To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Grensarbeiders - Wat zijn de verplichtingen van de werkgever in 2012 en nadien?

28/10/2011

Nadat we de verplichtingen van de grensarbeiders zelf op een rijtje zetten, volgt hier een overzicht van de, niet minder talrijke, verplichtingen die rusten op de Belgische werkgevers die Franse grensarbeiders tewerkstellen gedurende de jaren 2012 en volgende.

Verplichtingen van de werkgever

Administratieve verplichtingen

Voor de toepassing van de regels inzake grensarbeid is de werkgever verplicht om:

  • gedurende het ganse jaar een correct ingevuld tweede exemplaar van het formulier 276 Front/Grens ter beschikking van de fiscus te houden op de plaats waar de werkzaamheid gewoonlijk door de grensarbeider(s) uitgeoefend wordt samen met de documenten die de daadwerkelijke bewoning van een tehuis in de Franse grensstreek bewijzen;
  • dagelijks een telling bij te houden van de dagen waarop de werknemer de grensstreek in het kader van zijn werkzaamheid verlaat. Deze laatste vermeldt voor alle vertrekken uit de grensstreek (ongeacht of ze al dan niet toegestaan zijn) de plaats van dat vertrek of het afgelegde traject en de reden voor het vertrek. Deze telling moet eveneens ter beschikking van de fiscus gehouden worden op de plaats waar de werkzaamheid gewoonlijk door de grensarbeider(s) uitgeoefend wordt;
  • op het einde van het jaar vak IV van het formulier door de grensarbeider laten invullen;
  • de vermelding "FRANSE GRENSARBEIDER" op de individuele belastingfiches 281.10 aan te brengen en er het aantal dagen waarop de Belgische grensstreek verlaten werd in het kader van de werkzaamheid in loondienst, op in te vullen.

Voor de inkomsten betaald of toegekend tijdens het belastbaar tijdperk moet de werkgever ten laatste tegen 31 maart van het jaar dat volgt de volgende documenten overmaken aan de Belgische belastingadministratie (en met name aan het territoriaal bevoegde documentatiecentrum van de bedrijfsvoorheffing):

  • het exemplaar van het formulier 276 Front/Grens;
  • alsook de documenten die de daadwerkelijke bewoning van een tehuis in de grensstreek bewijzen;
  • een verklaring van de werkgever waarin hij aangeeft dat de grensstreek niet gedurende meer dan het aantal toegestane dagen in hoofde van de werknemer verlaten werd;
  • een lijst van het exact aantal dagen waarop de werknemer de grensstreek verlaten heeft, ongeacht of dit binnen of buiten het kader van de werkzaamheden gebeurd is en de redenen daarvoor;
  • een lijst van de werknemers die de grensarbeidersregeling voor de eerste maal tijdens het belastbaar tijdperk willen genieten.

Verplichting om de bedrijfsvoorheffing in te houden en te betalen

Tenzij de partijen iets anders overeengekomen zijn, moet de werkgever de verschuldigde bedrijfsvoorheffing inhouden:

  • zolang de grensarbeider hem het formulier 276 Front/Grens en de documenten die de daadwerkelijke bewoning van een tehuis in de Franse grensstreek bewijzen niet tijdig overmaakt[1];
  • wanneer hij verneemt dat de grensarbeider het aantal dagen waarop hij de Belgische grensstreek mag verlaten, overschreden heeft, of, meer algemeen, de werknemer niet langer voldoet aan de voorwaarden om het grensarbeiderstatuut te kunnen genieten.

Indien de wettelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet ingehouden werd, moet de werkgever e betalen. Zo niet kan de administratie ze binnen een termijn van 12 maanden te rekenen vanaf de datum waarop de overtreding vastgesteld wordt, inkohieren. De overtreding in dat domein moet zich in de loop van één van de 5 jaren die de datum van de vaststelling voorafgaan, voordoen[2].

Specifieke sanctie

Naast de "gewone" administratieve en strafrechtelijke sancties voorzien in het Wetboek van inkomstenbelastingen[3] legt de wet een specifieke sanctie op wanneer de werkgever de administratieve verplichtingen die het grensarbeidersstatuut oplegt, niet naleeft.

Het gaat om een specifieke verhoging vastgelegd op:

  • 100% van het bedrag van de ontdoken bedrijfsvoorheffing, voor de eerste overtreding;
  • 200% van datzelfde bedrag voor de tweede en de volgende overtredingen.

Wilt u meer weten?

Indien u meer wilt weten over het grensarbeidersstatuut, nodigen wij u uit onze informatiefiche ”Grensarbeiders – Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2011” te lezen. U vindt ze terug in de rubriek Fiscaal/Info+.[1] De grensarbeider moet immers het tweede exemplaar van het formulier aan zijn werkgever overhandigen vóór de betaling van de eerste bezoldiging.

[2] Artikel 358 § 1 1° en §2 1° van het WIB 1992.

[3] Artikels 444 tot 449 van het WIB 92.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-10-2011