To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Gedetacheerde werknemers - Een nieuwe stap tegen sociale dumping

27/12/2013

In maart 2012 diende de Europese Commissie een voorstel tot richtlijn betreffende de handhaving van wetgeving over de terbeschikkingstelling van werknemers in. Op de Europese ministerraad van 9 december werd nu een akkoord bereikt over een ‘algemene aanpak' inzake dit voorstel[1].

Met het voorstel tot Europese richtlijn wil men nieuwe maatregelen invoeren om een betere bescherming van de sociale rechten van gedetacheerde werknemers te waarborgen.

België is, in afwachting hiervan, overigens al aan de slag gegaan door het aannemen van een actieplan tegen sociale dumping.

Richtlijn over de terbeschikkingstelling van werknemers …

Vrij verkeer van diensten en naleving van de sociale rechten gaan niet altijd hand in hand. Al te vaak vervalsen ondernemingen de vrije concurrentie door sociale dumping van hun werknemers. Dit gebeurt in de eerste plaats met gedetacheerde werknemers.

Als u te maken hebt met grensoverschrijdende tewerkstelling van werknemers, dan heeft de richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers wellicht geen geheimen voor u. Deze richtlijn stelt een aantal basisvoorwaarden op het vlak van arbeid en tewerkstelling (onder meer het minimumloon) vast die de dienstverlener tijdens de duur van de terbeschikkingstelling moet naleven in de lidstaat waar de diensten worden verricht[2].

… binnenkort met nieuwe uitvoeringsrichtlijn

De huidige versie van de richtlijn is echter ontoereikend. Daarom zal er binnenkort een uitvoeringsbeslissing aan toegevoegd worden.

De site "Europaforum.public.lu" publiceert interessante informatie over de het bereikte compromis (in het Frans):

Nationale controlemaatregelen: een ‘open' lijst

‘Er zullen controles mogelijk zijn om na te gaan of de werkgevers van gedetacheerde werknemers de verplichtingen naleven die uit de richtlijn voorvloeien met betrekking tot de werkuren, gezondheid op het werk, het minimumloon, enz. Er zal een lijst worden opgesteld van de controlemaatregelen die geacht worden gerechtvaardigd, evenredig en in overeenstemming met de wetgeving van de Europese Unie te zijn'. Het is mogelijk dat er nieuwe controlemaatregelen worden ingevoerd.

Onderaanneming: aansprakelijkheid op vrijwillige basis

‘De lidstaten die dat wensen, kunnen op vrijwillige basis het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid invoeren of blijven toepassen. Ze kunnen de opdrachtgever van de onderaannemer die de gedetacheerde werknemers tewerkstelt dus in de plaats van die onderaannemer aansprakelijk stellen voor de naleving van de rechten van die werknemers', meer bepaald voor wat het minimumloon betreft dat geldt in het land waarnaar de werknemer wordt gedetacheerd. ‘De andere lidstaten zullen een alternatief systeem van sancties voor de opdrachtgever invoeren om fraude en misbruik te bestrijden'.

Hoe gaat het verder?

De nieuwe versie van het voorstel van richtlijn moet nog groen licht krijgen van het Parlement. Zodra dat gebeurd is, zullen we toelichten welke gevolgen deze richtlijn voor u heeft.

De Beneluxlanden zullen anticiperen op de tenuitvoerlegging van de richtlijn en hun maatregelen tegen sociale dumping coördineren. Onze ministerraad heeft overigens onlangs een actieplan tegen sociale dumping goedgekeurd. We zullen dat plan binnenkort uitvoerig bespreken.

Als u vragen hebt over de grensoverschrijdende tewerkstelling van werknemers, kan u altijd terecht bij uw legal advisor.


[1] Persbericht van de Europese Commissie van 9 december 2013. De Commissie is blij met het akkoord wetende dat een groot aantal lidstaten terughoudend waren. De versie die uiteindelijk zal worden goedgekeurd, zal echter minder ‘'pittig' zijn dan de versie die de tegenstanders van sociale dumping hadden gewild.

[2] Op een werknemer die in de zin van de sociale zekerheid gedetacheerd is, blijft echter de sociale zekerheid van zijn land van herkomst van toepassing.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 27-12-2013