgen voor minstens 12 ononderbroken maanden.

Bovendien bestaat er een bijzondere procedure voor het verkrijgen van een arbeidskaart voor het uitoefenen van een knelpuntberoep. Deze procedure laat toe om eenvoudig en snel een arbeidskaart te bekomen. U vindt meer info hieromtrent in onze fiche “Buitenlandse werknemers” in de rubriek Sociaal/Info+.

En de Roemenen en Bulgaren

De overgangsperiode voor de Roemenen en Bulgaren loopt sinds 2007 en zal pas in december van dit jaar eindigen.

En de sociale zekerheid?

Vanaf 1 juli 2013 zal de Europese Verordening die vaststelt welk socialezekerheidsstelsel in geval van grensoverschrijdende tewerkstelling van toepassing is[2], ook gelden voor Kroatië.

Voor meer informatie hieromtrent kan u uw Legal Advisor contacteren.[1] We geven u deze informatie mee onder voorbehoud van publicatie van het koninklijk besluit.

[2] Europese Verordening (EG) nr. 883/2004.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 18-06-2013