To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting om fraude en belastingontwijking te bestrijden

02/04/2013

De Europese Unie werkt aan een actieplan om de strijd tegen fraude en belastingontwijking op te voeren.

In het kader van dat actieplan benadrukt de Europese Commissie het belang van de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting (DBV) en beveelt het gebruik ervan aan om:

    • derde landen ertoe aan te zetten minimale normen van goed bestuur toe te passen op fiscaal gebied;
    • een einde te maken aan agressieve fiscale planning.

Minimale normen van goed bestuur

De minder strikte toepassing van de fiscale regels in bepaalde landen verstoort de werking van de interne markt door de belastbare grondslag van de lidstaten te verminderen en de concurrentie tussen de ondernemingen te ondermijnen.

De Commissie beveelt de lidstaten onder meer aan overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting te sluiten met derde landen om deze landen aan te moedigen minimale normen van goed bestuur toe te passen.

Agressieve fiscale planning

Agressieve fiscale planning houdt in dat voordeel getrokken wordt uit het gebrek aan samenhang tussen de wetgevingen om de belasting te ontwijken of de gunstigste aanslagvoet te genieten, wat tot gevolg heeft dat één of meer lidstaten normaal verschuldigde belastinginkomsten mislopen.

Voor die gevallen beveelt de Europese Commissie aan om in de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting een clausule in te voegen om dubbele niet-belasting te verhinderen.

Ze beveelt ook aan om gebruik te maken van een gemeenschappelijke en algemene antimisbruikregel.

Wat is een DBV?

Wanneer een werknemer of een natuurlijke of rechtspersoon van plan is om zijn beroepsactiviteiten geheel of gedeeltelijk buiten zijn woonstaat uit te oefenen, kunnen zijn inkomsten worden belast in zijn woonstaat én in het land waar hij zijn activiteiten uitoefent (bronstaat). Hij wordt dus tweemaal belast.

Om te vermijden dat inkomsten dubbel of helemaal niet worden belast, sluiten de Staten overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting.

De overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting zijn dus internationale verdragen die een Staat sluit met één of meer andere Staten. Elk verdrag[1] bevat criteria op basis waarvan, naargelang van het type van inkomsten, de heffingsbevoegdheid wordt verdeeld tussen de woonstaat van een belastingplichtige en de Staat va n de bron van de inkomsten (d.w.z. meestal de werkstaat wanneer het gaat om inkomsten uit een activiteit als loontrekkende).

Als u hier klikt, vindt u de lijst van de landen waarmee België dergelijke overeenkomsten heeft gesloten.


[1] De recente overeenkomsten die België heeft ondertekend, zijn geïnspireerd door het model van de OESO. In dat model stelt artikel 15, met als titel ‘inkomsten uit niet-zelfstandige arbeid', de regels vast met betrekking tot de belasting van het loon van werknemers.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02-04-2013