To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Europees wegvervoer: betere rusttijd vanaf 20 augustus

20/08/2020

Op Europees niveau[1] werden nieuwe maatregelen goedgekeurd om wegvervoerders beter te beschermen. Ze zijn ook bedoeld om een halt toe te roepen aan de uitlopende interpretaties en praktijken van de lidstaten.

Concreet omvat dit ‘mobiliteitspakket’[2]:

  • nieuwe regels over de rusttijden die vandaag al in werking treden;
  • maatregelen voor de invoering van een slimme tachograaf;
  • nieuwe regels over het uitzenden van chauffeurs;
  • een betere toepassing van de cabotageregels.

Wat is de invloed van deze nieuwe regels op bedrijven in de sector? In dit artikel nemen we de rusttijden en de ‘slimme’ tachograaf onder de loep. De overige nieuwe regels komen in onze volgende artikelen aan bod. 

Rijtijden en rusttijden

Vanaf 20 augustus krijgen wegvervoerders betere rustomstandigheden.

Meervoudige bemanning

Er wordt verduidelijkt dat een bestuurder die deel uitmaakt van een meervoudige bemanning een onderbreking van 45 minuten kan nemen in een voertuig dat door een andere bestuurder wordt bestuurd, op voorwaarde dat hij de bestuurder die het voertuig bestuurt, niet assisteert.

Rusttijd

Per periode van 2 opeenvolgende weken neemt een bestuurder ten minste:

  • 2 normale wekelijkse rusttijden[3];
  • of een normale wekelijkse rusttijd en een verkorte wekelijkse rusttijd[4] van ten minste 24 uur.

Een wekelijkse rusttijd mag niet later beginnen dan aan het einde van 6 perioden van 24 uur te rekenen vanaf het einde van de vorige wekelijkse rusttijd.

Een bestuurder die internationaal goederenvervoer[5] verricht, mag echter buiten de lidstaat van vestiging 2 opeenvolgende verkorte wekelijkse rusttijden nemen, op voorwaarde dat hij in de loop van 4 opeenvolgende weken ten minste 4 wekelijkse rusttijden neemt, waarvan er ten minste 2 normale wekelijkse rusttijden zijn.

Iedere vermindering van de wekelijkse rusttijd wordt gecompenseerd door een equivalente periode van rust die voor het einde van de derde week na de betrokken week en bloc moet worden genomen.

Als 2 verkorte wekelijkse rusttijden opeenvolgend worden genomen, wordt de volgende wekelijkse rusttijd voorafgegaan door een rusttijd ter compensatie van die 2 verkorte wekelijkse rusttijden.

Passend verblijf

De normale wekelijkse rusttijden en wekelijkse rusttijden van meer dan 45 uur ter compensatie van een eerdere verkorte wekelijkse rusttijd mogen niet in een voertuig worden genomen. Ze worden genomen in een passend gendervriendelijk verblijf met geschikte slaapfaciliteiten en sanitaire voorzieningen. Alle kosten voor het verblijf buiten het voertuig worden door de werkgever gedekt.

De Europese Commissie zorgt ervoor dat voldoende beveiligde parkeerterreinen ter beschikking worden gesteld en dat informatie hierover toegankelijk is.

Organisatie van de wekelijkse rusttijd: meer tijd thuis

Vervoersondernemingen plannen het werk van de bestuurders zodanig dat zij binnen elke periode van 4 opeenvolgende weken kunnen terugkeren naar de exploitatievestiging van de werkgever waar de bestuurder normaal gesproken gestationeerd is en waar zijn normale wekelijkse rusttijd begint in de lidstaat van vestiging van de werkgever, of naar zijn woonplaats, zodat hij ten minste één normale wekelijkse rusttijd of een wekelijkse rusttijd van meer dan 45 uur ter compensatie van een verkorte wekelijkse rusttijd kan nemen.

Indien de bestuurder echter 2 opeenvolgende verkorte wekelijkse rusttijden heeft genomen, plant de vervoersonderneming het werk van de bestuurder zodanig dat de bestuurder vóór het begin van de normale wekelijkse rusttijd van meer dan 45 uur die ter compensatie wordt genomen, kan terugkeren.

De werkgever moet toelichten hoe hij die verplichting vervult en houdt de documentatie bij in zijn zetel om deze op verzoek ter beschikking te kunnen stellen van de controleautoriteiten.

Afwijkingen

Er gelden een aantal afwijkingen - meer bepaald bij uitzonderlijke omstandigheden. Wij gaan hier niet dieper op in.

