To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Europese ondernemingsraad - Europese richtlijn volledig omgezet

19/03/2012

Ons land heeft de allerlaatste stappen gezet om de nieuwe Europese richtlijn over de informatie en de raadpleging van de werknemers om te zetten[1]. Concreet betekent dit dat de wetten die de invoering van een Europese ondernemingsraad regelen voortaan aangepast zijn[2]. Deze wetten omkaderen de collectieve arbeidsovereenkomsten nrs. 62 en 101.

De Europese richtlijn

De Richtlijn 2009/38/EG van 6 juni 2011 heeft de regelgeving betreffende de Europese ondernemingsraden gemoderniseerd.

Omdat de Europese bepalingen op dat vlak een aantal leemten vertoonden, heeft de Europese wetgever immers beslist om de oude richtlijn op te heffen en te vervangen door de Richtlijn 2009/38/EG. De akkoorden die in het kader van de oude richtlijn gesloten werden blijven onder bepaalde voorwaarden echter onderworpen aan de vroegere regels.

De Belgische wetten en cao's

De Belgische wetgever heeft de nieuwe richtlijn in het Belgisch recht omgezet via de goedkeuring van:

    • de cao nr. 101 die van toepassing is op de ondernemingen die de verplichtingen van de nieuwe richtlijn moeten naleven;
    • en de cao nr. 62quinquies die op haar beurt van toepassing is op de ondernemingen die de verplichtingen van de oude richtlijn moeten naleven.

Twee wetten van 23 april 1998 blijven van toepassing voor sommige ondernemingen. Ze werden dus niet opgeheven door de Belgische wetgever.

Maar om de cao's nr. 101 en 62quinquies algemeen bindend te kunnen verklaren, moest de wetgever wel een aantal nieuwe regels goedkeuren. Ten einde de bepalingen ter zake niet nodeloos ingewikkeld en omvangrijk te maken, heeft de wetgever simpelweg het toepassingsgebied van deze twee wetten uitgebreid overeenkomstig de nieuwe Europese bepalingen.

Naast de uitbreiding van het toepassingsgebied van de wetten van 1998 heeft de wetgever ook het begrip lidstaat gewijzigd en enkele regels uitgevaardigd voor het geval er een wetsconflict bij de bepaling van het statuut van de werknemersvertegenwoordigers zou ontstaan.

Beide wetten treden in werking met terugwerkende kracht tot 6 juni 2011.

Meer info?

Voor meer informatie over de Europese ondernemingsraad, klik hier


[1] Richtlijn 2009/38 van 6 juni 2011.

[2] Wetten van 23 april 1998, aangepast door de wetten van 26 januari 2012, Belgisch Staatsblad van 17 februari 2011, 2de editie.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 19-03-2012