To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Strijd tegen illegale arbeid - Kies niet eender welke medecontractant!

07/03/2013

Een nieuw systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid werd ingevoerd dat zowel geldt voor de opdrachtgever als voor de verschillende aannemers die deel uitmaken van een keten van onderaannemers. Dit is een van de maatregelen die gewijd zijn aan de strijd tegen de tewerkstelling van onderdanen van derde landen die hier illegaal verblijven [1].

Het betreft hier een specifiek stelsel voor de onderdanen van derde landen. Het gaat onmiddellijk in (in tegenstelling tot het mechanisme van de loonaansprakelijkheid) en zonder beperking in de tijd. Dit stelsel is van toepassing in alle sectoren en omvat drie luiken.

1ste luik: hoofdelijke aansprakelijkheid voor de lonen, naast of in de plaats van de werkgever, in hoofde van de aannemer in zijn relatie met zijn rechtstreekse onderaannemer

Dit eerste luik beoogt twee gevallen:

  • ofwel is er geen keten van onderaannemers: de aansprakelijkheid rust dan op de aannemer die een beroep doet op een onderaannemer;
  • ofwel is er wel een keten van onderaannemers: de aansprakelijkheid rust dan op de voorlaatste onderaannemer, hij die een rechtstreekse band heeft met de werkgever.

Deze aansprakelijkheid geldt automatisch ongeacht of de aannemer (onderaannemer) al dan niet kennis heeft van de illegale tewerkstelling.

Deze aansprakelijkheidsregeling is echter niet van toepassing zijn indien de aannemer (onderaannemer) een verklaring (het mag om een clausule in de aannemingsovereenkomst gaan) van de onderaannemer bezit waarin deze verklaart dat hij geen illegale arbeidskrachten tewerkstelt en zich ertoe verbindt om dat niet te doen. De aannemer (onderaannemer) kan zich evenwel niet op deze vrijstelling beroepen indien hij op de hoogte is van de illegale tewerkstelling van onderdanen van derde landen (wat met alle rechtsmiddelen aangetoond kan worden).

De aansprakelijkheidsregeling houdt in dat de aannemer (onderaannemer) hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van het nog verschuldigde loon.

2de luik: beperkte hoofdelijke aansprakelijkheid voor de lonen, naast of in plaats van de werkgever, in hoofde van de hoofdaannemer en elke intermediaire aannemer (onderaannemer) in hun relatie tot een onrechtstreekse onderaannemer

Dit luik slaat enkel op de hypothese van een keten van onderaannemers. In dit geval zijn de hoofdaannemer alsook de intermediaire aannemers (onderaannemers) aansprakelijk voor de lonen die verschuldigd zijn aan de onderdanen van derde landen die tewerkgesteld worden door een onrechtstreekse onderaannemer (met wie er geen contractuele betrekkingen zijn).

Waarom spreekt men van een beperktere aansprakelijkheid? Omdat ze enkel geldt als de hoofdaannemer of de intermediaire aannemers (onderaannemers) kennis hadden van de illegale tewerkstelling. Die kennis kan via alle rechtsmiddelen aangetoond worden (bijvoorbeeld waarschuwing verzonden door een inspectiedienst).

De aansprakelijkheidsregeling houdt in dat de aannemer (onderaannemer) hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van het nog verschuldigde loon dat betrekking heeft op de prestaties die in zijn voordeel verricht zijn vanaf het ogenblik waarop hij kennis had van de illegale tewerkstelling.

3de luik: aansprakelijkheid van de opdrachtgever

De opdrachtgever die op de hoogte is van het feit dat:

  • zijn aannemer illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt, wanneer er geen sprake van onderaanneming is;
  • of de onderaannemer die rechtstreeks of onrechtstreeks na zijn aannemer komt illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt, wanneer er wel sprake is van onderaanneming;

is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het door de aannemer/onderaannemer nog verschuldigd loon dat betrekking heeft op de arbeidsprestaties verricht vanaf het ogenblik dat hij op de hoogte was. In geval er sprake is van onderaanneming worden enkel die prestaties beoogd die voor hem werden uitgevoerd.

Beoogde schulden

De beoogde schulden zijn:

  • het niet betaalde loon[2];
  • de kosten verbonden aan de doorstorting van de lonen naar het land waarnaar de buitenlandse werknemer teruggekeerd is of teruggestuurd werd;
  • maar ook de financiële sancties (van niveau 4) gekoppeld aan de illegale tewerkstelling van werknemers.

Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de hardleerse werkgevers

De aannemer (onderaannemer) die zich niet aan de regels houdt, pleegt een inbreuk op het sociaal strafwetboek en kan hiervoor een sanctie van niveau 2 oplopen.


[1] Wet van 11 februari 2013, Belgisch Staatsblad van 22 februari 2013, 4de editie.

[2] De eventueel verschuldigde verbrekingsvergoeding valt hier niet onder.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07-03-2013