To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Grensarbeiders - De laatste verplichtingen van 2017 tegen 31 maart 2018!

16/03/2018

Hoewel u al volop bezig bent met de administratieve formaliteiten van de grensarbeidersregeling voor het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018), moeten er voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) nog enkele laatste wettelijke formaliteiten afgehandeld worden.

Verzending van formulier 276 Front/Grens tegen 31 maart 2018!

De werkgever moet de fiscus voor de inkomsten van het jaar 2017 ten laatste op 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarin die inkomsten verkregen zijn (31 maart 2018 dus) de volgende documenten bezorgen:

  • een correct ingevuld exemplaar van het formulier 276 Grens of het formulier 2076 Grens/seizoenarbeiders en de documenten die de daadwerkelijke bewoning van een woning in de grensstreek bewijzen[1];
  • het attest van de werkgever waarin uitdrukkelijk bevestigd staat dat de werknemers niet gedurende meer dan 30 dagen (of 15 procent van de gewerkte dagen in het geval van seizoensgrensarbeiders) buiten de Belgische grensstreek hebben gewerkt;
  • een lijst met de exacte data waarop de werknemer de grensstreek verlaten heeft, ongeacht of dat te maken had met zijn werk, en de redenen daarvoor;
  • een lijst van de werknemers die in de loop van het inkomstenjaar voor het eerst aanspraak maken op de grensarbeidersregeling[2].

Opgepast voor sancties …

Wanneer de hierboven vermelde verplichtingen niet worden nageleefd, dan mag de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing in België niet worden toegepast. Werd deze vrijstelling toch ten onrechte toegepast, dan kan dit concreet tot de inkohiering van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing in hoofde van de werkgever leiden, alsook tot administratieve en strafrechtelijke sancties.

Bereid u dus goed voor!

Sinds 2015 is de fiscus immers van start gegaan met strengere controles op het grensarbeidersstatuut.

Aangezien we vaststellen dat de fiscale administratie in het kader van haar controles vragen stelt over het al dan niet (correct) verzonden zijn van de vereiste documenten in het kader van de grensarbeidersregeling (zie bovenstaand), doet u er goed aan om een bewijs bij te houden waaruit blijkt dat u de bedoelde documenten wel degelijk en tijdig aan het bevoegde documentatiecentrum bezorgd heeft.

Gelieve ons ook steeds tijdig op de hoogte te brengen van wijzigingen in uw grensarbeidsdossiers, zodat wij desgevallend de nodige aanpassingen kunnen doorvoeren in ons systeem (bv. er dient in principe bedrijfsvoorheffing te worden ingehouden wanneer de verplichtingen inzake het formulier 276 Front/Grens niet- tijdig- werden nageleefd).

Wil u meer weten over grensarbeid?

Wenst u meer informatie over alle verplichtingen die de verschillende partijen (werkgever en werknemer) moeten nakomen of wil u een volledige uitleg over dit onderwerp, surf dan naar onze fiche "Grensarbeiders - Fiscale aspecten vanaf 1 januari 2011" in de rubriek Fiscaal/Info+.

 


[1] Artikel 5 van de instemmingswet van 7 mei 2009. In het kader van het bewijs van een duurzaam tehuis in de grensstreek werden recent nog 2 vonnissen geveld, m.n. de vonnissen van de Rechtbank van eerste aanleg van Aarlen van 3 december 2014 en van 10 december 2014.

[2] Circulaire nr. Ci.R9.F/602.029 (AOIF nr. 7/2010) van 27 januari 2010. In de praktijk zijn dit enkel de seizoensgrensarbeiders en, in uitzonderlijke gevallen, de grensarbeiders die sinds 31 december 2011 dit statuut genieten.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-03-2018