To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wie kan met een single permit werken in Brussel?

19/07/2019

Zoals u in ons vorig artikel kon lezen, zijn sommige werknemers omwille van hun specifieke verblijfssituatie vrijgesteld van de aanvraag van een gecombineerde vergunning (single permit).

Maar wat als u een werknemer wil aanwerven die niet vrijgesteld is? Dan moet u, als uw werknemer meer dan 90 dagen tewerkgesteld wordt, een gecombineerde vergunning aanvragen bij de bevoegde gewestelijke dienst. Als uw werknemer maximaal 90 dagen tewerkgesteld wordt, is de procedure voor de arbeidsvergunning en de arbeidskaart nog steeds van toepassing.

Deze week bespreken we de gecombineerde vergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Arbeidsmarktonderzoek

In principe zal er in het kader van de aanvraag een arbeidsmarktonderzoek gebeuren. Een werknemer heeft slechts recht op de gecombineerde vergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als:

 • het niet mogelijk is om een geschikte werknemer te vinden op de Brusselse arbeidsmarkt en;
 • de werknemer een onderdaan is van een staat waarmee België een internationaal akkoord heeft afgesloten[1].

Deze voorwaarden zijn strikt en het is vaak niet eenvoudig om eraan te voldoen

Soepelere aanvraagprocedure

Voor sommige categorieën van werknemers kan er evenwel gebruik gemaakt worden van een soepelere aanvraagprocedure. Als werknemers aan bepaalde voorwaarden voldoen, moet er geen arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd worden.

Er moet bijvoorbeeld geen onderzoek gevoerd worden voor hooggeschoolden, leidinggevenden, beroepssportlui en schouwspelartiesten als zij aan bepaalde loonvoorwaarden voldoen. Als uw werknemers deel zouden nemen aan vergaderingen of aan wetenschappelijke congressen, kunnen zij in sommige omstandigheden ook van het arbeidsmarktonderzoek vrijgesteld worden.

U vind meer informatie over alle voorwaarden op deze website.

Welke documenten hebt u nodig voor de aanvraag?

Als u voor uw (kandidaat) werknemer een aanvraag voor een gecombineerde vergunning doet, moet u steeds de volgende documenten aan uw aanvraag toevoegen:

Algemene documenten luik verblijf
 • een kopie van het geldig paspoort of een gelijkgestelde reistitel van de werknemer;
 • een bewijs van voldoende bestaansmiddelen. Dit bewijs wordt geleverd door een arbeidsovereenkomst. Indien er nog geen arbeidsovereenkomst afgesloten zou zijn, kan het bewijs geleverd worden met andere bestaansmiddelen;
 • het bewijs van de betaling van de retributie.
 • indien de werknemer ouder is dan 18 jaar: een gelegaliseerd getuigschrift waaruit blijkt dat de onderdaan van een derde land niet veroordeeld is wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht. Dit document moet afgegeven worden in het land van oorsprong of in het laatste verblijfsland van de werknemer. Het mag niet ouder zijn dan zes maanden;
 • een medisch attest waaruit blijkt dat de werknemer niet is aangetast door bepaalde ziektes;
 • het bewijs dat de werknemer over een ziektekostenverzekering beschikt die alle risico’s in België voor hem/haar en zijn/haar familieleden dekt.

Als er voor een werknemer een aanvraag tot verlenging of hernieuwing van de gecombineerde vergunning wordt ingediend, moet er geen retributie meer betaald worden. Ook het uittreksel uit het strafregister en het medisch attest zijn dan niet meer nodig.

Algemene documenten luik tewerkstelling

Bij een eerste aanvraag:

 • een fotokopie van het identiteitsbewijs van de werkgever (of dat van zijn volmachthouder);
 • in geval van detachering, een kopie van het document dat werd afgegeven door de buitenlandse instelling dat verklaart dat de socialezekerheidswetgeving van dat land van toepassing blijft tijdens de tewerkstelling in België. Als hiervoor een internationale overeenkomst ontbreekt, een verklaring van de RSZ dat de voorwaarden om onderworpen te zijn aan het Belgisch stelsel voor werknemers niet vervuld zijn;
 • als de aanvraag betrekking heeft op de uitoefening van een gereglementeerd beroep, moeten de documenten waaruit blijkt dat de werknemer het beroep mag uitoefenen aan de aanvraag toegevoegd worden.

Bij een hernieuwing:

 • een fotokopie van de loonfiches of de loonafrekening voor de volledige periode van de toelating tot arbeid die zal verstrijken;
 • een fotokopie van de individuele rekening na een volledig kalenderjaar waarin de betrokkene heeft gewerkt;
 • het bewijs van inschrijving in het Limosakadaster indien van toepassing.

Afhankelijk van de specifieke situatie van uw (kandidaat) werknemer, moet u soms bijkomende documenten aan de aanvraag toevoegen. Zo zal een betaalde sportbeoefenaar een specifieke arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars moeten kunnen voorleggen.

Welke documenten u in die specifieke situaties aan de aanvraag moet toevoegen vindt u op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Let op, zodra u het dossier heeft ingediend en het volledig is, heeft de bevoegde overheid 120 dagen om een beslissing te nemen. Dien uw aanvraag dus steeds tijdig in!

Hoe kan Securex u helpen?

Als u nog vragen of twijfels hebt omtrent de aanvraagprocedure voor de gecombineerde vergunning (single permit) van uw buitenlandse werknemers, aarzel dan niet om uw Legal advisor te contacteren.

 


[1] Inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers heeft België akkoorden gesloten met de volgende landen: Algerije, Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Servië en Montenegro, Marokko, Tunesië, Turkije en Zwitserland.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 19-07-2019