To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuwe informatieverplichtingen voor gebruikers van gedetacheerde uitzendkrachten vanaf 30 juli

25/06/2020

Vorige week kondigden we aan dat de Europese richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers werd omgezet omgezet in Belgisch recht[1].

Om de arbeidsvoorwaarden van naar België gedetacheerde uitzendkrachten te waarborgen, roept de Belgische wet voor Belgische gebruikers nieuwe informatieverplichtingen in het leven ten opzichte van het uitzendkantoor:

  • een informatieverplichting over de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op de gedetacheerde uitzendkrachten;
  • en informatie over de plaats van detachering wanneer de gebruiker de werknemers in een andere staat dan België tewerkstelt.Bij niet-naleving van deze verplichtingen zijn strafsancties van toepassing. Deze verplichtingen treden in werking op 30 juli 2020.

Arbeids- en tewerkstellingsvoorwaarden

Het uitzendkantoor dat de gedetacheerde uitzendkrachten tewerkstelt, moet worden ingelicht over de arbeidsvoorwaarden die in de onderneming van de gebruiker van toepassing zijn.

Het gaat om de voorwaarden over:

  • arbeidstijd, overwerk, pauzetijden, rusttijden en nachtarbeid;
  • vakantie en feestdagen;
  • loon;
  • bescherming van zwangere vrouwen en moeders tijdens de lactatie;
  • bescherming van kinderen en jongeren;
  • gelijke behandeling van mannen en vrouwen en alle maatregelen ter bestrijding van discriminatie.Hiermee bedoelt men de bepalingen die strafrechtelijk beteugeld worden en de bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde cao’s. Maar opgelet! Er moet ook rekening worden gehouden met eventuele bedrijfs-cao’s die bij de gebruiker werden gesloten en met zijn arbeidsreglement.Deze informatieverplichting is ook van toepassing op de wegvervoersector[2].
Hoe inlichten?

De informatie kan schriftelijk of elektronisch worden gegeven. Ze mag worden opgenomen in de commerciële overeenkomst tussen de gebruiker en het uitzendkantoor en of worden gegeven via een afzonderlijk schriftelijk document of afzonderlijke elektronische mededeling.

Tewerkstelling van uitzendkrachten in een andere staat

Wanneer de gebruiker in het kader van een transnationale dienstverrichting uitzendkrachten uitstuurt naar een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, moet de gebruiker het uitzendkantoor ook melden dat de werknemers tijdelijk zijn tewerkgesteld op het grondgebied van een andere staat dan de staat waar ze gewoonlijk worden tewerkgesteld door het uitzendkantoor.

Doel van deze verplichting is om desgevallend gunstiger arbeidsvoorwaarden te kunnen toepassen op de gedetacheerde werknemer. Ze moet vóór de aanvang van de werkzaamheden zijn vervuld.

Concreet gaat het om twee situaties:

  • een uitzendkantoor dat bijvoorbeeld in Polen is gevestigd stelt een werknemer ter beschikking bij een gebruiker die gevestigd is in België. Deze Belgische gebruiker stelt de werknemer te werk in Frankrijk. De Belgische gebruiker moet het Pools uitzendkantoor vóór de aanvang van de werkzaamheden in Frankrijk melden dat hij de werknemer gaat tewerkstellen in Frankrijk;
  • een in België gevestigd uitzendkantoor stelt een werknemer ter beschikking van een gebruiker die eveneens in België gevestigd is en die de werknemer te werk stelt in Duitsland. De Belgische gebruiker moet het Belgisch uitzendkantoor vóór de aanvang van de werken in Duitsland melden dat hij de werknemer in Duitsland zal tewerkstellen.
Hoe inlichten?

De commerciële overeenkomst tussen de gebruiker en het uitzendkantoor moet al de arbeidsplaats van de uitzendkracht vermelden, maar in de huidige staat van de regelgeving moet deze overeenkomst pas binnen de 7 werkdagen vanaf de aanvang van de arbeidsprestaties schriftelijk worden gesloten. De uitzendkracht moet pas binnen de 2 werkdagen vanaf de aanvang van de arbeidsprestaties informatie ontvangen over de vermeldingen van die overeenkomst.

De wet wordt dus aangepast zodat de informatie tijdig wordt gegeven, met name vóór de aanvang van de arbeidsprestaties in de andere lidstaat.

Die mededeling kan eveneens schriftelijk of elektronisch worden gedaan. Ze mag worden opgenomen in de commerciële overeenkomst tussen de gebruiker en het uitzendkantoor of worden gegeven via een afzonderlijk schriftelijk document of elektronische mededeling, uiteraard vóór de aanvang van de werkzaamheden.

Deze informatieverplichting is nog niet van toepassing op de wegvervoersector[3].

Niet enkel voor uitzendkrachten uit de EER-landen

Deze informatieverplichtingen zijn ook van toepassing wanneer de uitzendkrachten uit landen komen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte.

Zo moeten Britse uitzendkantoren, ook na 31 december 2020, worden ingelicht over de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn bij de Belgische gebruiker waar zijn uitzendkrachten worden tewerkgesteld.

Opmerking: het gaat hier dus niet om detachering op het niveau van de sociale zekerheid. Op dat vlak veranderen de spelregels niet. De detacheringsrichtlijn - en de eraan gekoppelde Belgische wet - handelen over de arbeidsrechtelijke aspecten, dus over de arbeidsvoorwaarden.

Met de inwerkingtreding van deze nieuwe informatieverplichtingen, is het belangrijk dat u concrete afspraken maakt over de manier waarop er zal gecommuniceerd worden met het uitzendkantoor waarmee u zal werken. Raadpleeg uw Legal advisor voor meer informatie.

 


[1] Wet van 12 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers, Belgisch Staatsblad 18 juni 2020.

[2] In tegenstelling tot wat we aankondigden in onze actua van 19 juni 2020.

[3] Een koninklijk besluit moet nog de datum van inwerkingtreding van deze maatregel bepalen. Er moet eerst worden gewacht tot Europese bepalingen die specifiek zijn voor deze sector in werking treden.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 25-06-2020