To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Binnenkort een nieuwe wet voor buitenlandse onderdanen in een specifieke verblijfssituatie

28/05/2018

De Kamer heeft een nieuwe wet goedgekeurd over de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen: de wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden[1]. Waarover gaat het?

Nieuwe federale reglementering over tewerkstelling van buitenlandse werknemers

U weet misschien nog dat het leeuwendeel van de bevoegdheden inzake arbeidskaarten ten gevolge van de regionalisering naar de gewesten werd overgeheveld (arbeidskaarten A en B).

De federale Staat blijft echter bevoegd voor de aangelegenheden die verband houden met de specifieke verblijfssituatie van bepaalde buitenlandse onderdanen (arbeidskaart C en bepaalde vrijstellingssituaties). De nieuwe wet heft dus in de eerste plaats het grootste deel van de vroegere reglementering op en vervangt deze[2].

Bijzondere verblijfssituatie

De tekst verduidelijkt dat onder ‘buitenlandse onderdanen die zich in een bijzondere verblijfssituatie bevinden de buitenlandse onderdanen worden verstaan waarvan het belangrijkste motief om naar België te komen niet het werk was, en van wie de toelating om te werken rechtstreeks is afgeleid van een bepaalde verblijfssituatie, die in de meeste gevallen, beperkt, onzeker of voorlopig is’. Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om economische migratie waarbij hoofdzakelijk de arbeidskaart B is vereist, waarvoor de gewesten bevoegd zijn[3].

De regering moet in een uitvoeringsbesluit de categorieën van buitenlandse onderdanen vaststellen waarvoor deze regeling geldt[4]. De regering kan de toelating om te werken, al naargelang van de specifieke kenmerken van de bijzondere verblijfssituatie, beperken tot de activiteiten die rechtstreeks verband houden met de redenen die aan de basis liggen van het verblijf in België. Dit is met name van toepassing op:

  • buitenlandse onderdanen die in bezit zijn van één van de documenten waarin voorzien is door het koninklijk besluit van 30 oktober 1991 betreffende de verblijfsdocumenten in België van bepaalde vreemdelingen (diplomatieke en consulaire zendingen en daaraan verbonden personen);
  • leerlingen die werden in dienst genomen in het kader van een leerovereenkomst of overeenkomst voor alternerend leren;
  • personen die zijn toegelaten tot het verblijf in het kader van studies in België;
  • begunstigden van een internationaal akkoord ‘vakantie-werk’ dat België bindt.

Gedeeltelijke omzetting van de richtlijn over de gecombineerde vergunning

Deze nieuwe wet is in de tweede plaats het gevolg van de gedeeltelijke omzetting[5] van de Europese richtlijn over de gecombineerde vergunning in het Belgisch recht.

Buitenlandse onderdanen die op basis van een bijzondere verblijfssituatie toegang hebben tot de arbeidsmarkt zullen ook in het bezit zijn van een gecombineerd document. Ze zullen met een specifieke vermelding op hun verblijfsvergunning toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Die buitenlandse onderdanen zullen dus geen arbeidskaart meer moeten aanvragen.

Au pair-jongeren

Bepaalde artikelen van de huidige reglementering worden echter behouden. Werkgevers die au pair-jongeren willen tewerkstellen, moeten nog steeds een arbeidsvergunning aanvragen en de au pair-jongeren moeten in het bezit zijn van een arbeidskaart.

Sociaal Strafwetboek

Ten gevolge van de nieuwe reglementering worden nieuwe inbreuken opgenomen in het Sociaal Strafwetboek[6].

Vrijwilligers: geen arbeidsvergunning noodzakelijk

Tot slot moet in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers worden verduidelijkt dat de nieuwe wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een bijzondere verblijfssituatie bevinden voor het uitoefenen van vrijwilligerswerk niet van toepassing is op bepaalde categorieën van buitenlandse onderdanen[7]. Dat is nu al zo en zal zo blijven.

Inwerkingtreding

Deze wetswijzigingen treden in principe in werking op de datum waarop het Samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap in werking is getreden, met name op 30 april 2018.

De wetten zijn echter nog niet gepubliceerd. Daarnaast wachten we ook nog op een uitvoeringsbesluit. We brengen u uiteraard op de hoogte zodra deze wetten worden gepubliceerd en in werking treden.

 


[1] Document 2947/004, beschikbaar op de website van de Kamer.

[2] Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers die, samen met het koninklijk besluit van 9 juni 1999 tot uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, de hoofdmoot vormt van de huidige reglementering inzake tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

[3] Arbeidskaart B zal binnenkort in de vorm van een gecombineerde vergunning (single permit) worden uitgereikt.

[4] Een ontwerp van besluit werd goedgekeurd in de ministerraad van 18 mei 2018.

[5] De hoofdmoot van deze omzetting heeft betrekking op economische migratie (zie ons artikel van 15 maart 2018). Maar er is ook een omzetting vereist voor bepaalde buitenlandse onderdanen in een specifieke verblijfsituatie

[6] Document 2948/004.

[7] Document 2949/004.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-05-2018