To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het socialezekerheidsverdrag met Brazilië binnenkort van kracht

27/11/2014

Op 4 oktober 2009 sloot België een socialezekerheidsverdrag met Brazilië. Vooraleer het in werking kon treden, moesten nog enige formaliteiten vervuld worden. Dit is nu gebeurd en het verdrag zal dan ook van kracht worden vanaf 1 december 2014[1].

Doel van een socialezekerheidsverdrag

Bilaterale verdragen bepalen welke wetgeving van toepassing is wanneer iemand in het land waarmee het verdrag gesloten is, gaat wonen, werken of studeren.

Daarnaast zorgen ze er ook voor dat de in het ene land opgebouwde socialezekerheidsrechten behouden of overgedragen kunnen worden.

Detachering

In principe is een werknemer steeds onderworpen aan de sociale zekerheid van het land waar hij tewerkgesteld is, ongeacht zijn nationaliteit, zijn woonplaats of de plaats waar de werkgever gevestigd is. Wanneer een werknemer die in België werkt, een tijdelijke opdracht in een ander land gaat uitoefenen, leidt dit principe er dan ook toe dat de werknemer voor die bepaalde periode van socialezekerheidsstelsel verandert.

Om deze wijziging, en alle administratieve rompslomp die ermee gepaard gaat, te vermijden, heeft België reeds met verschillende landen socialezekerheidsverdragen gesloten waarin overeengekomen wordt dat de werknemer tijdens een dergelijke tijdelijke uitzending toch aan de Belgische sociale zekerheid onderworpen kan blijven. Omgekeerd zal de buitenlandse werknemer die tijdelijk naar België komt, hier ook niet onderworpen worden.


[1] Wet van 19 januari 2014 houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië, ondertekend te Brussel op 4 oktober 2009, Belgisch Staatsblad van vrijdag 21 november 2014.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 27-11-2014