To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Grensarbeiders - Vergeet de formaliteiten aan het begin van het jaar niet!

16/01/2018

Alle grensarbeiders moeten de jaarlijkse formaliteit van het attest 276 Front/Grens vervullen vóór het eerste loon van 2018 uitbetaald wordt. Aangezien Frankrijk nog het enige land is waarmee België een grensarbeidersregeling heeft, geldt wat volgt enkel voor de Franse grensarbeiders en hun werkgevers.

Wat zijn de basisvoorwaarden voor het statuut van grensarbeider?

Een grensarbeider is een werknemer in loondienst die, ongeacht zijn nationaliteit:

  • zijn enig duurzaam tehuis heeft in de Franse grensstreek;
  • zijn werkzaamheid in loondienst uitoefent in de Belgische grensstreek;
  • deze werkzaamheid niet langer dan een bepaald aantal dagen per kalenderjaar uitoefent buiten de Belgische grensstreek[1].  

Wie de grensarbeidersregeling geniet is uitsluitend belastbaar in Frankrijk[2]. Op de bezoldigingen van de grensarbeider moet bijgevolg geen Belgische bedrijfsvoorheffing ingehouden worden.

Noodzakelijke formaliteit - Het attest 276 Front/Grens

Om zijn hoedanigheid van grensarbeider te bewijzen (en de hieraan gekoppelde vrijstelling van Belgische bedrijfsvoorheffing te genieten), moet de grensarbeider het formulier 276 Front/Grens [3] op eigen initiatief[4] invullen en doen invullen in twee exemplaren[5].

Bij gebreke hieraan kunnen de bezoldigingen in beide staten belast worden: in België en in Frankrijk.

Hoe gaat dit ‘invullen en doen invullen’ precies in zijn werk?

Nadat de werknemer kader I van het formulier (in tweevoud) heeft vervolledigd, geeft hij deze twee exemplaren aan zijn werkgever. De werkgever vult kader II in en geeft beide exemplaren terug aan de werknemer. De werknemer legt beide exemplaren voor aan de belastinginspecteur van zijn woonplaats in Frankrijk.

De Franse belastinginspecteur vervolledigt kader III van het formulier 276. Op die manier verklaart hij dat de werknemer voor de toepassing van de Franse belastingen als grensarbeider beschouwd wordt. Vervolgens bezorgt hij het tweede exemplaar terug aan de werknemer. Deze kan het op zijn beurt aan zijn Belgische werkgever bezorgen.

Tegen wanneer moet het formulier ingediend worden?

Het tweede exemplaar van formulier 276 Front/Grens moet (volledig door alle partijen ingevuld) vóór de uitbetaling van het eerste loon van 2018 aan de werkgever overgemaakt worden[6].

Deze formaliteit is een absolute vereiste om het statuut van grensarbeider te behouden. Aangezien dit statuut niet automatisch wordt verlengd, moet deze aanvraag bijgevolg jaarlijks hernieuwd worden.

En wat moet de werkgever in afwachting van het formulier doen?

Op basis van de verklaring van de Franse belastinginspecteur mag de Belgische werkgever de inhouding en doorstorting van de bedrijfsvoorheffing achterwege laten.

Zolang de werknemer het ingevulde formulier echter niet aan de werkgever overgemaakt heeft, moet deze laatste bedrijfsvoorheffing inhouden en doorstorten alsof het om een niet-grensarbeider zou gaan!

Bijkomende formaliteiten als aanvullende controlemaatregel

Attest van daadwerkelijke bewoning en verklaring verlaten grensstreek

Omwille van het groot aantal aanvragen, zijn de Franse taxatiediensten niet altijd in staat om voldoende controles uit te voeren.

Daarom moeten de werknemers die aanspraak maken op de grensarbeidersregeling jaarlijks, samen met het formulier 276, een document bezorgen aan hun werkgever waaruit de daadwerkelijke bewoning blijkt van een woning in de Franse grensstreek (rekening voor water, gas, elektriciteit,…).

De werkgever houdt de vereiste stukken ter beschikking van de administratie

De werkgever houdt op zijn beurt gedurende het ganse jaar, op de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden uitoefent, volgende stukken ter beschikking van de administratie:

  • het volledig ingevulde en door de Franse administratie bevestigde formulier 276 Front/Grens;
  • het document tot staving van de daadwerkelijke bewoning in de Franse grensstreek;
  • een telling van de dagen waarop de werknemer de grensstreek verlaat, met vermelding van de reden voor elk van deze verplaatsingen.

U wenst meer informatie?

Voor meer informatie hierover kan u onze fiche raadplegen in de rubriek Fiscaal/Info+/Grensarbeiders – Fiscale aspecten vanaf 1 januari 2011.

 


[1] Voor de jaren 2012 tot 2033 zijn dat 30 dagen per jaar.

[2] Dit in tegenstelling tot de algemene regeling op basis waarvan bezoldigingen belast worden in de werkstaat.

[3] Het nieuw formulier 276 F/G dient gebruikt te worden voor de inkomsten toegekend vanaf 1 januari 2012.

[4] Wij raden wel aan om uw werknemer hierin te begeleiden.

[5] Voor seizoensgrensarbeiders geldt een specifiek formulier 276. Het gaat om een nieuwigheid sinds het begin van het jaar 2012: seizoensgrensarbeiders die dit statuut opeisen moeten op eigen initiatief een formulier 276 Front/Grens Seizoengrensarbeider invullen en doen invullen in twee exemplaren.

[6] Om een geactualiseerd loonbeheer mogelijk te maken, raden we de werkgever niettemin aan om eveneens een kopie ten behoeve van het erkend sociaal secretariaat te bewaren.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-01-2018