To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Welke buitenlandse werknemers moeten geen single permit aanvragen om te kunnen werken in België?

12/07/2019

In dit eerste overzichtsartikel over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, bekijken wij welke werknemers op basis van hun specifieke verblijfssituatie vrijgesteld zijn van de verplichting om een gecombineerde vergunning (single permit) aan te vragen.

Deze werknemers zullen afhankelijk van hun verblijfssituatie ofwel onbeperkte ofwel beperkte toegang hebben tot de arbeidsmarkt.

Vermelding “arbeidsmarkt” op de verblijfsvergunning

Op bijna alle verblijfsvergunning die sinds 1 januari 2019 aangevraagd werden, kan u nagaan of de betrokken personen mogen werken of niet.

Zo bevatten alle elektronische identiteitskaarten, het attest van immatriculatie en de bijlagen 3, 3ter, 15 en 35 de vermelding “arbeidsmarkt”. Deze vermelding wordt nadien verder gespecifieerd met “onbeperkt”, “beperkt”, of “neen”. U zal dus meestal in één oogopslag kunnen nagaan of een bepaalde persoon in België mag werken.

Welke werknemers zijn vrijgesteld?

Onder andere de personen in de volgende specifieke verblijfssituatie kunnen in België werken[1]:

 • De onderdanen van de Lidstaten van de EER en Zwitserland (zowel met hun nationale identiteitsbewijs als met de Belgische E of E+ kaart). Zij hebben onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt;
 • De buitenlandse onderdanen ingeschreven in het vreemdelingenregister voor onbepaalde duur (B-kaart). Zij hebben onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt;
 • De buitenlandse onderdanen die houder zijn van een identiteitskaart voor vreemdelingen (C-kaart). Zij hebben onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt;
 • De buitenlandse onderdanen die houder zijn van een verblijfsvergunning als EG langdurige ingezetene (D-kaart). Zij hebben onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt;
 • De buitenlandse onderdanen die houder zijn van een (duurzame) verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (F of F+ kaart) Zij hebben onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt;
 • De in België erkende vluchtelingen (A-kaart). Zij hebben onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt;
 • De personen die erkend zijn voor de subsidiaire beschermingsstatus voor de duur waartoe hun verblijf beperkt is (A-kaart). Zij hebben tijdens die duur onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt;
 • De studenten voor wie het verblijf in België is toegelaten voor studiedoeleinden en die ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling in België (A-kaart), uitsluitend voor arbeidsprestaties:
  • tijdens de schoolvakanties;
  • buiten de schoolvakanties voor zover de tewerkstelling 20 uur per week niet overschrijdt[2] en verenigbaar is met de studies;
  • Zij hebben beperkte toegang tot de arbeidsmarkt. Zij moeten immers rekening houden met de hiervoor opgesomde beperkingen;
 • De buitenlandse onderdanen die het recht op verblijf inroepen op basis van gezinshereniging met een Belg of een burger van de Unie tijdens de periode van onderzoek van de aanvraag tot erkenning van het recht op verblijf. Deze personen moeten in het bezit zijn van een bijlage 19ter[3]. Zij hebben onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt voor de duur van het onderzoek;
 • De buitenlandse onderdanen die echtgenoten van Belgen of onderdanen van een lidstaat van de EER zijn en die in het bezit zijn van een bijlage 15 als grensarbeider, voor zover deze personen in de Staat waar zij verblijven over een recht of machtiging tot verblijf beschikken van meer dan drie maanden. Zij hebben beperkte toegang tot de arbeidsmarkt;

De personen uit al deze categorieën moeten in het bezit zijn van een geldige Belgische verblijfstitel om in België te kunnen werken[4]. Zij moeten hun verblijfstitel dus steeds tijdig hernieuwen.

Al deze personen mogen eveneens werken als ze tijdelijk in het bezit zijn van een bijlage 15 in afwachting van de afgifte van hun verblijfsdocument. Op deze bijlage 15 zal dan vermeld worden of ze beperkt of onbeperkt mogen werken.

Wat met de verblijfsdocumenten die vóór 1 januari 2019 aangevraagd werden?

Deze verblijfsdocumenten blijven geldig tot hun vervaldatum. Op deze verblijfsdocumenten blijft de oude wetgeving van toepassing.

Wat met de nog geldige arbeidskaarten C?

Deze arbeidskaarten blijven geldig tot hun vervaldatum.

Als de betrokken werknemer vóór de vervaldatum van de arbeidskaart evenwel een nieuwe verblijfsvergunning ontvangt, is de arbeidskaart C niet meer geldig. U moet dan rekening houden met de arbeidsmarktsituatie zoals die op de nieuwe verblijfsvergunning wordt vermeld.

Als de arbeidskaart C vervalt vóór de betrokken werknemer een nieuwe verblijfsvergunning ontvangt, mag hij evenwel blijven verder werken tot de vervaldatum van de verblijfsvergunning. Daarna zal de werknemer eventueel een nieuwe verblijfsvergunning ontvangen. Ook dan moet u rekening houden met de arbeidsmarktsituatie zoals die op de nieuwe verblijfsvergunning wordt vermeld.

Hoe kan Securex u helpen?

Als u nog vragen of twijfels hebt omtrent de eventuele vrijstelling voor de gecombineerde vergunning (single permit) van uw buitenlandse werknemers, aarzel dan niet om uw Legal advisor te contacteren.

 


[1] Dit zijn de meest voorkomende verblijfsituaties die recht geven op een vrijstelling. Voor een volledige overzicht kan u het KB van 2 september 2018 raadplegen. Deze vrijstellingen zijn van toepassing in alle gewesten.

[2] Dit is de maximale tewerkstelling voor alle werkgevers samen. Dit kan van belang zijn als u deze studenten via een overeenkomst als interimwerknemer aan het werk plaatst. U moet er dus steeds rekening mee houden dat zij buiten de schoolvakanties nooit meer dan 20 uur per week werken, ook als ze bij meerdere werkgevers tewerkgesteld zijn.

[3] Deze bijlage bevat de vermelding “arbeidsmarkt” niet. Als op het document is aangeduid dat de betrokken persoon de bijlage heeft ontvangen in het kader van een aanvraag op basis van artikel 40bis of 40ter van de wet van 15 december 1980, mag hij of zij werken.

[4] Met uitzondering van de onderdanen van de EER en Zwitserland, zij kunnen ook met hun nationaal identiteitsbewijs tewerkgesteld worden.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12-07-2019