To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuw socialezekerheidsverdrag met Servië

25/08/2014

Op 15 juli 2010 sloot België een socialezekerheidsverdrag met Servië. Vooraleer het in werking kon treden, moesten nog enige formaliteiten vervuld worden. Dit is nu gebeurd en het verdrag wordt dan ook van kracht vanaf 1 september 2014[1].

Doel van een socialezekerheidsverdrag

Bilaterale verdragen bepalen welke wetgeving van toepassing is wanneer iemand in het land waarmee het verdrag gesloten is, gaat wonen, werken of studeren.

Daarnaast zorgen ze er ook voor dat de in het ene land opgebouwde socialezekerheidsrechten behouden of overgedragen kunnen worden.

Detachering

In principe is een werknemer steeds onderworpen aan de sociale zekerheid van het land waar hij tewerkgesteld is, ongeacht zijn nationaliteit, zijn woonplaats of de plaats waar de werkgever gevestigd is. Wanneer een werknemer die in België werkt, een tijdelijke opdracht in een ander land gaat uitoefenen, leidt dit principe er dan ook toe dat de werknemer voor die bepaalde periode van socialezekerheidsstelsel verandert.

Om deze wijziging, en alle administratieve rompslomp die ermee gepaard gaat, te vermijden, heeft België reeds met verschillende landen socialezekerheidsverdragen gesloten waarin overeengekomen wordt dat de werknemer tijdens een dergelijke tijdelijke uitzending toch aan de Belgische sociale zekerheid onderworpen kan blijven. Omgekeerd zal de buitenlandse werknemer die tijdelijk naar België komt, hier ook niet onderworpen worden.

En wat met Servië?

Hoewel het verdrag met Servië pas op 1 september 2014 in werking treedt, was het voordien ook reeds mogelijk om werknemers naar daar te detacheren. Servië maakte vroeger immers deel uit van Joegoslavië en met dat land had België wel al een bilateraal socialezekerheidsverdrag gesloten[2]. Bij het uiteenvallen van Ex-Joegoslavië werd besloten dat dit verdrag van toepassing zou blijven op de vroegere deelrepublieken tot er met hen een nieuw verdrag zou worden gesloten. Vanaf 1 september 2014 is het verdrag tussen België en Ex-Joegoslavië dan ook niet meer van toepassing op Servië.


[1] Wet van 28 februari 2014, Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2014, 2de editie.

[2] Verdrag van 1 november 1954.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 25-08-2014