To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Europees Hof: Limosa in strijd met recht op vrij verkeer

31/12/2012

In een arrest van 19 december 2012 oordeelt het Europees Hof van Justitie dat de verplichte Limosa-aangifte voor zelfstandigen een inbreuk vormt op de Europese rechtsregels, aangezien ze een belemmering vormt voor het vrij verkeer van personen en diensten[1].

Wat is Limosa?

De Limosa-aangifte verplicht een werkgever ertoe om elke werknemer (en stagiair) die normaal in het buitenland tewerkgesteld is of daar is aangeworven maar tijdelijk of gedeeltelijk in België zal werken, op elektronische wijze aan te geven bij de RSZ.

Deze verplichting geldt eveneens voor gedetacheerde zelfstandigen en stagiairs.

Wat zegt het Hof?

Het Europees Hof oordeelt dat de Limosa-aangifte voor zelfstandigen in strijd is met de Europese bepalingen, omdat zij een belemmering vormt voor het vrij verkeer van personen en diensten.

Het Hof stelt dat een lidstaat van in een andere lidstaat gevestigde zelfstandige dienstverrichters die zich op zijn grondgebied begeven om aldaar een dienst te verrichten, kan verlangen dat hem een aantal specifieke gegevens wordt meegedeeld, maar dat er in geval van de Limosa-melding veel te gedetailleerde informatie wordt gevraagd en dat België niet kan aantonen waarom deze zeer gedetailleerde informatie nodig is om de doelstelling, met name het tegengaan van sociale fraude, te bereiken.

Wat nu?

Na dit arrest van het Hof van Justitie kan België de Limosa-aangifte voor zelfstandigen in zijn huidige vorm niet meer handhaven. Het is dus afwachten welke stappen de regering zal nemen om de Limosa-verplichting eventueel in een nieuw kleedje te steken. We houden u uiteraard op de hoogte.


[1] Arrest van 19 december 2012 van het Europees Hof van Justitie, 4de kamer (Zaak C‑577/10 - Commissie tegen België).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 31-12-2012