To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De socialezekerheidsovereenkomst tussen België en Bosnië-Herzegovina is een feit

10/07/2012

De overeenkomst betreffende de sociale zekerheid, ondertekend op 6 maart 2006 door België enBosnië-Herzegovina, is op 1 juli 2012 in werking getreden[1].

Welke voordelen biedt een socialezekerheidsovereenkomst?

1ste voordeel: behoud van de verworven rechten in de verschillende takken van de sociale zekerheid

De socialezekerheidsovereenkomsten garanderen het behoud van de verworven rechten op het vlak van de sociale zekerheid.

Dankzij de voornoemde overeenkomst zal de Belgische werknemer die al enkele jaren in Bosnië-Herzegovina werkt zich weldra op de rechten die hij in dat land heeft opgebouwd kunnen beroepen wanneer hij terug in België komt werken. Zo zal hij recht hebben op sociale uitkeringen zonder een beroepsinschakelingstijd (vroegere wachtperiode) te moeten doorlopen.

2de voordeel: geen verandering van onderwerping bij tijdelijke opdrachten in het buitenland

Een internationale overeenkomst dient ondermeer om het vrije verkeer van de werknemers te vereenvoudigen indien zij tijdelijke opdrachten in een andere overeenkomstsluitende staat uitoefenen (men spreekt dan van “detachering”) of gelijktijdig tewerkgesteld zijn in verschillende overeenkomstsluitende landen.

In principe is een werknemer immers steeds onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel van het land waar hij werkt, ongeacht zijn nationaliteit, zijn verblijfplaats of de vestigingsplaats van de werkgever[2]. De strikte toepassing van dat principe zou ertoe leiden dat wanneer een in België tewerkgestelde werknemer een tijdelijke opdracht in het buitenland aanvaardt, hij tijdens die periode aan een andere socialezekerheidsregeling onderworpen moet worden, met name deze van het werkland.

Met een internationale overeenkomst vermijdt men dergelijke veranderingen en alle administratieve romslomp die daarmee gepaard gaat.

Tijdelijke detachering

Krachtens onderhavige bilaterale overeenkomst zal de Belgische werknemer die voor een tijdelijke opdracht naar Bosnië-Herzegovina wordt gestuurd[3] onderworpen blijven aan de Belgische sociale zekerheid. De enige formaliteit die men moet naleven is de aanvraag van het detacheringsformulier.

Hetzelfde geldt voor de werknemers die in Bosnië-Herzegovina onderworpen zijn en een detachering naar België aanvaarden: zij blijven onderworpen in Bosnië-Herzegovina.

Andere bijzondere regels werden bovendien voorzien. Voor meer informatie, raadpleeg uw Legal advisor of consultant.[1] Wet van 12 februari 2009, Belgisch Staatsblad van 21 juni 2012.

[2] In de zin van maatschappelijke zetel.

[3] De overeenkomst bepaalt dat de detachering tijdelijk blijft wanneer de te verwachten duur van de opdracht in het gastland geen 24 maanden overschrijdt.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10-07-2012