Uitzonderingen[6]

Om misbruik te vermijden, wordt het begrip ‘niet-commercieel vervoer’, waarvoor een uitzondering bestaat, verduidelijkt. Dit is elk ander vervoer over de weg dan vervoer voor rekening van derden of voor eigen rekening, waarvoor geen directe of indirecte vergoeding wordt ontvangen en dat geen directe of indirecte inkomsten genereert voor de bestuurder van het voertuig of voor anderen en geen verband houdt met een beroeps- of handelsactiviteit.

Om diezelfde reden wordt ook de uitzondering voor voertuigen van niet meer dan 7,5 ton binnen een straal van 100 kilometer verduidelijkt[7].

Registratie van de gegevens aan boord van het voertuig

Vanaf 31 december 2024 moeten de gegevens van de laatste 56 dagen geregistreerd worden, in plaats van de laatste 28 dagen.

Betaling: moet rijmen met verkeersveiligheid

Tot slot mag een vervoersonderneming bestuurders die zij in dienst heeft of die haar ter beschikking zijn gesteld, niet betalen, zelfs niet in de vorm van premies of loontoeslagen, naargelang de afgelegde afstand, de leveringssnelheid en/of de hoeveelheid vervoerde goederen indien dergelijke betalingen van die aard zijn de verkeersveiligheid in gevaar te brengen en/of inbreuken op aan te moedigen.

Nationale regels: elk land moet zijn regels herzien

De lidstaten zorgen ervoor dat bestuurders onder de toepassing vallen van nationale regels die een adequate bescherming bieden in de vorm van toegestane rijtijden en voorgeschreven onderbrekingen en rusttijden. De rusttijden mogen niet korter zijn dan deze die de EU oplegt voor internationaal vervoer.

Raadpleeg voor een overzicht van de Belgische regels onze rubriek Sectoraal (selecteer PSC 140.03 en neem een kijkje bij ‘Arbeidsduur’)[8].

Slimme tachograaf: betere controle

De slimme tachograaf van de tweede generatie registreert ook de GPS positie van het voertuig bij een grensovergang. Die registratie gebeurt ook bij het laden en lossen.

In het kader van het mobiliteitspakket moeten nieuwe gegevens worden geregistreerd. De invoering van de tachograaf wordt bovendien vervroegd: de precieze timing zal pas bekend zijn na de publicatie van de technische regels over de nieuwe te registreren gegevens[9]. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Het is al verplicht om een digitale tachograaf te installeren in nieuwe goederenvoertuigen boven 3,5 ton (aanhangwagens en opleggers inbegrepen).

De werknemers moeten voldoende worden opgeleid in het gebruik van de slimme tachograaf.

Opgelet voor bestelwagens!

Vanaf 1 juli 2026 zullen deze regels (rusttijden en tachograaf) ook van toepassing zijn voor lichte bedrijfsvoertuigen: de drempel wordt vastgelegd op voertuigen van meer dan 2,5 ton voor internationaal vervoer en cabotage (in vergelijking met 3,5 ton nu).

Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw Legal advisor.

 


[1] Het ‘mobiliteitspakket’ werd op 8 juli 2020 in plenaire zitting goedgekeurd door het Europees Parlement. Deze nieuwe maatregelen werden vervolgens op 31 juli 2020 bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het gaat met name om Verordening (EU) 2020/1054 van het Europees Parlement en van de Raad van 15 juli 2020, die Verordeningen (EG) nr. 561/2020 en nr. 165/2014 wijzigt.

[2] Lees ook de informatie op de website van het Europees Parlement.

[3] Wekelijkse rusttijd van ten minste 45 uur.

[4] Rusttijd van minder dan 45 uur die onder bepaalde voorwaarden kan worden verminderd tot minimaal 24 opeenvolgende uren.

[5] Een bestuurder wordt geacht internationaal vervoer te verrichten indien de bestuurder de 2 opeenvolgende verkorte wekelijkse rusttijden begint buiten de lidstaat van de vestiging van de werkgever en buiten het land van zijn woonplaats.

[6] U vindt alle toepasselijke uitzonderingen in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 561/2006, nieuwe versie.

[7] Ze geldt voor het vervoer van materiaal, uitrusting of machines die de bestuurder nodig heeft voor de uitoefening van zijn beroep, of voor het leveren van goederen die op ambachtelijke wijze zijn vervaardigd, en die enkel binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van de onderneming worden geleverd en op voorwaarde dat het besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is en waarbij het vervoer niet voor rekening van derden gebeurt.

 

[8] Wij vestigen er uw aandacht op dat de Europese regels niet enkel van toepassing zijn op de transportsector, maar ook in andere sectoren die activiteiten van wegvervoer uitvoeren.

[9] De inwerkingtreding van deze verplichting voor nieuwe voertuigen wordt midden 2023 verwacht.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 20-08-2020