To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Grensarbeiders - Welke verplichtingen hebben ze in 2012 en nadien?

20/10/2011

Hieronder vindt u een overzicht van de specifieke verplichtingen die door de Franse grensarbeiders die bij een Belgische werkgever tewerkgesteld worden, moeten worden nageleefd tijdens de derde overgangsperiode (2012-2033).

Wij leggen ook uit welke sancties voorzien werden indien deze verplichtingen niet vervuld worden.

Administratieve verplichtingen

Opdat de Franse grensarbeider vrijstelling van inhouding van bedrijfsvoorheffing op zijn bezoldigingen zou genieten, moet hij:

  • een verklaring in tweevoud van het formulier 276 Front/Grens onderschrijven. Vakken I, II en III moeten respectievelijk door de werknemer, de werkgever[1] en de Franse belastingdienst waarvan de inwoner afhangt, ingevuld worden;
  • enerzijds het eerste ingevulde exemplaar van het voornoemde formulier aan de Franse belastingdienst overmaken en, anderzijds, het tweede exemplaar van dat document aan zijn werkgever overhandigen vóór de betaling van de eerste bezoldiging.
  • de documenten tot staving van de daadwerkelijke bewoning van een tehuis in de Franse grensstreek bij het formulier 276 Front/Grens voegen. Voor de werknemers die al lang in de Franse grensstreek wonen, mag dat bewijs louter bestaan uit de afrekening van de woontaks voor de bewoning als hoofdverblijf. De grensarbeider die zich pas onlangs in de Franse grensstreek gevestigd heeft, moet een omstandiger bewijs overmaken. Hij zal bijvoorbeeld ook de water-, gas, elektriciteits- of telefoonfacturen moeten voorleggen. We herinneren eraan dat de Franse grensarbeider geen enig duurzaam tehuis in België mocht hebben op 31 december 2008;
  • op het einde van elk jaar vak IV van het formulier 276 Front/Grens invullen en aanduiden dat hij in de loop van het voorbije jaar de grensstreek niet gedurende meer dan het aantal toegestane dagen door het avenant verlaten heeft[2]. Alle vermeldingen op het formulier 276 Front/Grens moeten ingevuld worden. Bij gebreke van relevante informatie moet hij "Nihil" invullen;
  • elke verandering met betrekking tot zijn duurzaam tehuis onmiddellijk aan zijn werkgever melden;
  • de hiervoor uiteengezette procedure elk jaar herhalen.

Specifieke sanctie

Naast de gewone administratieve en strafrechtelijke sancties voorzien door het Wetboek van inkomstenbelastingen[3] kan de grensarbeider ook een specifieke verhoging oplopen van:

  • 100% van de ontdoken belasting der niet-inwoners of personenbelasting bij de eerste overtreding;
  • 200% van deze belasting bij de tweede en volgende overtredingen[4].

Deze specifieke sanctie wordt toegepast wanneer de overtreding bestaat uit een onvolledige of onjuiste verklaring van de grensarbeider met betrekking tot zijn enig duurzaam tehuis of tot de dagen waarop hij de grensstreek verlaten heeft. Ze zal ook toegepast worden indien aangetoond wordt dat de overtreding gepleegd werd met het opzet de belasting in België te ontduiken.

België en Frankrijk zijn goed uitgerust om de belastingontduiking te bestrijden vermits zij bijstandsakkoorden bij invordering van belastingvorderingen van het ene land ten aanzien van de inwoners van het andere land gesloten hebben. Deze procedures worden gebruikt ten aanzien van de weerbarstige Franse belastingplichtigen.

Wilt u hier meer over weten?

Wilt u meer weten over de huidige grensarbeidersregeling, raadpleeg dan onze fiche in de rubriek Fiscaal/Info +/"Grensarbeiders – Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2011".


[1] Wanneer de persoon die de grensarbeider "tewerkstelt" een uitzendkantoor is, moet het, indien nodig, de namen en adressen opgeven van de personen die tijdens het beschouwde jaar een beroep op de grensarbeider gedaan hebben.

[2] Artikel 4 § 2 van de instemmingswet van 7 mei 2009, Belgisch Staatsblad van 8 januari 2010.

[3] Artikels 444 tot 449 van het WIB 92.

[4] Artikel 6 § 2 van de instemmingswet van 7 mei 2009, Belgisch Staatsblad van 8 januari 2010.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 20-10-2011