To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Arbeidskaart: nieuwe vrijstelling voor de langdurig ingezeten onderdanen

31/07/2015

Sinds 1 juli 2015 bestaat er een nieuwe vrijstelling van arbeidskaart in Vlaanderen[1] en Wallonië[2]: de langdurig ingezetenen hoeven immers niet langer in het bezit te zijn van een arbeidskaart wanneer ze gedurende een ononderbroken periode van twaalf maanden tewerkgesteld geweest zijn met een arbeidskaart B.

Het Brusselse besluit in die zin is nog niet officieel, maar is zo goed als klaar. Waarom deze wijziging in de reglementering betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers?

Context

Dat de overgangsbepalingen voor de Kroatische werknemers afgelopen zijn [3], heeft een impact op de situatie van de onderdanen van een niet-lidstaat van de Europese Economische Ruimte die de status van langdurig ingezeten onderdanen hebben[4].

De bepaling die de toekenningsmodaliteiten van een arbeidskaart voor die personen regelt, is immers niet meer van kracht sinds de overgangsbepalingen voor de Kroatische werknemers afgelopen zijn[5]. Deze bepaling stelde dat men geen rekening moest houden met de situatie van de arbeidsmarkt voor de langdurig ingezeten onderdanen van derde landen wanneer het een arbeidsvergunning voor een knelpuntberoep betrof[6].

Daarnaast moest nog een artikel in werking treden dat in een vrijstelling van onderzoek van de arbeidsmarkt voorzag[7]. Dat dreigde echter de regionale arbeidsmarkten te verstoren[8] en daarom werd beslist om dat artikel anders te formuleren (geen automatische toegang tot de regionale arbeidsmarkt zoals aanvankelijk was gepland).

Situatie van de langdurig ingezeten onderdanen van derde landen sinds 1 juli

Eerste 12 maanden

Tijdens de eerste 12 maanden zijn de langdurig ingezeten onderdanen vrijgesteld van onderzoek van de arbeidsmarkt, maar de bepalingen die tot 30 juni 2015 van kracht waren, blijven gelden in die zin dat de vrijstelling van onderzoek slechts geldt wanneer het om een knelpuntberoep gaat.

De uitreiking van een arbeidsvergunning (en van de daaraan gekoppelde arbeidskaart B) wordt evenwel vereenvoudigd aangezien de termijn herleid is tot 5 werkdagen[9].

Na deze eerste 12 maanden

Aangezien er na 12 maanden geen beperkingen meer toegestaan zijn[10], genieten deze personen nu na deze eerste 12 ononderbroken maanden een vrijstelling van arbeidskaart. Hun status wordt dus, in een tweede fase, voordeliger dan oorspronkelijk voorzien (een volledige vrijstelling van arbeidskaart tegenover een vrijstelling van onderzoek van de arbeidsmarkt in het kader van een aanvraag van arbeidskaart)[11].

De nieuwe teksten vermelden bovendien dat de periodes van volledige arbeidsongeschiktheid voortvloeiend uit een beroepsziekte, een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar en van het werk terwijl de langdurig ingezeten onderdaan van een derde land tewerkgesteld werd, gelijkgesteld worden met arbeidsperioden.

Meer info?

Bent u van plan om een buitenlandse werknemer tewerk te stellen en wenst u hier meer informatie over? Contacteer dan uw Legal advisor.[1] Besluit van de Vlaamse regering van 26 juni 2015, Belgisch Staatsblad van 23 juli 2015. Ter herinnering: deze materie werd geregionaliseerd op 1 juli 2014.

[2] Besluit van de Waalse regering van 2 juli 2015, Belgisch Staatsblad van 15 juli 2015. Ter herinnering: deze materie werd geregionaliseerd op 1 juli 2014.

[3] De overgangsbepalingen zijn afgelopen, omdat de gewesten niet aan de Europese Commissie gevraagd hebben om ze na 30 juni 2015 te mogen verlengen (hetzelfde geldt voor Cyprus, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Italië, Griekenland en Spanje). Het behoud van de overgangsbepalingen was niet verantwoord vanuit economisch oogpunt. Alle onderdanen van de Europese Unie (met inbegrip van deze van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland) kunnen nu vrij op ons grondgebied komen werken.

[4] Het statuut van langdurig ingezetene is een specifiek statuut dat toegekend kan worden op basis van de Richtlijn 2003/109/EG, en waarvoor een specifieke verblijfstitel afgeleverd wordt.

[5] Het gaat om artikel 38septies van het koninklijk besluit van 9 juni 1999.

[6] Na de eerste 12 maanden van hun aanvaarding op de Belgische arbeidsmark, kon hun een nieuwe arbeidskaart toegekend worden, zonder rekening te houden met de situatie van de arbeidsmarkt en dit voor alle beroepen.

[7] Het gaat om artikel 9, 1ste lid, 20° van het koninklijk besluit van 9 juni 1999.

[8] Dit zou immers kunnen leiden tot een massale economische migratie van inwoners uit derde Zuid-Europese landen die zwaarder getroffen zijn door de crisis, naar de overige Europese landen.

[9] Nieuwe regionale versies van artikel 9, 1ste lid 1, 20° van het voornoemde besluit.

[10] Dat geldt op Europees niveau.

[11] Inlassing van een nieuwe vrijstelling, 35°, in artikel 2, 1e lid, van het voornoemde besluit.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 31-07-2015