To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Binnenkort nieuwe detacheringsrichtlijn ter bestrijding van sociale dumping

21/03/2018

In de toekomst zullen alle buitenlandse werkgevers blijk moeten geven van ‘fair play’ wanneer ze hun personeel binnen de Europese Unie detacheren. Het principe gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats werd immers opgenomen in de nieuwe detacheringsrichtlijn waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd[1].

Opgelet: het gaat hier niet om detachering op het niveau van de sociale zekerheid. Op dat vlak veranderen de spelregels niet. De detacheringsrichtlijn - en de eraan gekoppelde Belgische wet - handelen over de arbeidsrechtelijke aspecten in het kader van tijdelijke opdrachten binnen de Europese Unie, dus over de arbeidsvoorwaarden.

Huidige toestand

De huidige detacheringsrichtlijn bepaalt dat op de arbeidsovereenkomst van een gedetacheerde werknemer in principe het recht van het land van herkomst van toepassing blijft, op voorwaarde dat het land van herkomst de gewoonlijke plaats van tewerkstelling blijft. Op een Roemeense werknemer die naar België wordt gedetacheerd, blijft dus de Roemeense regelgeving van toepassing[2].

Toekomstige situatie: gelijk loon voor gelijk werk!

Iedereen weet dat sociale dumping de eerlijke concurrentie tussen de ondernemingen ondermijnt, vooral in bepaalde sectoren. De nieuwe richtlijn wil dit verhelpen door het principe op te leggen dat alle werknemers die op dezelfde plaats dezelfde arbeidsprestaties verrichten op identieke wijze moeten worden bezoldigd, ongeacht het land waar ze gewoonlijk worden tewerkgesteld.

Al van toepassing in België!

Dit principe is al van toepassing in België[3]. In ons land moet de buitenlandse werkgever rekening houden met alle loonbestanddelen van onze nationale regelgeving (in het bijzonder de minimumlonen).

Voorbeeld: een Roemeens bedrijf detacheert personeel naar België. Hoewel de Roemeense werknemers tijdelijk worden gedetacheerd, moeten ze ten minste het loon ontvangen volgens de loonschalen die gelden in de sector waar ze worden tewerkgesteld.

Informatie over de minimumlonen

De lidstaten zijn al verplicht om de noodzakelijke informatie te verstrekken over de arbeidsvoorwaarden die bij hen van toepassing zijn. Voor België heeft de FOD Werkgelegenheid en Arbeid de website www.minimumlonen.be ontwikkeld.

Als in de toekomst bepaalde informatie ontbreekt, moet het gastland daar in principe rekening mee houden als het een sanctie oplegt aan een buitenlandse werkgever die een nationale wetsbepaling niet heeft nageleefd.

Detacheringsduur 12 maanden, verlengbaar met 6 maanden

De detacheringsduur zal worden vastgelegd op 12 maanden, die met 6 maanden verlengd kan worden (maximaal 18 maanden)[4]. Dit is dus korter dan de detacheringsduur op het vlak van de sociale zekerheid, die tot 24 maanden kan duren, of in bepaalde gevallen zelfs langer[5].

Na die 12 (of 18) maanden kan de werkgever zich niet langer verschuilen achter de toepassing van het arbeidsrecht van de gewoonlijke plaats van tewerkstelling (= dat van de staat van herkomst van de gedetacheerde werknemer). De gewoonlijke plaats van tewerkstelling wordt dan die van het gastland. Alle arbeidsrechtelijke bepalingen van die staat zijn dan van toepassing (arbeidsduur, regels bij ontslag en ziekte en de regels die bepalen of iemand werknemer of zelfstandige is…).

Door die maatregel kan in alle EU-lidstaten aan gedetacheerde werknemers een minimale bescherming worden verleend.

Voorbeeld: een Roemeens bedrijf detacheert personeel naar België. Als de detachering langer dan 18 maanden duurt, worden alle bepalingen van ons arbeidsrecht van toepassing.

Al grotendeels van toepassing in België!

Dit principe is al grotendeels van toepassing in België[6]. In ons land moet de buitenlandse werkgever rekening houden met alle strafrechtelijk bestrafte bepalingen van ons arbeidsrecht (arbeidsduur, feestdagen, welzijn op het werk, ...).

Voorbeeld: een Roemeens bedrijf detacheert personeel naar België. Vanaf de eerste detacheringsdag moet een ‘harde kern’ van regels van ons arbeidsrecht worden in acht genomen.

Er zullen verschillen blijven bestaan

Op de gedetacheerde werknemer zal echter de socialezekerheidsregeling van zijn land van herkomst van toepassing blijven. Ondanks het feit dat de lonen identiek zullen zijn, zal de loonkost dus verschillend blijven.

Wat volgt …

Het ontwerp moet nog het definitieve fiat krijgen van het Europees Parlement (in principe in juni dit jaar). Daarna hebben de lidstaten 2 jaar de tijd om deze richtlijn in hun nationaal recht om te zetten. Wij houden u op de hoogte.

 


[1] Begin deze maand werd een principeakkoord gesloten over het ontwerp van nieuwe detacheringsrichtlijn van commissaris Thyssen, dat al in de Europese Minsterraad werd goedgekeurd. Opgelet: het ontwerp moet nog het definitieve fiat krijgen van het Europees Parlement (in principe in juni dit jaar).

[2] Dit principe moet in ons recht worden genuanceerd door de wet van 5 maart 2002 betreffende detachering (zie onze uitleg hieronder).

[3] Artikel 5 van de wet van 5 maart 2002.

[4] Als een beurtrolsysteem van gedetacheerde werknemers werd georganiseerd, worden alle periodes opgeteld om uit te maken of de maximale detacheringsduur al dan niet is overschreden.

[5] Op grond van de regels inzake internationale detachering in de zin van de sociale zekerheid kan de werknemer tijdens de detacheringsduur onder bepaalde voorwaarden onderworpen blijven aan de sociale zekerheid van zijn staat van herkomst.

[6] Wet van 5 maart 2002. Deze wet waarborgt bij detachering naar België al de naleving van een ‘harde kern’ van Belgische rechtsregels.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 21-03-2018