To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sociale zekerheid in de EU - Een nieuw stukje vervolledigt de puzzel

26/01/2011

Als u werknemers tewerkstelt in verschillende lidstaten van de Europese Unie, dan zult u al wel gemerkt hebben dat het niet altijd gemakkelijk is om te bepalen in welk land u nu eigenlijk socialezekerheidsbijdragen voor hen moet betalen.

U moet weten dat daar op Europees niveau dwingende regels over opgesteld zijn. Deze werden op 1 mei 2010 gewijzigd. Sedert 1 januari 2011 hebben deze regels een ruimer toepassingsgebied.

Wat is er op 1 mei 2010 veranderd?

Op 1 mei 2010 is een nieuwe Europese verordening in werking getreden, de Verordening (EG) nr. 883/2004. Hierbij hoort ook de toepassingsverordening nr. 987/2009[1].

In geval van een grensoverschrijdende tewerkstelling binnen de Europese Unie bepalen deze verordeningen in welke lidstaat een werknemer aan de sociale zekerheid onderworpen is. De tekst van de verordeningen werd op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de regels die voordien van toepassing waren. Voor meer informatie over deze nieuwigheden klikt u hier.

Sinds 1 januari 2011 vormt nationaliteit geen hinderpaal meer

De nieuwe Verordening (EG) nr. 1231/2010[2] heeft de toepassingssfeer van Verordening (EG) nr. 883/2004 en nr. 987/2009 op 1 januari 2011 uitgebreid tot de onderdanen van derde landen.

Tot die datum vielen de werknemers uit derde landen nog onder de bepalingen die van toepassing waren voor de bovenvermelde verordeningen in 2010[3] in werking traden. Voor hen gold dus een andere behandeling dan voor de EU-onderdanen[4].

Om onder het toepassingsgebied van de Verordeningen nr. 883/2004 en nr. 987/2009 te vallen, moet de werknemer uit een derde land:

    • legaal in een lidstaat verblijven;
    • en zich in een situatie bevinden die internationale aspecten vertoont, dat wil zeggen waarvan alle elementen zich niet tot één enkele lidstaat beperken[5].

De uitbreiding van de toepassingssfeer van de verordeningen geldt echter niet voor Denemarken en Groot-Brittannië.

Meer informatie?

Ondanks de inspanningen die de Europese wetgever doet om te vereenvoudigen, blijft de Europese regelgeving bijzonder complex. Het volstaat om bij wijze van voorbeeld te verwijzen naar de overgangsbepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004. Die hebben tot gevolg dat sommige werknemers nog tot in 2020 onder de bepalingen van de oude Verordening (EG) nr. 1408/71 vallen.

Vraag daarom advies aan uw legal advisor. Die zal zorgen dat uw dossier correct behandeld wordt.


[1] Verordening (EG) nr. 883/2004 van 29 april 2004, Publicatieblad van 30 april 2004 (L 166/1) en Verordening (EG) nr. 987/2009 van 16 september 2009, Publicatieblad van 30 oktober 2009 (L 284/1).

[2] Verordening (EG) nr. 1231/2010 van 24 november 2010, Publicatieblad van 29 december 2010 (L344/1).

[3] Het gaat om de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1408/71. Dat betekende bijvoorbeeld dat wanneer een Marokkaanse werknemer legaal in België verbleef, daar aan de sociale zekerheid onderworpen was en naar Frankrijk gedetacheerd werd, de regels van Verordening (EG) nr. 1408/71 van toepassing waren, en niet die van de nieuwe Verordening (EG) nr. 883/2004.

[4] De in 2010 in werking getreden regels inzake gelijktijdige tewerkstelling bijvoorbeeld verschillen sterk van de regels waarin Verordening (EG) nr. 1408/71 voorziet. Let op: elke lidstaat blijft bevoegd om het verblijfsrecht of het recht op toegang tot de arbeidsmarkt te bepalen.

[5] Het betreft meer bepaald de situatie van een onderdaan uit een derde land die enkel banden heeft met een derde land en met één lidstaat.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-01-2011